پایان نامه بررسی شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم (مطالعه موردی: شهر لنگرود)


دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته: جغرافیای طبیعی        گرایش: اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

عنوان:

بررسی شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم

(مطالعه موردی: شهر لنگرود)

 

 

استاد راهنما:

دکتر بهمن رمضانی گورابی

1393-1392

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 بیان مساله 3

1-2 هدف و انگیزه پژوهش.. 5

1-2-1 انگیزه پژوهش.. 5

1-2-2  اهداف تحقیق. 5

1-3  فرضیه های تحقیق. 6

1-4  روش تحقیق. 7

1-4-1  ابزار گردآوری اطلاعات. 7

1-4-2 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 8

1-5 جامعه آماری. 8

1-6 شاخص های اقلیمی عمده پیشنهادی. 8

1-7 محدودیت ها 8

1-8  واژه ها و مفاهیم. 9

فصل دوم: مرور منابع، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1 برنامه ریزی فضاهای آموزشی.. 11

2-2 فضاهای آموزشی.. 13

2-2-1 مطلوبیت زمین مدرسه 13

2-3 ساختمان مدرسه 14

2-4 ویژگی های کلاس درس.. 14

2-4-1 بررسی نور طبیعی.. 14

2-4-2 رنگ.. 15

2-4-3 جایگاه معلم. 15

2-4-4 میز و نیمکت. 15

2-5 نام مدرسه 15

2-6 تابلو ها و کتیبه ها 16

2-7  درب ورودی. 16

2-8  ضوابط مکان یابی و ساختن محیط های آموزشی.. 16

2-8-1 دسترسی.. 16

2-8-2 آسایش محیطی.. 16

2-8-2-1 نور 17

2-8-2-2 نوع نور موردنیاز 19

2-9  مکان یابی و شرایط انتخاب زمین. 20

2-9-1 سازگاری. 20

2-9-1-1 سازگاری موقعیت مکانی. 20

2-9-1-2 کاربری های سازگار – ناسازگاری موقعیت مکانی. 20

2-9-2 مطلوبیت. 21

2-9-2-1 شرایط محیطی. 21

2-9-3 ظرفیت. 22

2-10 ایمنی واحدهای آموزشی.. 22

2-10-1 ایمنی در مقابل سوانح طبیعی.. 22

2-10-2 ایمنی در مقابل سوانح غیرطبیعی.. 23

2-10-3 ایمنی در ارتباط با حوادث داخلی مدرسه 23

2-11 سرانه فضاهای محوطه 24

2-11-1 صف جمع و تفریق. 24

2-11-2 فضای بازی و ورزش.. 24

2-11-3 فضای سبز 24

2-11-4 فضای توقف وسایل نقلیه 24

2-11-5 فضاهای ارتباطی غیرمفید 25

2-11-6 فضاهای ارتباطی.. 25

2-12 مساحت زمین موردنیاز برای ساختمان های آموزش یک طبقه 25

2-13 مساحت زمین موردنیاز برای ساختمان های آموزشی بالای یک طبقه 25

2-14 نگاهی به ویژگی های اقلیمی منطقه مورد مطالعه و رابطه آن با موضوع تحقیق. 25

2-14-1 نحوه تأثیر عوامل اقلیمی در رابطه با ساختار فضاهای آموزشی.. 25

2-14-2 نحوه تأثیر عوامل اقلیمی در تعیین جهت ساختمان. 26

2-14-3 ویژگی های معماری بومی مناطق معتدل مرطوب. 26

2-14-4 فرم ساختمان در رابطه با اقلیم. 27

2-14-4-1 تابش آفتاب حرارت. 28

2-14-4-2 تشخیص مواقع گرم و سرد یک محل 28

2-14-4-3 تأثیر زوایه تابش. 28

2-14-4-4 تاثیر سایه بان ها 29

2-14-4-5 باد 30

2- 14-5 تهیوه موردنیاز در اقلیم معتدل و مرطوب. 30

2-14-6 بارندگی و رطوبت. 31

2-14-6-1 راه های نفوذ رطوبت به ساختمان 31

2-14-6-2 نفوذ آب باران 32

2-14-6-3 تعرق 32

2-14-7 روش های بهره وری از عناصر اقلیمی در کیفیت ساختمان های آموزشی.. 33

2-15 اصول و قوانین در ساخت و سازهای ساختمان های آموزشی در اقلیم معتدل و مرطوب. 34

2-15-1 نیازهای حرارتی.. 34

2-15-2 جهت استقرار ساختمان. 34

2-15-3 فرم کالبدی و سازماندهی پلان. 34

2-15-4 اندازه پنجره ها و سایبان. 35

2-15-5 مصالح ساختمانی و رنگ سطوح خارجی.. 35

2-15-6 سیستم مکانیکی.. 35

2-16 سوابق تحقیق. 40

فصل سوم: ویژگیهای جغرافیایی محدوده مورد مطالعه

3-1 مقدمه 45

3-2 موقعیت جغرافیایی شهر 45

3-2-1 زمین شناسی.. 46

3-2-2 توپوگرافی.. 47

3-2-3  اقلیم. 47

3-2-3-1-  بررسی شبکه ایستگاههای هواشناسی. 47

3-2-3 -2 بررسی داده های بارش. 48

3-2-4- انتخاب پایه زمانی مشترک یا دوره شاخص آماری. 48

3-2-5 انحراف معیار بارندگی.. 48

3-2-6 ضریب تغییرات. 49

3-2-7 بارندگی ماهیانه 49

3-2-8 توزیع فصلی بارش و رژیم بارندگی.. 50

3-2-9 ضریب تغییرات ماهانه بارش.. 51

3-2-10 رژیم حرارتی شهرلنگرود 52

3-2-11 روند تغییرات میانگین ماهانه دما 53

3-2-12 تغییرات روزانه و فصلی دما 54

3-2-13 رژیم فصلی دما 54

3-2-14 تعداد روزهای یخبندان. 55

3-2-15 رطوبت. 55

3-2-16 تبخیر 56

3-2-16-1 تبخیروتعرق پتانسیل به روش تورنت وایت(etiaW htnrohT) 56

3-2-17 نوع اقلیم در شهر لنگرود 57

3-2-17-1 روش دمارتن اصلاح شده 58

3-2-17-2 سیستم طبقه بندی آمبرژه 59

3-2-18 منابع آب. 59

3-2-19 ساختار جنسی و سنی جمعیت. 66

3-2-19-1 ترکیب جنسی جمعیت شهر لنگرود 66

3-2-19-2 ساختمان سنی جمعیت شهر لنگرود 67

3-2-20 متوسط بعد خانوار در شهر لنگرود 68

3-2-21 مهاجرت. 69

3-2-21-1 مبدأ مهاجرت. 69

3-3  ویژگی های اقتصادی. 71

3-3-1 نیروی انسانی و اشتغال. 71

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید