پایان نامه بررسی ظرفیت پژوهشی از دیدگاه معلمان و نیازسنجی آموزش پژوهش معلمان ابتدایی شهر مشهد

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی

گروه علوم تربیتی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش تحقیقات آموزشی

عنوان :

بررسی ظرفیت پژوهشی از دیدگاه معلمان و نیازسنجی آموزش پژوهش معلمان ابتدایی شهر مشهد

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر کارشکی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

1-1) بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………..2
1-2) اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………………………………………..5
1-3) هدف های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….5
­1-4) سؤالات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………..6
1-4-1) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………6
1-4-2) تعاریف مفهومی ………………………………………………………………………………………………………………….6
1-4-3) تعاریف عملیاتی ……………………………………………………………………………………………………………………7
                                                               فصل دوم: پیشینه پژوهش
2-1) پیشینه نظری …………………………………………………………………………………………9
2-1-1) تاریخچه ی توجه به پژوهشگری معلم ……………………………………………………………………………………….9
2-1-2) اهمیّت و ضرورت توجه به پژوهشگری معلمان ……………………………………………………………………………10
2-1-2) اهمیت توسعه ی ظرفیت پژوهشی معلمان ……………………………………13
2-1-3) ظرفیّت پژوهشی و توسعه ی حرفه ای معلمان ………………………………………….18
2-1-4) توسعه ی ظرفیت پژوهشی از طریق آموزش پژوهش …………………………………19
2-1-5) نیازسنجی آموزش پژوهش به معلمان ………………………………………………………………………………………..20
2-1-6) الگوی نیازسنجی مبتنی بر شایستگی ………………………………………………………………………………………….23
2-2) پیشینه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………25
2-3) جمع بندی پیشینه ……………………………………………………………………………………………………………………..34
                                                                       فصل سوم: روش پژوهش
3-1) روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………..37
3-2) جامعه آماری   …………………………………………………………………………………………………………………………..37
3-3) روش نمونه گیری   …………………………………………………………………………………………………………………….37
3-4) ابزار جمع آوری اطلاعات   …………………………………………………………………………………………………………39
3-5) شیوه ی اجرای پژوهش   …………………………………………………………………………………………………………….45
3-6) شیوه ی تحلیل داده ها   …………………………………………………………………………………..45
                                                             فصل چهارم: یافته های پژوهش
4-1) یافته های توصیفی   …………………………………………………………………….49
4-2) یافته های استنباطی   ……………………………………………………………………………………51
4-2-1)ظرفیت پژوهشی   ………………………………………………………………………………51
4-2-2) نیازسنجی آموزش پژوهش   …………………………………………………………..                                                                                                           54
4-2-3)هدف گذاری برنامه های پژوهشی معلمان   ………………………………………………………………………………..62

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه بررسی اثربخشی هوش معنوی و ذهن آگاهی بر بهزیستی روان‌شناختی و امید به زندگی در بیماران سرط...
پایان نامه اندازه‌گیری ایزوپرنالین در ادرار به روش میکرواستخراج مایع – مایع پخشی و گاز کروماتوگرافی
پایان نامه بررسی آزمایشگاهی رفتار خزشی خاک‌ها تحت تنش برشی ثابت
پایان نامه بررسی نقش سرمایه فکری بر بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی
دانلود پایان نامه آشکار سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان مطالع...