پایان نامه بررسی سنجش میزان بازار گرایی شرکت های تولیدی استان گیلان


فرضیه ها

۱٫بازارگرایی برنوآوری شرکت های تولیدی استان گیلان تأثیر مثبت دارد.

۲٫نوآوری برمزیت رقابتی شرکت های تولیدی استان گیلان تأثیر مثبت دارد.

۳-مزیت رقابتی بر عملکرد شرکت های تولیدی استان گیلان تأثیر مثبت دارد.

۱-۷) تعاریف مفهومی و عملیاتی

بازار گرایی: بازار گرایی عبارت است از ایجاد آگاهی درباره ی بازار درکل سازمان جهت پیش بینی نیازهای جاری وآتی مشتریان، هدف انتشار این بینش در تمام واحد ها و پاسخگویی گسترده ی سازمانی به آن می باشد (Taylor et. al ,2008). در تحقیق حاضربازارگرایی بر اساس سازه های  مشتری محوری ، رقیب محوری وهماهنگی بین وظیفه ای وبه وسیله ی پرسشنامه اندازه گیری می شود.

نوآوری: به معنای ارایه تولیدات وخدمات نو حاصل از کاربرد خلّاقیت ها در زمینه های مختلف کاری شرکت است. همچنین نوآوری به عنوان کاربرد مؤّفق عقاید خلّاق در یک سازمان است.(Rhee et.al ,2010)  این متغیر در این تحقیق حاضر بر اساس سازه هایی مانند نوآوری تولید و نوآوری فرآیندی به وسیله ی پرسشنامه اندازه گیری می شود.

مزیت رقابتی: مزیت رقابتی عاملی است که یک سازمان باآن قادراست یک وضعیت دفاعی دربرابررقبایش ایجادکندوشامل قابلیت هایی است که به یک سازمان امکان می دهدخودش راازرقبایش متمایزسازد .(Li et.al,2006)این متغیر باتوّجه به سه استراتژی تمرکز،تمایز ورهبری هزینه در بازار وبه وسیله ی پرسشنامه اندازه گیری می شود.

عملکرد:

سازمان با عملکرد برتر ، سازمانی است که در یک دوره زمانی بلند مدت از راه توانایی انطباق مناسب با

تغییرات و واکنش سریع به این تغییرات ، ایجاد ساختار مدیریت منسجم و هدفمند ، بهبود مستمر قابلیت های کلیدی و رفتار مناسب با کارکنان به عنوان اصلی ترین دارایی به نتایجی بهتر از سازمان های همتراز دست می یابد ( عیسی خانی ، ۱۳۸۷ ) . معیار عملکرد شرکت ها  دراین پژوهش،  عبارت است  از کسب سهم بازار ، رشد فروش ، سود آوری ، بهره وری و کیفیت خدمات .

۱-۸) قلمرو تحقیق

قلمروموضوعی:

از لحاظ موضوعی این تحقیق بر مبنای عملکرد شرکت ها بوده واین عملکرد می تواند ناشی از متغیرهای مختلف باشد که در این تحقیق تأکید بربازار گرایی است.

قلمرومکانی:

قلمرو مکانی این تحقیق شامل مجموعه شرکت های تولید کننده ی استان گیلان می باشد.

قلمروزمانی:

قلمرو زمانی این تحقیق ازدی ماه سال ۱۳۹۱ تا شهریورماه ۱۳۹۲ می باشد

لینک متن کامل این پایان نامه اینجا کلیک کنید – این پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید