پایان نامه بررسی عددی زوال کامپوزیت‎های پیشرفته چندراستا تحت ضربه بالستیک عمودی


دانشگاه شیراز
دانشکده مهندسی مکانیک

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک

گرایش طراحی کاربردی

عنوان:

بررسی عددی زوال کامپوزیت‎های پیشرفته چندراستا تحت ضربه بالستیک عمودی

اساتید راهنما:

دکتر محمدحسن کدیور

دکتر محمدرحیم نامی

 

فهرست مطالب:

مقدمه.. 11

1-1- مقدمه. 11

1-2- پیشینه تحقیق.. 13

1-3- اهداف پایان نامه. 17

1-4- ساختار پایان نامه. 18

مروری بر کامپوزیت‎ها. 21

2-1- مقدمه‎ 21

2-1-1- کامپوزیت‎های فایبری.. 23

2-1-2- کامپوزیت‎های دارای ذره‎های ریز. 29

2-1-3- کامپوزیتهای چندلایه. 30

2-2- کامپوزیت‎های چندلایه‎ای فایبری پایه پلیمری.. 30

2-2-1- کامپوزیت‎های چندلایه‎ای دوبعدی.. 33

2-2-2- کامپوزیت‎های چندلایه‎ای سه بعدی.. 35

2-2-2-1- چندلایه‎های 3D Woven. 36

2-2-2-2- چندلایه‎های 3D Braided. 38

2-2-2-3- چندلایه‎های 3D Knitted. 39

2-2-2-4- چندلایه‎های 3D Stitched. 40

2-2-2-5- چندلایه‎های Z-Pinned. 45

ثابت‎های الاستیک چندلایه‎های 3D Stitched.. 47

3-1- مقدمه‎ 47

3-2- معادله مشخصه ‎ ماکروسکوپیک و ماتریس سختی.. 48

3-3- ارتباط بین تنش‎ها و کرنش‎های ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک…. 53

3-4- مدل المان محدودِ سلول واحد.. 55

شکست چندلایه‎های کامپوزیتی… 62

4-1- مقدمه. 62

4-2- مودهای مختلف شکست در یک لایه کامپوزیتی.. 62

4-3- تئوری‎های مختلف شکست در یک لایه‎ کامپوزیتی.. 64

4-3-1-معیارهای مبتنی بر پدیده شکست: 64

4-3-2-معیارهایی که مبتنی بر مودهای مختلف شکست هستند: 68

4-4- لایه‎لایه شدن.. 71

4-5- شکست لامینیت… 72

شروع و رشد آسیب… 74

5-1- مقدمه. 74

5-2- مکانیک آسیب… 74

5-3- مدل‎های نرم‎افزاری شکست و آسیب… 76

5-3- 1- مدل آسیب در نرم‎افزار ABAQUS. 77

5-3- 2- مدل آسیب در نرم‎افزار LS-DYNA.. 81

5-3- 3- مدل ماده، شکست و آسیب در نرم‎افزار ANSYS AUTODYN.. 84

6- ضربه در چندلایه‎های کامپوزیتی… 91

6-1- مقدمه. 91

6-2- انواع ضربه. 91

6-2-1- ضربه سرعت پایین.. 93

6-2-2- ضربه سرعت بالا.. 94

6-3- نرخ کرنش…. 96

6-3-1- تاثیر نرخ کرنش بر سختی و استحکام کامپوزیت‎ها 98

6-4- آسیب ناشی از ضربه. 101

مدلسازی پدیده ضربه.. 105

7-1- مقدمه. 105

7-2- شرح مساله. 105

7-3- نتایج.. 109

7-3- 1- روند ضربه و تخریب هدف… 109

7-3- 2- بررسی تغییرات سرعت پرتابه و زمان نفوذ. 111

7-4- 4- وضعیت ناحیه آسیب‎دیده. 116

نتیجه گیری و پیشنهادات… 119

8-1- نتیجه گیری.. 119

8-2- پیشنهادات… 120

فهرست منابع و مآخذ.. 121

فهرست جداول

جدول 2-1- مقایسه خصوصیات فیزیکی و مکانیکی گونه‎های فلزی، فایبری و ماتریسی برخی مواد ]16[ 24

جدول 2-3- خصوصیات مکانیکی چند ماتریس پلیمری ترموست ]18[ 26

جدول 2-4- خصوصیات مکانیکی چند ماتریس پلیمری ترموپلاستیک ]18[ 26

جدول 2-5- بررسی مقایسه خصوصیات ماتریس‎های پلیمری ترموست و ترموپلاستیک]28[ 26

جدول 3-1- کمیت و کیفیت هندسی مدل نرم‎افزاری سلول واحد.. 56

جدول 3-2- ثابت‎های الاستیک اولیه اجزای تشکیل‎دهنده لامینا 56

جدول 3-3- ثابت‎های الاستیک لامینای با زوایای 45 و 45- درجه ]20[ 59

جدول 3-4- ثابت‎های الاستیک لامینای با زوایای 0 و 90 درجه  ]20[ 60

جدول 4-1- دو فرم عمده و معمول معیارهای شامل ترم‎های تنش تا مرتبه دوم و مثالهایی از هرکدام ]17[ 65

جدول 4-2- ضرایب معیار تسای-وو ]11[ 66

جدول 4-3- ضرایب معیار هافمن ]11[ 67

جدول 4-4- عبارات مودهای پنج‎گانه شکست در تئوری ماکزیمم تنش     69

جدول 4-5- عبارات مودهای پنج‎گانه شکست در تئوری ماکزیمم کرنش     69

جدول 4-6- عبارات مودهای چهار‎گانه زوال در تئوری هشین-روتم]4[ 70

جدول 4-7- عبارات مودهای چهار‎گانه شکست در تئوری هشین]4[ 70

جدول 4-8- روابط تئوری شکست چنگ-چنگ]3[ 71

جدول 5-1- روابط چهارگانه تئوری هشین بعنوان مبنای شکست در نرم‎افزار ABAQUS  78

جدول 5-2- روابط تنش-جابجایی معادل در طول پروسه آسیب در نرم‎افزار ABAQUS  80

جدول 5-3- معیارهای سه‎گانه شکست فایبر در نرم‎افزار LS-DYNA.. 82

جدول 5-4- معیارهای شکست ماتریس در نرم‎افزار LS-DYNA.. 82

جدول 6-1- تغییرات مدول برشی گلاس-اپوکسی و کربن-اپوکسی بافته شده با نرخ کرنش  ]27[ 100

جدول 6-2- تغییرات مدول الاستیک در راستای ضخامت با نرخ کرنش، برای سه قطعه بافته شده  ]27[ 101

جدول 7-1- خصوصیات پرتابه. 106

جدول 7-2- خصوصیات فیزیکی اجزای تشکیل‎دهنده کامپوزیت… 106

جدول 7-3- خصوصیات مکانیکی لامینای صفر درجه‎ی دوخته شده  107

جدول 7-4- خصوصیات مکانیکی لامینای نود درجه‎ی دوخته شده  108

جدول 7-5- زمان نفوذ پرتابه در سرعت‎ اولیه، تعداد لایه‎ها و شرایط مرزی مختلف    112

جدول 7-6- سرعت خروجی پرتابه در  سرعت‎ اولیه، تعداد لایه‎ها و شرایط مرزی مختلف   113

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید