پایان نامه بررسی سهم آگهی ­های مزایده و مناقصه در صفحات اول روزنامه­ های کشور


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

چکیده

فصل اول

مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 1

بیان موضوع پژوهش و تعریف آن………………………………………………………….. 5

ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش………………………………………………………… 9

تشریح فرایند تاریخی موضوع………………………………………………………………… 12

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………… 13

چارچوب نظری پژوهش………………………………………………………………………… 14

فرضیه­های پژوهش………………………………………………………………………………. 15

روش پژوهش………………………………………………………………………………………. 15

قلمرو مکانی پژوهش و جامعه آماری……………………………………………………… 16

روش نمونه­گیری و تعیین حجم نمونه……………………………………………………… 16

قلمرو زمانی پژوهش…………………………………………………………………………….. 17

ابزارهای گردآوری داده­ها…………………………………………………………………….. 17

روش تجزیه و تحلیل داده­ها…………………………………………………………………… 17

محدودیت­های پژوهش…………………………………………………………………………… 18

فصل دوم: ادبیات پژوهش

بخش اول:

سیستم یکپارچه ارتباطات بازاریابی………………………………………………………… 20

الگوهای فرایند ارتباطات………………………………………………………………………… 21

ارتباطات بازاریابی………………………………………………………………………………… 30

فرآیند یکپارچه ارتباطات بازاریابی………………………………………………………….. 33

پیشبرد فروش………………………………………………………………………………………. 37

فروشندگی شخصی………………………………………………………………………………. 40

روابط عمومی………………………………………………………………………………………. 41

بخش دوم:

تبلیغات از دیدگاه بازاریابی…………………………………………………………………….. 46

تاریخچه تبلیغات بازرگانی……………………………………………………………………… 47

تاریخچه تبلیغات بازرگانی در ایران………………………………………………………… 58

تدوین یک برنامه تبلیغاتی……………………………………………………………………….. 65

استراتژی بازاریابی………………………………………………………………………………. 66

تعیین بازار هدف…………………………………………………………………………………… 66

اهداف تبلیغ………………………………………………………………………………………….. 68

بودجه تبلیغات………………………………………………………………………………………. 72

روش قابل تحمل…………………………………………………………………………………… 74

روش درصدی از فروش………………………………………………………………………. 75

روش رتبه­بندی…………………………………………………………………………………….. 76

روش برابری با رقبا……………………………………………………………………………… 76

روش هدف و انجام کار………………………………………………………………………… 77

پیام تبلیغات………………………………………………………………………………………….. 78

تهیه پیام………………………………………………………………………………………………. 79

انواع جاذبه­ها در پیام تبلیغاتی………………………………………………………………… 81

تکنیک­های اجرایی تبلیغ………………………………………………………………………….. 89

برشی از زندگی روزمره……………………………………………………………………….. 93

مصاحبه با مشتری……………………………………………………………………………….. 93

سایر عناصر موجود در پیام تبلیغاتی………………………………………………………. 95

شعار تبلیغاتی……………………………………………………………………………………….. 97

وسایل ارتباطی در تبلیغات……………………………………………………………………… 99

تعیین سطح پوشش، فراوانی رویت پیام، نحوه تأثیر………………………………….. 101

انتخاب در میان انواع رسانه­های مختلف………………………………………………….. 102

وسایل تبلیغاتی……………………………………………………………………………………… 103

بازار هدف…………………………………………………………………………………………… 110

نتیجه­گیری فصل دوم……………………………………………………………………………. 116

فصل سوم: روش­شناسی

مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 118

سؤالهای تحقیق…………………………………………………………………………………….. 118

تعاریف نظری و عملی متغیرها و مفاهیم به کار رفته در سؤال­ها……………….. 120

متغیرهای شکلی……………………………………………………………………………………. 120

متغیرهای ساختاری………………………………………………………………………………. 122

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………. 125

تکنیک تحقیق…………………………………………………………………………………………. 126

واحد تحلیل…………………………………………………………………………………………… 126

جامعه آماری……………………………………………………………………………………….. 127

روش نمونه­گیری………………………………………………………………………………….. 127

حجم نمونه…………………………………………………………………………………………… 128

رویه جمع­آوری اطلاعات……………………………………………………………………….. 129

تکنیک­های آماری مورد استفاده برای توصیف و تحلیل اطلاعات………………… 129

سنجش ضریب قابلیت اعتماد (محاسبه پایایی تحقیق)…………………………………. 129

محدودیت­های روش­شناختی تحقیق…………………………………………………………. 130

فصل چهارم: توصیف و تحلیل یافته­ها

توصیف یافته­ها…………………………………………………………………………………….. 132

تحلیل یافته­ها………………………………………………………………………………………… 144

فصل پنجم: جمع­بندی و نتیجه­گیری

جمع­بندی……………………………………………………………………………………………… 152

نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………… 159

فهرست منابع……………………………………………………………………………………….. 162

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید