پایان نامه بررسی عبور جریان از روی دسته لوله هادر رینولدزهای متوسط


  دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژِی

عنوان :
بررسی عبور جریان از روی دسته لوله هادر رینولدزهای متوسط

 

چکیده

مبدلهای حرارتی در تمامی شاخههای مهندسی و صنایع مختلف خصوصاً در کارخانههای فرآیند
شیمیایی و در نیروگاهها بکار گرفته میشوند و از اهمیت ویژهای برخوردارند.
موضوعی که در مبدلهای حرارتی حائز اهمیت است بررسی جریان سیال و انتقال حرارت روی
چیدمانی از لولهها میباشد. از آنجائیکه در بعضی از فرآیندها سیالات جریان یافته در مبدل دارای لزجتی
متغیر با دما میباشد بررسی اثر تغییرات میتواند مورد توجه قرار گیرد. در این پروژه تأثیر لزجت متغیر
سیال بر میدان جریان و انتقال حرارت روی یک ردیف لوله همخط تحلیل و بررسی شده است، بدین
منظور از نرمافزار فلوئنت و گمبیت استفاده شده است. در این نرمافزارها معادلات انرژی ممنتوم و
پیوستگی برای سیال عبوری روی لولهها حل شده است.
جهت بررسی نتایج، ابتدا حاصل کار برای سیالاتی با خواص ثابت با نتایج تجربی موجود مقایسه شد
و انطباق خوبی دیده شده است. پس از اینکار با متغیر کردن لزجت سیال دیده میشود که خطوط جریان
دیرتر همگرا میشوند و به حالت توسعه یافتگی میرسند و میزان نرخ انتقال حرارت افزایش مییابد.
همچنین مشاهده میگردد که نرخ انتقال حرارت نیز با افزایش رینولدز در ناحیه آرام در هردو حالت
لزجت ثابت و متغیر افزایش مییابد.
مقدمه
یکی از تجهیزاتی که در آن از دسته لولهها برای تبادل حرارت استفاده میشود، مبدلهای
حرارتی هستند. در این پایان نامه ابتدا به شناخت عمومی مبدل های حرارتی و کاربرد آنها برای مصارف
مختلف صنعتی میپردازیم سپس به بررسی فرمولهای حاکم و پارامترهای تأثیرگذار در جریان سیال و
انتقال حرارت روی دسته لولهها پرداخته شد و در ادامه کارهای تجربی و عددی انجام شده توسط
محققان و کارشناسان داخلی و خارجی در زمینه جریان سیال و انتقال حرارت روی دسته لولهها مرور
خواهد شد و در پایان هدف پروژه بیان میشود.

مقدمه

یکی از تجهیزاتی که در آن از دسته لولهها برای تبادل حرارت استفاده میشود، مبدلهای
حرارتی هستند. در این فصل ابتدا به شناخت عمومی مبدلهای حرارتی میپردازیم و در ادامه کارهای
تجربی و عددی انجام شده در زمینه جریان و انتقالحرارت روی دستهلولهها مرور خواهد شد. در پایان
هدف پروژه بیان میشود.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید