پایان نامه بررسی صنایع بدیعی در دیوان ازرقی هروی


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی،گروه ارشد زبان و ادبیات فارسی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی «M.A»

گرایش: زبان و ادبیات فارسی

 عنوان:

بررسی صنایع بدیعی در دیوان ازرقی هروی

استاد راهنما:

دکتر سید عطا الله افتخاری

 استاد مشاور:

دکتر محمدهادی خالق زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

                                     فهرست مطالب:
عنوان                                                                                                    صفحه
چکیده ———————————————————-1
فصل اول کلیات
:مقدمه———————————————————-3
1-1- هدف تحقیق————————————————5
1-2- پیشینه ی تحقیق ——————————————-5
1-3- روش گرداوری مطالب —————————————–5
فصل دوم معرفی ازرقی هروی
2- ازرقی هروی  زندگی و سبک شعری او … —————————7
2-1شناسنامه ی ازرقی———————————————8
2-2- ممدوحان ازرقی———————————————-9
2-3 آثار ازرقی————————————————-10
2-4- سبک و سیرت ازرقی —————————————–12
فصل سوم: بدیع و پیشینه ی آن
3- بدیع وپیشینه ی آن——————————————–22
3-1- نگاهی به آثار بدیع معاصر————————————–23
فصل چهارم: بدیع لفظی
4- بدیع لفظی—————————————————-30
4-1- صنایع لفظی بدیع——————————————–30
4-1-1-2-1- ترصیع———————————————–30
4-1-1-2-2- موازنه ———————————————–31
4-1-1-2-3- تضمین المزدوج————————————–32
4-1-2- جناس————————————————–33
4-1-2-1- جناس تام——————————————–33
4-1-2-2- جناس مرکب  —————————————-34
4-1-2-3- جناس مضارع —————————————-35
4-1-2-4- جناس لاحق —————————————–36
4-1-2-5- جناس مُطرف ——————————————-36

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید