پایان نامه بررسی عدالت سازمانی ادراک شده با جوانمردی با توجه به نقش تعدیل کننده


مطالعات خارجی انجام شده در زمینه عدالت سازمانی ادراک شده

اسماک و ویسنانت[۱]( ۲۰۰۹) در تحقیقی به بررسی ارتباط احساس عدالت سازمانی و رضایت شغلی مربیان دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان پرداخته و دریافتند، با وجود رضایت کلی مربیان از پنج جنبه شغلی خود، میزان رضایت مربیان زن در مؤلفه های نظارت و پیشرفت کمتر از مردان است. همچنین زمانی که فقط جنسیت افراد ورزشکار در نظر گرفته شده و نه مربیان، میزان رضایت مربیان تیم های دختران در مؤلفه های پرداخت و پیشرفت کمتر از مربیان تیم های پسران بوده است.

مسر و وایت[۲] (۲۰۰۶)، در پژوهشی تحت عنوان خلق کارکنان، ادراک انصاف، و رفتار شهروندی سازمانی، به بررسی تأثیرات عدالت بر رفتار شهروندی سازمانی پرداخته است. یافته های آنان نشان داد ادراک کارکنان از انصاف بر احتمال انجام رفتار شهروندی سازمانی تاثیر گذاشته است. آنان بیان کردند ادراک کارکنان از انصاف ممکن است تأثیرات پایداری در مقایسه با خلق آنان روی رفتارهای فرا نقشی شان داشته باشد. البته آنها پیشنهاد می کنند تحقیقات بیشتری لازم است تا این مسئله با قطعیت بیان شود.

ارتاک[۳] (۲۰۰۷)، در پژوهش افزایش رفتار شهروندی سازمانی افراد آکادمیک، نقش عدالت سازمانی و اعتماد به سرپرست را در افزایش رفتار شهروندی سازمانی بررسی می کند. یافته ها نشان می دهد، که اعتماد به سرپرست به طور کامل میانجیگر رابطه میان عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی معطوف به سازمان است با این وجود تا حدودی هم میانجیگر رابطه میان عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی معطوف به افراد است.

آری و همکاران(۲۰۰۴) در پژوهشی نشان دادند مشارکت در تصمیم گیری با عدالت رویه ای ارتباط مثبتی دارد اما با سیاست های سازمانی ارتباط منفی دارد . همچنین عدالت رویه ای با سیاست های سازمانی مرتبط نبود . بین عدالت سازمانی و عملکرد ارتباط مثبت معنی داری بدست آمد. یکی از مطالعات انجام شده در زمینه ارتباطات سازمانی مربوط به “تاثیر تاکتیک های ارتباط سازمانی بر  اعتماد با تاثیرات عدالت رویه ای است”.این تحقیق در واقع یک مطالعه بین فرهنگی برای مقایسه کارگران ژاپنی وآمریکایی است.این تحقیق امکان ارتباط بین تاکتیک های ارتباط سازمانی با احساس کارگران از اطمینان و درک کارگران از عدالت رویه ای را بررسی می کند .

 

۲-۴-۳-مطالعات داخلی انجام شده در مورد فرهنگ سازمانی

طبرسا, ایمانی دلشاد (۱۳۸۸) در مطالعه ای با عنوان”بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان(مورد مطالعه سازمان صنایع شیر ایران) نشان دادند که فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان جامعه مورد نظر تاثیر مثبت داشته است.از طرفی در این مطالعه مقایسه ای بین ویژگی های هشت گانه فرهنگ سازمانی صورت گرفت تا میزان تاثیر آنها بر تعهد سازمانی مشخص شود.این ویژگی ها به ترتیب الویت شامل۱-خود کنترلی۲-هدایت سازمانی۳-سیستم پاداش۴-هویت شغلی۵-ریسک پذیری۶-مشارکت در تصمیم گیری۷-حمایت سازمانی و ۸ –کنترل رسمی می باشند.

مالکی (۱۳۸۷) در تحقیقی با عنوان” بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در مدیریت درمان تامین اجتماعی استان سیستان و بلوچستان”به منظور بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان در مدیریت درمان تامین اجتماعی استان سیستان و بلوچستان انجام داد. در این بررسی فرهنگ سازمانی براساس نظریه رابینز به ده مولفه تعریف شد. براساس بررسی های آماری انجام شده مشخص گردید میان فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی رابطه معنی دار و مثبت وجود داشت. همچنین بین تعهد سازمان و مولفه فرهنگ سازمانی: حمایت مدیریت و هویت سازمانی رابطه وجود داشته و بین تعهد سازمانی و دیگر مولفه های فرهنگ سازمانی از جمله: نوآوری فردی، تحمل مخاطره، پاداش براساس عملکرد ، الگوهای ارتباطات سازمان، سیستم کنترل، هدایت مدیریت، تعارض پذیری و یکپارچگی رابطه ای وجود ندارد.

ملکی و همکاران(۱۳۸۷) در تحقیقی با عنوان ” رابطه ی ابعاد فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان در بیمارستان شهید صدوقی یزد – ۱۳۸۷ ” با هدف ، بررسى تأثیر چهار بعداز ابعاد فرهنگ سازمانى شامل آموزش و توسعه، پاداش و قدردانى، کار گروهى و ارتباطات بر تعهد سازمانى کارکنان انجام گرفت.در این مطالعه مشخص گردید که تعهد سازمانی کارکنان با دو بعد از ابعاد فرهنگ سازمانی؛( سازوکار پاداش و کار گروهی) ارتباط معنادار دارد اما با دو بعد دیگر ( آموزش و توسعه و ارتباطات سازمانی) رابطه ى معنادار ندارد.در نتیجه ایجاد سازوکار پاداش مطلوب است و ترویج و توسعه و ایجاد فضای مناسب کار گروهی می تواند تعهد سازمانی کارکنان را افزایش دهد و در نهایت بهبود عملکرد بیمارستان شود.

کرمی نیا و همکاران(۱۳۸۹) در مطالعه ای با عنوان”رابطه سبک رهبری با فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در نیروهای نظامی” نشان دادند که سبک رهبری مورد استفاده فرماندهان از نظر کارکنان سبک رهبری تعاملی یا تبادلی بود. فرهنگ سازمانی غالب فرهنگ عقلایی بود. بالاترین نمره میانگین تعهد سازمانی به تعهد تکلیفی تعلق گرفت. بین سبک رهبری تحول­آفرین و تبادلی با فرهنگ و تعهد سازمانی ارتباط معنی­دار و مثبتی وجود داشت. بین سبک رهبری عدم مداخله (آزاد) با فرهنگ و تعهد سازمانی ارتباط معنی­دار و معکوس وجود داشت. در نهایت این محققان نتیجه گرفتند که سبک رهبری به­کاررفته در نیروهای نظامی با فرهنگ و تعهد سازمانی نیروها در ارتباط است که می­تواند مستقیم یا معکوس باشد.

[۱] Smucke. Whisenant

[۲] Messer & white

[۳] Erturk

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل