پایان نامه بررسی عادت‌های خواندن و مطالعه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی


دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان‌نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی‌ارشد رشته روانشناسی

گرایش علم اطلاعات و دانش‌شناسی

عنوان:

بررسی عادت‌های خواندن و مطالعه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی

استاد راهنما:

دکتر عصمت‌ مؤمنی

 فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه. 2

2-1 بیان مسئله. 3

3-1 اهمیت وضرورت پژوهش…. 6

4-1 اهداف پژوهش…. 7

1-4-1 هدف اصلی.. 7

2-4-1 اهداف فرعی.. 7

5-1 پرسش‌های پژوهش…. 7

1-5-1 پرسش اصلی.. 7

2-5-1 پرسش‌های فرعی.. 8

6-1 تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش…. 8

1-6-1 تعاریف نظری.. 8

2-6-1 تعاریف عملیاتی.. 9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

1-2 مقدمه. 11

2-2 خواندن.. 11

3-2 عادت‌های خواندن.. 15

1-3-2 مولفه‌های عادت‌‌های خواندن.. 16

4-2 مدل‌های خواندن.. 18

3-2 مطالعه. 20

4-2 عادت‌های مطالعه. 22

5-2 مولفه‌های عادت به مطالعه. 23

6-2 روش‌های مطالعه. 34

1-6-2 خواندن اجمالی.. 34

2-6-2  تندخوانی.. 35

3-6-2 عبارت‌خوانی.. 36

4-6-2 دقیق‌خوانی.. 37

5-6-2 خواندن تجسسی.. 38

6-6-2 خواندن انتقادی.. 39

7-6-2 خواندن برای درک زیبایی و جنبه‌های هنری مطلب… 40

7-2روش‌های جدید مطالعه. 40

1-7-2 روش SQ3R… 41

2-7-2 روش SQ6R… 42

3-7-2 روش SQ4R… 43

4-7-2 روش SQ5R… 44

5-7-2 روش مردر (MURDER) 45

6-7-2 روش آموزش دوجانبه. 46

7-7-2 روش مطالعه مشارکتی.. 46

8-7-2 روش پرسیدن دوجانبه. 47

9-7-2 روش خواندن انتقادی.. 48

8-2 مهارت‌های مطالعه. 48

1-8-2 ضرورت داشتن مهارت مطالعه. 49

9-2 آفات مطالعه. 50

10-2  انجمن‌های خواندن و مطالعه. 53

11-2 پیشینه پژوهش…. 59

1-11-2 پیشینه پژوهش در ایران.. 59

2-11-2 پیشینه پژوهش درخارج از کشور 68

3-11-2 مروری بر استنتاج از پیشینه‌ها 73

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش

1-3 مقدمه. 75

2-3 نوع و روش پژوهش…. 75

4-3 جامعه و نمونه. 75

5-3 ابزار پژوهش…. 75

6-3 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 77

7-3 روش اجرای پژوهش…. 77

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش

1-4 مقدمه. 81

2-4 یافته‌های توصیفی.. 81

1-2-4 اطلاعات جمعیت‌شناختی پژوهش…. 81

2-2-4 پاسخ به پرسش اول پژوهش…. 82

3-2-4 پاسخ به پرسش دوم پژوهش…. 92

4-2-4 پاسخ به پرسش اصلی پژوهش…. 109

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری، پیشنهادها

1-5 مقدمه. 113

2-5 بحث و نتیجه‌گیری از یافته‌های پژوهش…. 113

1-2-5 بحث و نتیجه‌گیری یافته‌های پرسش اصلی پژوهش…. 113

2-2-5 بحث و نتیجه‌گیری یافته‌های پرسش اول پژوهش…. 115

3-2-5 بحث و نتیجه‌گیری یافته‌های پرسش دوم پژوهش…. 119

3-5 پیشنهادهای اجرایی پژوهش…. 120

4-5 پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده 121

فهرست منابع و مآخذ.. 121

منابع فارسی.. 121

منابع انگلیسی.. 128

پیوست‌ها ‌أ

 

فهرست جداول و نمودارها

جدول شماره 1-2 ویژگی‌های خواندن اجمالی.. 35

جدول شماره 2-2 ویژگی‌های تندخوانی.. 36

جدول شماره 3-2 ویژگی‌های عبارتخوانی.. 37

جدول شماره 4-2 ویژگی‌های دقیق‌خوانی.. 38

جدول شماره 5-2 ویژگی‌های خواندن تجسسی.. 39

جدول شماره 6-2 ویژگی‌های خواندن انتقادی.. 40

جدول شماره 7-2 ویژگی‌های خواندن برای درک زیبایی و جنبه‌های هنری مطلب… 41

جدول شماره 1-3 توصیف نمره‌گذاری متغیرعادت‌های خواندن.. 76

جدول شماره 2-3 توصیف نمره‌گذاری متغیر عادت‌های مطالعه. 76

جدول شماره 3-3 ضریب پایایی پرسشنامه عادت‌های خواندن و مطالعه. 77

جدول شماره 1-4 توزیع فراوانی «جنسیت» پاسخ‌دهندگان.. 79

جدول شماره 2-4 توزیع فراوانی «مقطع تحصیلی» پاسخ‌دهندگان.. 80

جدول شماره 3-4 میانگین، انحراف استاندارد و واریانس مربوط به متغیر عادت‌های خواندن.. 80

جدول شماره 4-4 توزیع فراوانی و درصد انواع موادخواندنی.. 81

جدول شماره 5-4 میانگین، انحراف استاندارد و واریانس انواع موادخواندنی.. 82

جدول شماره 6-4 توزیع فراوانی و درصد مقدار زمان خواندن برحسب دقیقه دریک روز 83

جدول 7-4 میانگین، انحراف استاندارد و واریانس مقدار زمان خواندن برحسب دقیقه دریک روز 84

جدول شماره 8-4 توزیع فراوانی و درصد مجراهای دستیابی به موادخواندنی.. 85

جدول شماره 9-4 میانگین، انحراف استاندارد و واریانس مجراهای دستیابی به موادخواندنی.. 86

جدول شماره10-4 توزیع فراوانی و درصد زمان‌های خواندن.. 86

جدول شماره 11-4 میانگین، انحراف استاندارد و واریانس زمان‌های خواندن.. 87

جدول شماره 12-4 توزیع فراوانی و درصد مکان‌های خواندن.. 88

جدول شماره 13-4 میانگین، انحراف استاندارد و واریانس مکان‌های خواندن.. 89

جدول شماره 14-4 میانگین رتبه اولویت‌های هدف از خواندن.. 89

جدول شماره15-4 یافته‌های توصیفی مربوط به متغیر عادت‌های مطالعه. 90

نمودار 4-4 یافته‌های توصیفی مربوط به متغیر عادت‌های مطالعه. 91

جدول شماره 16-4 توزیع فراوانی و درصد تمرکز. 91

جدول شماره17-4 میانگین، انحراف استاندارد و واریانس تمرکز. 92

جدول شماره 18-4 توزیع فراوانی و درصد یادآوری.. 94

جدول شماره 19-4 میانگین، انحراف استاندارد و واریانس یادآوری.. 95

جدول شماره20-4 توزیع فراوانی و درصد سازماندهی زمان.. 96

جدول شماره 21-4 میانگین، انحراف استاندارد و واریانس سازمان‌دهی زمان.. 97

جدول شماره 22-4 توزیع فراوانی و درصد مطالعه یک فصل.. 98

جدول شماره 23-4 میانگین،انحراف استاندارد و واریانس مطالعه یک فصل.. 99

جدول شماره 24-4 توزیع فراوانی و درصد گوش کردن و یادداشت‌برداری.. 100

جدول شماره 25-4 میانگین،انحراف استاندارد و واریانس گوش کردن و یادداشت‌برداری.. 101

جدول شماره26-4 توزیع فراوانی و درصد برگزاری امتحانات… 102

جدول شماره 27-4 میانگین،انحراف استاندارد و واریانس برگزاری امتحانات… 104

جدول شماره 28-4 توزیع فراوانی و درصد انگیزه 105

جدول شماره 29-4 میانگین،انحراف استاندارد و واریانس انگیزه 106

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید