پایان نامه بررسی سلامت سازمانی در کتابخانه های شهرداری اصفهان بر اساس مولفه های مایلز


دانشگاه اصفهان

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی (علم اطلاعات و دانش شناسی)

گرایش مدیریت اطلاعات

عنوان:

     بررسی سلامت سازمانی در کتابخانه­ های شهرداری اصفهان بر اساس مولفه ­های مایلز

استاد راهنما:

دکتر احمد شعبانی

 فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

  • شرح و بیان مسئله پژوهش …………………………………………………………………………………………………….. 2
  • اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-3.     اهمیت و ارزش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………… 6

  • کاربرد نتایج پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-5.  سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………… 7

  • تعاریف مفهومی و عملیاتی ……………………………………………………………………………………………………… 7

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1. سلامت سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………………. 12

2-1-1. تعریف سلامت سازمانی …………………………………………………………………………………………………….. 12

2-1-2. ویژگی های سلامت سازمانی ……………………………………………………………………………………………… 15

2-1-2-1. نمایی از سازمان سالم …………………………………………………………………………………………………… 15

2-1-2-2. ویژگی های سازمان های سالم ……………………………………………………………………………………….. 18

2-1-3. سازمان ناسالم ………………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-1-3-1. پیامدهای ضعف سلامت ………………………………………………………………………………………………… 19

2-1-3-2. شیوه های مقابله با ضعف سلامت …………………………………………………………………………………… 20

2-1-4. منابع سلامت سازمانی ………………………………………………………………………………………………………. 20

2-1-5. نظریه های سازمان سالم …………………………………………………………………………………………………… 21

2-1-6. مولفه های سلامت سازمانی ……………………………………………………………………………………………….. 24

2-1-7. ارزش های سلامت سازمانی ……………………………………………………………………………………………….. 25

2-1-8. ابعاد سازمان سالم ……………………………………………………………………………………………………………. 25

2-1-9. شرح مولفه های سازمان سالم از نظر مایلز ………………………………………………………………………….. 27

2-1-9-1. تمرکز بر اهداف ……………………………………………………………………………………………………………. 28

2-2-9-1-1- ویژگی های اهداف …………………………………………………………………………………………………… 30

2-1-9-1-2. تعیین اهداف در کتابخانه ها ……………………………………………………………………………………… 30

2-1-9-1-3. مدیریت بر مبنای هدف در کتابخانه ها ………………………………………………………………………. 32

2-1-9-2. کفایت ارتباطات …………………………………………………………………………………………………………… 33

2-1-9-2-1. مفهوم ارتباط …………………………………………………………………………………………………………… 33

2-1-9-2-2. شیوه های ارتباط ……………………………………………………………………………………………………… 34

2-1-9-2-3- ارتباطات در کتابخانه ها …………………………………………………………………………………………… 36

2-1-9-2-4. ضرورت های اساسی ارتباط سازمانی …………………………………………………………………………… 37

2-1-9-2-5. موانع سازمانی ارتباط ………………………………………………………………………………………………… 38

2-1-9-2-6. جریان های ارتباطی ………………………………………………………………………………………………….. 38

2-1-9-3. توزیع بهینه قدرت ………………………………………………………………………………………………………… 40

2-1-9-3-1. مدیریت مشارکتی ……………………………………………………………………………………………………. 41

2-1-9-3-2. اهداف مدیریت مشارکتی ………………………………………………………………………………………….. 42

2-1-9-3-3. مدیریت مشارکتی در کتابخانه ………………………………………………………………………………….. 42

2-1-9-4. کاربرد منابع ………………………………………………………………………………………………………………… 43

2-1-9-4-1. شرح اصل پیتر …………………………………………………………………………………………………………. 45

2-1-9-4-2. کاربرد منابع در کتابخانه …………………………………………………………………………………………… 46

2-1-9-5. اتحاد و همبستگی ………………………………………………………………………………………………………… 47

2-1-9-5-1. اتحاد و همبستگی در کتابخانه ها ………………………………………………………………………………. 48

2-1-9-6. روحیه …………………………………………………………………………………………………………………………. 49

2-1-9-7. نوآوری ………………………………………………………………………………………………………………………… 50

2-1-9-7-1. خلاقیت و نوآوری …………………………………………………………………………………………………….. 50

2-1-9-7-2. تفکر تحلیلی و تفکر خلاق …………………………………………………………………………………………. 51

2-1-9-7-3. خلاقیت در سازمان …………………………………………………………………………………………………… 51

2-1-9-7-4. تسهیل خلاقیت و نوآوری در سازمان ………………………………………………………………………….. 52

2-1-9-7-5. خودنوسازی سازمان ………………………………………………………………………………………………….. 53

2-1-9-8. خودمختاری …………………………………………………………………………………………………………………. 53

2-1-9-9. سازگاری با محیط ………………………………………………………………………………………………………… 54

2-1-9-9-1. سازماندهی ………………………………………………………………………………………………………………. 55

2-1-9-9-2- سازگاری با محیط در کتابخانه ها ……………………………………………………………………………… 55

2-1-9-9-3. اصلاح بوروکراسی کتابخانه ای …………………………………………………………………………………… 57

2-1-9-10. کفایت حل مشکلات …………………………………………………………………………………………………… 58

2-1-9-10-1. تصمیم گیری ………………………………………………………………………………………………………… 58

2-1-9-10-2. تعاریف تصمیم گیری ……………………………………………………………………………………………… 59

2-1-9-10-3. تصمیم گیری در کتابخانه ها …………………………………………………………………………………… 59

2-1-9-10-4. شیوه های تصمیم گیری …………………………………………………………………………………………. 60

2-1-9-10-5. مراحل تصمیم گیری ………………………………………………………………………………………………. 61

2-1-10. اعمال، ارزیابی و کنترل سلامت سازمانی …………………………………………………………………………… 62

2-1-10-1. اعمال سلامت سازمانی ……………………………………………………………………………………………….. 62

2-1-10-2. ارزیابی سلامت سازمانی ………………………………………………………………………………………………. 62

2-1-10-3- کنترل سلامت سازمانی ……………………………………………………………………………………………… 63

2-2. کتابخانه عمومی …………………………………………………………………………………………………………………… 64

2-2-1. اهداف کتابخانه عمومی ……………………………………………………………………………………………………… 65

2-2-2. ویژگی های کتابخانه ها …………………………………………………………………………………………………….. 65

2-2-2-1. کتابخانه عمومی به مثابه نهادی اجتماعی ……………………………………………………………………….. 65

2-2-2-2- کتابخانه ها به عنوان سازمان ………………………………………………………………………………………. 66

2-2-2-3. کتابخانه به منزله سازمان دیوانسالارانه …………………………………………………………………………… 69

2-3. پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………. 71

2-3-1. تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………………………………………………….. 71

2-3-2. تحقیقات خارجی ………………………………………………………………………………………………………………. 72

2-3-3. جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………. 73

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1. روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….. 75

3-2. جامعه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………… 76

3-3. برآورد حجم نمونه ………………………………………………………………………………………………………………… 76

3-4. روش و طرح نمونه­‌گیری ………………………………………………………………………………………………………… 76

3-5. ابزار گردآوری داده‌ها ……………………………………………………………………………………………………………… 77

3-5-1. روایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………….. 77

3-5-2. پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………… 77

3-6. شیوه جمع آوری اطلاعات و رعایت جنبه­های اخلاقی ……………………………………………………………….. 78

3-7. روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………………………………………………….. 78

3-8. جمع بندی فصل ………………………………………………………………………………………………………………….. 79

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته­ها

4-1. بررسی وضعیت جمعیت­شناختی …………………………………………………………………………………………….. 80

4-1-1. توزیع فراوانی و درصد آزمودنی­‌ها بر اساس جنسیت ……………………………………………………………… 80

4-1-2. توزیع فراوانی و درصد آزمودنی­‌ها بر حسب رشته تحصیلی …………………………………………………….. 81

4-1-3. توزیع فراوانی و درصد آزمودنی­‌ها بر­حسب سابقه خدمت ……………………………………………………….. 81

4-1-4. توزیع فراوانی و درصد آزمودنی­‌ها بر­حسب میزان تحصیلات …………………………………………………… 82

4-1-5. توزیع فراوانی و درصد آزمودنی­‌ها بر­حسب نوع کار در کتابخانه ………………………………………………. 83

4-2. بررسی سؤال‌های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. 84

فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری

5-1. خلاصه موضوع و روش‌ها ……………………………………………………………………………………………………….. 99

5-2. بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………….. 100

5-3. محدودیت‌های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 103

5-4. پیشنهادهای کاربردی …………………………………………………………………………………………………………… 103

5-5. پیشنهادهایی جهت پژوهش‌های آتی ……………………………………………………………………………………… 104

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 105

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………… 111

 

فهرست نمودار ها

نمودار 2-1. مدل ایجاد و استقرار نظام اداری سالم…………………………………………………………………………….. 21

نمودار 2-2. شاخص های سلامت سازمانی با رویکرد فرایندی……………………………………………………………… 24

نمودار 2-3. عناصر سلامت سازمانی…………………………………………………………………………………………………. 27

نمودار 4-1. درصد فراوانی آزمودنی­‌ها برحسب جنسیت……………………………………………………………………… 81

نمودار 4-2. درصد فراوانی آزمودنی­‌ها برحسب رشته تحصیلی…………………………………………………………….. 81

نمودار 4-3. درصد فراوانی آزمودنی­‌ها برحسب سابقه خدمت………………………………………………………………. 82

نمودار 4-4. درصد فراوانی آزمودنی­‌ها برحسب میزان تحصیلات…………………………………………………………… 83

نمودار 4-5. درصد فراوانی آزمودنی­‌ها برحسب نوع شغل…………………………………………………………………….. 83

فهرست جداولها

جدول2 -1. منابع تاثیرگذار بر سلامت سازمانی…………………………………………………………………………………. 63

جدول 3-1. تعداد جامعه، حجم نمونه و بازگشت پاسخنامه……………………………………………………………….. 76

جدول 3-2. تناظر سوال­های پرسشنامه بر اساس ابعاد سلامت سازمانی……………………………………………….. 77

جدول 3-3. ضریب پایایی مولفه‌های سلامت سازمانی……………………………………………………………………….. 78

جدول 4-1. توزیع فراوانی و درصد آزمودنی­‌ها بر­حسب جنسیت………………………………………………………….. 80

جدول 4-2. توزیع فراوانی و درصد آزمودنی­‌ها بر­حسب رشته تحصیلی…………………………………………………. 81

جدول 4-3. توزیع فراوانی و درصد آزمودنی­‌ها بر­حسب سابقه خدمت…………………………………………………… 81

جدول 4-4. توزیع فراوانی و درصد آزمودنی­‌ها بر­حسب میزان تحصیلات………………………………………………. 82

جدول 4-5. توزیع فراوانی و درصد آزمودنی­‌ها بر­حسب نوع کار در کتابخانه…………………………………………. 83

جدول 4-6. نتایج آزمون کولموگروف ـ اسمیرنف………………………………………………………………………………. 84

جدول 4-7. فراوانی و درصد پاسخگویان نسبت به گویه­‌های مؤلفه اول………………………………………………… 84

جدول 4-8. نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین با میانگین فرضی(3X=)………………………………… 85

جدول 4-9. فراوانی و درصد پاسخگویان نسبت به گویه­‌های مؤلفه دوم……………………………………………….. 85

جدول 4- 10. نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین با میانگین فرضی(3X=)…………………………….. 85

جدول 4-11. فراوانی و درصد پاسخگویان نسبت به گویه­‌های مؤلفه سوم…………………………………………….. 86

جدول 4- 12. نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین با میانگین فرضی(3X=)…………………………….. 86

جدول 4-13. فراوانی و درصد پاسخگویان نسبت به گویه­‌های مؤلفه چهارم………………………………………….. 86

جدول 4- 14. نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین با میانگین فرضی(3X=)…………………………….. 87

جدول 4-15. فراوانی و درصد پاسخگویان نسبت به گویه­‌های مؤلفه پنجم…………………………………………… 87

جدول 4-16. نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین با میانگین فرضی(3X=)………………………………. 87

جدول 4-17. فراوانی و درصد پاسخگویان نسبت به گویه­‌های مؤلفه ششم…………………………………………… 88

جدول 4-18. نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین با میانگین فرضی(3X=)……………………………… 88

جدول 4-19. فراوانی و درصد پاسخگویان نسبت به گویه­‌های مؤلفه هفتم…………………………………………… 89

جدول 4-20. نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین با میانگین فرضی(3X=)……………………………… 89

جدول 4-21. فراوانی و درصد پاسخگویان نسبت به گویه­‌های مؤلفه هشتم………………………………………….. 89

جدول 4-22. نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین با میانگین فرضی(3X=)……………………………… 90

جدول 4-23. فراوانی و درصد پاسخگویان نسبت به گویه­‌های مؤلفه نهم……………………………………………… 90

جدول 4-24. نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین با میانگین فرضی(3X=)……………………………… 90

جدول 4-25. فراوانی و درصد پاسخگویان نسبت به گویه­‌های مؤلفه دهم…………………………………………….. 91

جدول 4-26. نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین با میانگین فرضی(3X=)………………………………. 91

جدول 4-27. مقایسه میانگین نمرات مولفه‌های سلامت سازمانی در کتابخانه‌های عمومی شهرداری اصفهان 92

جدول 4-28. آماره آزمودنی‌‌ها برحسب جنسیت با توجه به مؤلفه­‌های پژوهش…………………………………….. 92

جدول 4-29. آماره آزمودنی‌‌ها برحسب رشته تحصیلی با توجه به مؤلفه­‌های پژوهش……………………………. 93

جدول 4-30. آماره آزمودنی‌‌ها برحسب سابقه خدمت با توجه به مؤلفه­‌های پژوهش……………………………… 94

جدول 4-31. مقایسه زوجی اختلاف میانگین نمره مولفه توزیع بهینه قدرت با توجه به سابقه خدمت……. 95

جدول 4-32. آماره آزمودنی‌‌ها برحسب میزان تحصیلات با توجه به مؤلفه­‌های پژوهش…………………………. 95

جدول 4-33. آماره آزمودنی‌‌ها برحسب نوع کار با توجه به مؤلفه­‌های پژوهش………………………………………. 97

جدول 4- 34. نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین با میانگین فرضی (3X=)……………………………. 98

چکیده

 برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید