پایان نامه بررسی عامل جنس بر میزان سایش در نازل‌های سم‌پاش‌های کشاورزی


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بناب

گروه مهندسی مکانیک ماشین­های کشاورزی

پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)

رشته مهندسی مکانیک ماشین­های کشاورزی

عنوان

بررسی عامل جنس بر میزان سایش در نازل‌های سم‌پاش‌های کشاورزی

 

استاد راهنما

دکتر محمدعلی حداد‌درفشی

 

استاد مشاور

مهندس فرید امیر‌شقاقی

 

زمستان 1392

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده 1

فصل اول: مقدمه و هدف… 2

1-1 سم‌پاش… 3

1-2 نازل. 4

1-3 اهداف… 6

فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته. 7

کلیات… 8

آشنایی با سم‌پاش‌ها 8

2-1 تقسیم‌بندی سم‌پاش‌ها 8

2-1-1 سم‌پاش‌های دستی.. 9

2-1-2 سم‌پاش‌های پشتی بدون موتور. 9

2-1-2-1 سم‌پاش پشتی با فشار متناوب (کتابی) 9

2-1-2-2 سم‌پاش پشتی با فشار دائم (استوانه‌ای) 10

2-1-3 سم‌پاش‌های پشتی موتوری.. 10

2-1-4 سم‌پاش‌های موتوری زنبه‌ای و چرخ‌دار موتوری.. 10

2-1-5 سم‌پاش‌های پشت‌تراکتوری.. 11

2-1-6 تریلر‌های سم‌پاش یا سم‌پاش‌های چرخ‌دار. 12

2-2 سم‌پاش‌های پشت‌تراکتوری بوم‌دار. 12

2-2-1 کاربرد سم‌پاش پشت‌تراکتوری بوم‌دار و کالیبراسیون آن. 19

2-2-2 عوامل موثر در کالیبراسیون یک سم‌پاش… 20

2-2-3 سرویس و نگه‌داری سم‌پاش 400 لیتری پشت‌تراکتوری بوم‌دار. 22

2-3 نازل. 23

2-3-1 ساختمان نازل. 24

2-3-1-1 بدنه نازل. 24

2-3-1-2 درپوش نازل. 24

2-3-1-3 صافی نازل. 25

2-3-1-4 نوک نازل. 25

2-3-2 انواع نازل. 25

2-3-2-1 نازل سوزنی مارپیچ‌دار. 25

2-3-2-2 نازل بدون سوزن. 25

2-3-2-3 نازل شیاری.. 25

2-3-2-4 نازل مخروط‌پاش توپر. 26

2-3-2-5 نازل مخروط‌پاش تو‌خالی.. 26

2-3-2-6 نازل سیلابی.. 26

2-3-2-7 نازل تخت (یکنواخت) 26

2-3-2-8 نازل بادبزنی.. 26

2-3-2-9 نازل تی‌جت… 27

2-4 نازل‌ها و انتخاب نوع نوک آن‌ها 27

2-4-1 انتخاب نوک.. 28

2-4-1-1 نوک بادبزنی مسطح.. 28

2-4-1-2 نوک یکنواخت… 29

2-4-1-3 نوک مخروط توخالی.. 29

2-4-1-4 نوک بارانی.. 29

2-4-1-5 نازل‌های نامتقارن و بدون بوم. 30

2-4-1-6 نوک‌های جریان پیوسته. 31

2-5 مروری بر تحقیقات گذشته. 31

2-6 جمع بندی.. 45

فصل سوم: مواد و روشها 46

مقدمه. 47

3-1 تجهیزات مورد نیاز برای ساخت سم‌پاش آزمایشگاهی.. 48

3-1-1 مخزن سم. 48

3-1-2 الکتروپمپ… 49

3-1-3 منبع نیروی الکتروپمپ… 50

3-1-4 فشار‌سنج.. 50

3-1-5 بوم. 51

3-1-6 استوانه مدرّج.. 51

3-1-7 زمان سنج.. 52

3-1-8 لوله پلی‌اتیلن.. 52

3-1-9 محلول. 52

3-1-10 نازل‌ها 53

3-2 روش ساخت دستگاه سم‌پاش پشت تراکتوری شبیه سازی شده در سطح آزمایشگاهی برای انجام آزمون‌ها 53

3-3 آزمونها 54

3-3-1 آزمون یکنواختی میزان خروجی نازل‌ها 54

3-3-2 آزمون اندازه‌گیری زاویه پاشش… 55

3-3-3 آزمون تغییرات دبی خروجی در نتیجه سابیدگی.. 57

فصل چهارم: نتایج و بحث… 60

کلیات… 61

4-1 نتایج حاصل از آزمون یکنواختی میزان خروجی نازل‌ها 61

4-2 نتایج حاصل از اندازه‌گیری برای زاویه پاشش… 63

4-3 نتایج حاصل از آزمون تغییرات دبی خروجی در نتیجه سابیدگی.. 64

فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات… 78

5-1 نتیجه‌گیری.. 79

5-2 پیشنهادات… 79

منابع و مآخذ. 80

چکیده انگلیسی.. 82

فهرست جداول

عنوان جدول                                                                                                  صفحه

جدول(2-1) مشخصات فنی سه نوع نازل خارجی موجود در کشور ………………………………………. 17

جدول (2-2) جدول نسبت فرسودگی به هزینه در نوک‌های نازل……………………………………………. 28

جدول(2-3) مشخصات نوک‌های بارانی برای سرعت حرکت، ارتفاع بوم و فاصله بین نوک‌ها……….. 30

جدول (2-4) مقادیر متوسط برای درجه سطح پوشش و تعداد قطرات از فشار کاری، درجه ساییدگی نازل‌ها و سرعت کاری با انحراف استانداردهای موجود در داخل پرانتزها…………………………………………………………………… 34

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید