پایان نامه بررسی شدت و تداوم و فراوانی خشکسالی های اقلیمی در شرق گیلان


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته جغرافیای طبیعی

گرایش: اقلیم در برنامه ریزی محیطی

عنوان

بررسی شدت و تداوم و فراوانی خشکسالی های اقلیمی در شرق گیلان

( حوضه سموش)

استاد راهنما :

دکتر پرویز رضایی

 

فهرست مطالب

عنوان              صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1. بیان مسئله. 4

1-2. سوال تحقیق.. 5

1-3. اهداف تحقیق.. 5

1-4. فرضیه. 5

1-5 نوع روش تحقیق.. 5

1-6 روش گردآوری اطلاعات… 5

1-7 ابزارگردآوری اطلاعات… 6

1-8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 6

1-9 سوابق تحقیق.. 6

1-10محدودیتهای تحقیق.. 8

1-11. قلمرو تحقیق.. 8

فصل دوم: مرور منابع، ادبیات تحقیق

2-1 مفهوم کلی خشکسالی.. 11

2-2 انواع خشکسالی.. 12

2-2 -1 خشکسالی هواشناختی.. 12

2-2 -2 خشکسالی هیدرولوژیکی.. 13

2-2 -2-1 خشکسالی هیدرولوژیکی و آمایش سرزمین(کاربری اراضی) 14

2-2 -3 خشکسالی کشاورزی.. 15

2-2 -4 خشکسالی اقصادی- اجتماعی.. 15

2-3 پیامد اثرات خشکسالی.. 16

2-4- شدت و وسعت خشکسالی.. 16

2-5 – ملاحظات خشکسالی در رابطه با ایران. 17

2-6 ویژگیهای فضایی و زمانی خشکسالی.. 18

2-6 -1 آغاز و خاتمه خشکسالی.. 18

2-6 -2 شدت خشکسالی.. 19

2-6 -3 فراوانی خشکسالی.. 20

2-6 -4 وسعت منطقه ای خشکسالی.. 20

2 -7 روش های مطالعه خشکسالی.. 20

2 -7-1- روش مطالعه بیلان آبی.. 21

2-7-2- شاخص ترنتوایت… 21

2-7-3 شاخص خشکسالی پالمر(PSDI ) 22

2-7-4 روش های تحلیل جریان. 25

2-7-5 روش تحلیل داده های بارندگی.. 25

2-7-6 – روشهای تحلیل سینوپتیکی.. 26

2-7-7 روش استفاده از اطلاعات ژئومورفولوژیک و تاریخی.. 27

فصل سوم : روش شناسی یا داده ها و روش کار

3-1 مواد و روش… 29

3-1-1 مواد. 29

3-2 روش کار. 29

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1ویژگیهای طبیعی محدوده تحقیق.. 31

4-1-1 موقعیت حوضه سموش… 31

4-2- توپوگرافی حوضه سموش… 33

4-2-1- واحد کوهستانی کم ارتفاع. 33

4-2-2- واحد کوهستانی نسبتا˝ مرتفع. 33

4-2-3- واحد کوهستانی بسیارمرتفع. 33

4-3- تفسیر نقشه شیب حوضه سموش… 35

4-3-1- شیب حوضه. 35

4-4- زمین شناسی حوضه سموش… 38

4-5- ژئومرفولوژی حوضه سموش… 40

4-6- خاکهای حوضه سموش… 42

4-6-1- خاکهای کم عمق تا نیمه عمیق با بافت سنگی.. 42

4-6-2- خاکهای بسیار کم عمق با بیرون زدگیهای سنگی زیاد و بدون پوشش گیاهی.. 42

4-7- پوشش گیاهی حوضه سموش… 43

4-8- اقلیم. 44

4-8-1- بررسی شبکه ایستگاههای هواشناسی و هیدرومتری.. 44

4-8- 2 بارندگی ماهیانه. 45

4-8- 3 توزیع فصلی بارش و رژیم باراندگی.. 47

4-8- 4 تغییرپذیری بارندگی حوضه. 48

4-8-5 ضریب تغییرات ماهانه بارش… 49

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید