پایان نامه بررسی ضریب رفتار قاب خمشی بتنی بهسازی شده با مهاربند همگرا براساس سطح عملکرد


دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشکده مهندسی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته عمران – گرایش سازه

عنوان :

بررسی ضریب رفتار قاب خمشی بتنی بهسازی شده

با  مهاربند همگرا براساس سطح عملکرد

                          

 استاد راهنما :

دکتر مجتبی لبیب زاده

 

 

استاد مشاور :

دکتر داود پورویس

 

 

شهریور  89

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

 

چکیده——————————————————————– 1

فصل اول « مقدمه »

1-1- کلیات————————————————————— 3

1-2- هدف—————————————————————- 4

1-3- تاریخچه تحقیقات—————————————————— 5

1-3-1- تاریخچه مقاوم سازی قاب‌های خمشی بتنی توسط بادبند—————– 5

1-3-2- تاریخچه ضریب رفتار قاب‌های خمشی بتنی با بادبند——————— 11

فصل دوم « تئوری ضریب رفتار »

2-1- مقدمه————————————————————— 15

2-2- مفاهیم طراحی لرزه‌ای سازه‌ها——————————————– 15

2-3- روش‌های محاسبه ضرایب رفتار——————————————- 17

2-3-1- روش‌های آمریکایی———————————————— 17

2-3-1-1- روش طیف ظرفیت فریمن———————————————— 18

2-3-1-2- روش ضریب شکل پذیری یوانگ——————————————- 19

2-3-2- روش‌های اروپایی————————————————- 23

2-3-2-1- روش تئوری شکل پذیری———————————————— 23

2-3-2-2- روش انرژی———————————————————— 24

2-4- اجزای ضریب رفتار—————————————————– 25

2-4-1- شکل پذیری—————————————————– 25

2-4-1-1- ضریب شکل پذیری کلی سازه——————————————– 25

2-4-1-2- ضریب کاهش بر اثر شکل پذیری—————————————— 25

2-4-2- مقاومت افزون—————————————————- 28

2-4-2-1- عوامل موثر در مقاومت افزون———————————————- 29

2-4-2-2- تعیین ضریب رفتار ناشی از مقاومت افزون———————————– 30

2-5- مقایسه رفتار لرزه‌ای قاب‌های خمشی و قابهای هم مرکز و خارج از مرکز———- 32

2-5-1- قدرت جذب انرژی در بارگذاری یک جهته—————————– 35

2-5-2- استهلاک انرژی دربارگذاری متناوب و منحنی‌های هیسترزیس (پس ماند)—- 36

2-5-3- مزایا و معایب قاب با اتصالات ممان بر (MRF) ————————- 37

2-5-4- مزایا و معایب  قاب با مهاربندی هم مرکز (CBF)———————– 38

2-5-5 مزایا و معایب قاب با مهاربندی خارج از مرکز (EBF) ——————— 38

2-6- نگاهی به ضوابط طراحی لرزه‌ای سازه‌های مهاربندی شده در آئین نامه‌های UBC97-ASD و پیوست 2 آئین نامه 2800——————————————————————– 39

2-6-1- ضابطه بارگذاری ویژه در ستون‌ها————————————- 39

2-6-1-1- مقایسه ضوابط آیین‌نامه UBC97-ASD با پیوست 2 آیین‌نامه 2800———– 39

2-6-1-2- تفاوت دو آیین نامه—————————————————– 40

2-6-1-3- علت قرار دادن این ضابطه در آیین نامه————————————- 40

2-6-1-4- علت بزرگنمایی نیروی زلزله به وسیله ضریب  —————————- 40

2-6-2- ضابطه لاغری در مهاربندها—————————————— 41

2-6-2-1- مقایسه ضوابط آیین‌نامه  UBC97-ASD با پیوست 2 آیین‌نامه 2800———– 41

2-6-2-2- تفاوت دو آیین نامه—————————————————– 41

2-6-2-3- علت قرار دادن این ضابطه در آیین نامه————————————- 41

2-6-3- ضابطه کاهش تنش مجاز فشاری در مهاربندها————————– 42

2-6-3-1- مقایسه ضوابط آیین‌نامه UBC97-ASD با پیوست 2 آیین‌نامه 2800———– 42

2-6-3-2- تفاوت دو آیین نامه—————————————————– 42

2-6-3-3-علت قرار دادن این ضابطه در آیین نامه————————————– 42

2-6-4- ضوابط مهاربندهای هفتی، هشتی و k——————————— 43

2-6-4-1- مقایسه ضوابط آیین‌نامه UBC97-ASD با پیوست 2 آیین‌نامه 2800———– 43

2-6-4-2- تفاوت دو آیین نامه—————————————————– 44

2-6-4-3- علت قراردادن این ضوابط در آیین نامه————————————– 44

فصل سوم « تئوری بهسازی و روش تحقیق »

3-1- مقدمه————————————————————— 48

3-2- مبانی تئوری در طراحی براساس عملکرد———————————– 48

3-3- سطوح عملکرد ساختمان———————————————— 49

3-3-1- سطوح عملکرد اجزای سازه‌ای————————————— 49

3-3-1-1- سطح عملکرد 1- قابلیت استفاده‌ی بی وقفه (Immiditely occupancy)——– 49

3-3-1-2- سطح عملکرد 2- خرابی محدود——————————————- 50

3-3-1-3- سطح عملکرد 3- ایمنی جانی (Life – safety)—————————— 50

3-3-1-4- سطح عملکرد 4- ایمنی جانی محدود————————————– 50

3-3-1-5- سطح عملکرد 5- آستانه‌ی فروریزش (collapse prevention)—————- 50

3-3-1-6- سطح عملکرد 6- لحاظ نشده (Not-limited)——————————- 50

3-3-2- سطوح عملکرد اجزای غیرسازه‌ای———————————— 50

3-3-2-1- سطح عملکرد A: خدمت رسانی بی‌وقفه———————————— 51

3-3-2-2- سطح عملکرد B : قابلیت استفاده ی بی وقفه——————————– 51

3-3-2-3- سطح عملکرد C: ایمنی جانی——————————————– 51

3-3-2-4- سطح عملکرد D: ایمنی جانی محدود————————————– 51

3-3-2-5- سطح عملکرد E: لحاظ نشده——————————————— 51

3-3-3- سطوح عملکرد کل ساختمان—————————————- 51

3-3-3-1- سطح عملکرد خدمت رسانی بی‌وقفه (1-A)——————————— 51

3-3-3-2-سطح عملکرد قابلیت استفاده‌ی بی‌وقفه (1-B)——————————- 52

3-3-3-3-سطح عملکرد ایمنی جانی (3-C)—————————————– 52

3-3-3-4-سطح عملکرد آستانه‌ی فروریزش (5-E)———————————— 52

3-4- احتمال رویداد سطوح مختلف زلزله probalilstic Earthquake Hazard ——— 52

3-5- سطوح بهسازی براساس دستورالعمل و تفسیر دستورالعمل بهسازی————– 53

3-5-1- بهسازی مبنا—————————————————– 53

3-5-2- بهسازی مطلوب————————————————– 54

3-5-3- بهسازی ویژه—————————————————– 54

3-5-4- بهسازی محدود————————————————— 54

3-5-5- بهسازی موضعی————————————————– 55

3-6- اجزایی سازه‌ای و غیرسازه‌ای ——————————————– 55

3-7- اعضای سازه‌ای اصلی و غیراصلی—————————————— 62

3-8- روش به دست آوردن تغییر مکان هدف براساس دستورالعمل بهسازی———— 62

3-8-1- روش به دست آوردن  با استفاده از مدل دو خطی منحنی Pushover—– 68

3-9- بیان تئوری و روش تحلیل استاتیکی غیرخطی——————————- 69

3-9-1- روش تحلیل استاتیکی غیرخطی بر اساس FEMA-356 و دستور بهسازی—- 70

3-10- رفتار اعضای سازه‌ای با توجه به منحنی نیرو – تغییر شکل——————- 71

3-10-1- رفتار شکل پذیر نوع یک (Ductile Behavior, Type 1)—————– 72

3-10-2- رفتار شکل پذیر نوع دو (Ductile Behavior, Type 2)—————— 72

3-10-3- رفتار تردد (Brittle or Nouductile Behavior, Type 3)—————– 72

3-11- مشخصات مصالح—————————————————– 74

3-12- روش به دست آوردن کرانه پایین مقاومت مصالح و مقاومت مورد انتظار مصالح در طراحی     75

3-13- ضریب آگاهی (Knowledge Factor)————————————- 77

3-14- معیارهای پذیرش برای روش‌های غیرخطی——————————– 78

3-15- اثرات بارهای ثقلی در تحلیل استاتیکی غیرخطی سازه‌ها تحت اثر بارهای جانبی– 84

3-16- توزیع بار جانبی—————————————————— 85

3-17- مشخصات کلی سازه‌ها————————————————- 86

3-17-1- سازه‌های مورد مطالعه——————————————– 86

3-17-2- ضوابط مورد استفاده برای محاسبه تغییر مکان هدف و ضریب رفتار——- 88

3-17-3- نام گذاری سازه‌ها———————————————— 89

3-18- نرم افزار مورد استفاده————————————————- 91

3-19- سطح عملکرد مورد مطالعه——————————————— 91

فصل چهارم « نتایج و پیشنهادات »

4-1- مقدمه————————————————————— 93

4-2- دوره تناوب———————————————————– 93

4-3- تغییر مکان هدف—————————————————— 94

4-4- ضریب رفتار———————————————————- 106

4-5- نتیجه گیری———————————————————- 108

4-6- پیشنهادها———————————————————— 109

منابع——————————————————————— 110

Abstract—————————————————————— 117

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید