پایان نامه بررسی شبکه های حسگر بی سیم د رنقاط انطباق پذیری معماری میان افزار


چکیده

بازتاب ، ثابت شده است به مکانیزمی قدرتمند برای رسیدن به انطباق نرم افزار در معماری میان افزار ، اگر چه  این مفهوم نیازمند آن است که میان افزار باز شده و آن همه اصلاح عملکرد و رفتار آن ممکن شود. این منجر به سیستم هایی می شود که به سختی  درک و آنالیز می شوند و ممکن است به سرعت باعث پایمال کردن توسعه دهندگان شود . امن تر و قابل فهم تر از روش های  مدل سازی و مطرح ،  استفاده و اجرای قسمتی از اصول بازتابنده است در حالی که محدود کردن دامنه ی ممکن از اصلاح، به عنوان میان افزار شفاف است . ما در نظر گرفتیم که با توجه به محدودیت منابع در شبکه های حسگر بی سیم ( شبکه گیرنده بی سیم ) بهتر است : محدود کردن ویژگی های بازتابنده به منظور صرفه جویی چرخه محاسباتی و کاهش ترافیک شبکه.علاوه بر این ما باور نمی کنیم همه تغییرات دروغ را در توسعه دهنده نرم افزار  و ما جدا از نگرانی های عملیاتی، اصلاح نقشه های مختلف و سطوح انتزاعی نقش های مختلف عملیاتی را معرفی می کنیم . معماری میان افزاری را فراهم می کنیم که استراتژی کنترل نقاط سازگاری  را معرفی کنیم که در دسترس هستند برای قابلیت های اولیه  تغییررفتار  میان افزار. رویکرد ما از طریق اجرای اثبات نمونه مفهوم که برای کمک به استفاده های صنعتی در حوزه تدارکات و سناریوی نیاز برای تغییر ، در  قابلیت های برنامه ریزی ظرفیت میان افزار ارزیابی شده است . نمایش نتایج نشان می دهد که چگونه تغییرات در الزامات کسب و کار ممکن است  از طریق  حمایت موثر  منجر به  معرفی  نقاط سازگاری  است.

فصل اول:ارایه کلیات پیرامون شبکه های حسگر بی سیم

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد