پایان نامه بررسی سرمایه اجتماعی درون – برون گروهی در فضای مجازی با تاکید بر دهمین انتخابات ریاست جمهوری


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جامعه شناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته جامعه شناسی

عنوان :

بررسی سرمایه اجتماعی درون – برون گروهی در فضای   مجازی با تاکید بر دهمین انتخابات ریاست جمهوری

استاد راهنما :

 دکتر مجتبی صداقتی فرد

استاد مشاور:

دکتر طاهره میرساردو

زمستان 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده                                                         1

1-1 مقدمه                                                  3

2-1    بیان مسئله                                                  3

3-1    ضرورت و اهمیت تحقیق                                         8

4-1    اهداف تحقیق                                            9

2- 1 مقدمه                                                 11

2-2    مروری بر ادبیات                                             11

3-2    مبانی نظری                                                  22

1-3-2     الگوی جامعه شناختی سیاسی                                          23

2-3-2       دیدگاه کارکردگرایی                                          24

1-2-3-2        کارکرد                                             25

2-2-3-2        ساخت                                                27

3-2-3-2        یکپارچگی                                       28

4-2-3-2        تعادل                                                28

5-2-3-2     ارزش ها                                            29

3-3-2    دیدگاه مبادله                                             30

1-3-3-2   پاداش                                               30

2-3-3-2   انگیزش                                               31

3-3-3-2   سود                                             31

4-3-3-2  اراده گرایی                                            32

5-3-3-2  تایید اجتماعی                                               32

4-3-2     الگوی اقتصاد سیاسی                                       33

1-4-3-2   دیدگاه انتخاب عاقلانه                                       33

2-4-3-2   دیدگاه انتخاب عاقلانه اصلاح شده                                   34

5-3-2      الگوی روان شناسی سیاسی                                       34

1 -5-3-2   دیدگاه روانی سیاسی تحلیل رفتار انتخاباتی مکتب مطالعاتی شیکاگو                  34

2-5-3-2  دیدگاه شناختی(طراحواره افراد)                                  35

3-5-3-2   دیدگاه رونالد اینگلهارت                                       35

6-3-2     دیدگاه رابرت پاتنام                                                37

7-3-2    دیدگاه فرانسیس فوکویاما                                        39

8-3-2   دیدگاه جیمز کلمن                                                40

9-3-2   دیدگاه پیر بوردیو                                               42

10-3-2  دیدگاه تاجبخش                                              43

11-3-2  دیدگاه فیلد                                           44

12-3-2  بانک جهانی(ولکاک و نارایان)                                     44

13-3-2  دیدگاه باس                                            45

14-3-2  دیدگاه لین                                            45

15-3-2  دیدگاه افه و فوش                                                46

16-3-2   دیدگاه لور                                           46

17-3-2   دیدگاه برگر- اشمیت                                        46

18-3-2   دیدگاه ایمرفال                                            46

19-3-2   دیدگاه استون                                              47

4-2     چارچوب نظری                                           49

5-2    مدل نظری                                                    57

6-2    فرضیه                                                  58

1-3  مقدمه                                                    60

2-3     روش پژوهش                                             60

3-3    روش گردآوری اطلاعات                                          60

4-3      فرآیند پژوهش                                              61

5-3    جامعه آماری                                                 61

6-3    نمونه گیری                                                  61

1-6-3   شیوه نمونه گیری                                            62

2-6-3   برآورد حجم نمونه                                                62

7-3       روش اجرای پژوهش                                               64

8-3     روش تحلیل داده ها                                               64

9-3     روایی و پایایی                                             64

1-9-3    روایی                                                64

2-9-3    پایایی                                                    65

10-3    تعریف مفهومی متغیر ها                                           65

1-10-3  سرمایه اجتماعی                                             65

2-10-3 سرمایه اجتماعی درون و برون گروهی                                    66

3-10-3  فضای مجازی                                            67

4-10-3  انتخابات                                                   68

11-3      تعریف عملیاتی متغیرها                                         68

1-11-3   سرمایه اجتماعی درون گروهی                                           69

2-11-3    سرمایه اجتماعی برون گروهی                                          70

4-1 مقدمه                                                     73

2-4    توصیف متغیر ها و سوالات پژوهشی                                    73

3-4    آزمون فرضیات                                           135

5-1مقدمه                                                  142

2-5      خلاصه، بحث و نتیجه گیری                                         142

3-5    محدودیت های پژوهش                                           145

4-5  پیشنهادهای پژوهش                                             146

پیوست                                                         148

منابع                                                         156

فهرست جداول

2-1 : مروری بر ادبیات انجام شده داخلی                                                                 20

2-2: مروری بر ادبیات انجام شده خارجی                                                               21

2-3 : دیدگاه های نظری در مورد رفتار انتخاباتی                                                       36

2-4 : تعاریف سرمایه اجتماعی از نگاه نظریه پردازان                                        48

3-1 : روش نمونه گیری                                                                                    63

4-1 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان فعالیت در شبکه

فیس بوک                                                                                                       74

4-2 :  توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان فعالیت در شبکه فیس بوک  از تاریخ 1/3/88 لغایت 22/3/88(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات )                          75

4-3 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان فعالیت در شبکه فیس بوک از تاریخ 22/3/ 88 لغایت27/6/88  (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس)                         76

4-4 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: در صفحه فیس بوک خود اقدام به ایجاد گروه های هواداری از کاندیدای مورد حمایت درتاریخ 1/3/88 لغایت 22/3/88(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات)                                                                                                 77

4-5 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: ارسال پیام ها و اخبار سیاسی و انتخاباتی را از تاریخ 22/3/ 88 لغایت 27/6/88 (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس) برای دوستان                                                                                                              78

 

4-6 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان کامنت گذاشتن از تاریخ 1/3/88 لغایت 22/3/88(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات) در صفحات فیس بوک افرادی که می شناختید                                                                                                              79

 

4-7 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان کامنت گذاشتن از تاریخ 22/3/ 88 لغایت 27/6/88 (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس ) در صفحات فیس بوک افرادی که می شناختید                                                                                                              80

 

4-8 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان کامنت گذاشتن شما از تاریخ 1/3/88 لغایت 22/3/88(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات) در صفحات فیس بوک افرادی که نمی شناختید                                                                                                              81

 

4-9 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان کامنت گذا شتن از تاریخ 22/3/ 88 لغایت  27/6/88 (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس ) در صفحات فیس بوک افرادی که نمی شناختید                                                                                                             82

 

4-10 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان کامنت گذا شتن از تاریخ 1/3/88 لغایت 22/3/88(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات )در صفحات فیس بوک افرادی که با شما اختلاف نظر سیاسی دارند                                                                                          83

4-11: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان کامنت گذاشتن از تاریخ 22/3/ 88 لغایت 27/6/88 (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس ) در صفحات فیس بوک افرادی که با شما اختلاف نظر سیاسی دارند                                                                                                84

 

4-12 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان کامنت گذاشتن از تاریخ 1/3/88 لغایت 22/3/88(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات) در صفحات فیس بوک افرادی که نمی شناختی                                                                                                               85

 

4-13 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان کامنت گذاشتن از تاریخ 22/3/ 88 لغایت  27/6/88 (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس ) در صفحات فیس بوک افرادی که نمی شناختید                                                                                                         86

 

4-14 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان کامنت گذاشتن از تاریخ 1/3/88 لغایت 22/3/88(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات )در صفحات فیس بوک افرادی که با شما اختلاف نظر سیاسی دارند                                                                               87

 

4-15 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان کامنت گذاشتن از تاریخ 22/3/ 88 لغایت 27/6/88 (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس ) در صفحات فیس بوک افرادی که با شما اختلاف نظر سیاسی دارند                                                                               88

4-16 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: تغییر رنگ پس زمینه عکس پروفایل صفحه خود به یکی از نمادهای انتخاباتی کاندیدا مورد حمایت خود در تاریخ 1/3/88 لغایت 22/3/88(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات)                                                89

4-17 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: تغییر رنگ پس زمینه عکس پروفایل صفحه خود به یکی از نمادهای انتخاباتی کاندیدا مورد حمایت خود درتاریخ 22/3/ 88 لغایت 27/6/88 (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس)                                                     90

 

4-18 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان کامنت گذاری درصفحات فیس بوک افراد یا گروه های طرفدار کاندیدها در تاریخ 22/3/ 88 لغایت 27/6/88 (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس)                                                                                                           91

 

4-19 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان کامنت گذاری درصفحات فیس بوک افراد یا گروه های طرفدار کاندیدها در تاریخ 22/3/ 88 لغایت 27/6/88 (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس)                                                                                                           92

 

4-20 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: انتشار پیام های مندرج صفحه فیس بوک کاندیدای مورد نظر خود                                                                                               93

 

4-21 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: بعد از اعلام رسمی نتایج انتخابات باعث :                                                                                                                   94

 

4-22 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: دعوت از دوستان خود در تاریخ 1/3/88 لغایت 22/3/88(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات ) برای ملحق شدن به گروه های طرفداران کاندیداهای انتخاباتی                                                                                                           95

 

4-23 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: دعوت از دوستان خود در تاریخ  22/3/ 88 لغایت 27/6/88  (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس) برای ملحق شدن به گروه های طرفداران کاندیداهای انتخاباتی                                                                   96

4-24 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: فوروارد پیام انتخاباتی  برای دوستان خود  در شبکه فیس بوک در تاریخ ( 1/3/88 لغایت 22/3/88)ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات                                                                                                                 97

 

4-25 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: فوروارد پیام انتخاباتی برای   دوستان خود  در شبکه فیس بوک در تاریخ  22/3/ 88 لغایت27/6/88  (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس)                                                                                                              98

 

4-26 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: ملحق شدن به کمپین های انتخاباتی موجود در صفحات فیس بوک در تاریخ  1/3/88 لغایت 22/3/88(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات                                                                                                           99

 

4-27 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: ملحق شدن به کمپین های انتخاباتی موجود در صفحات فیس بوک در تاریخ  22/3/ 88 لغایت27/6/88  (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس)                                                                      100

4-28 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان اعتماد شما به اطلاعات و اخبار دریافتی از دوستانتان در فیس بوک در تاریخ  1/3/88 لغایت 22/3/88(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات)                                                                                                         101

 

4-29 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان اعتماد شما به اطلاعات و اخبار دریافتی از دوستانتان در فیس بوک در تاریخ  22/3/ 88 لغایت27/6/88  (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس)                                                                                                                102

 

4-30 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: در تاریخ 1/3/88 لغایت 22/3/88(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات ) هنگامی که اخبار منتشر شده در فیس بوک با اخبار رسمی کشور در تناقض بود  کدامیک برای شما قابل پذیرتر بود                           103         

4-31 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان اعتماد شما به اخبار منتشر شده در فیس بوک در مقایسه با اخبار رسمی کشور در تاریخ 22 /3/ 88 لغایت27/6/88  (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس)                                                          104

4-32 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: اطلاع و شرکت در یک میتینگ سیاسی در تاریخ  1/3/88 لغایت 22/3/88(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات                105

4-33 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: اطلاع و شرکت در یک میتینگ سیاسی در تاریخ 22 /3/ 88 لغایت  27/6/88(ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس)    106

جدول 4-34 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان استفاده از آیتم ” پسندیدم(Like) / نپسندیدم(Dislike) ” در تاریخ  1/3/88 لغایت 22/3/88(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات)، در رابطه با اخبار و اطلاعات فیس بوک                     107

4-35 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: در تاریخ 22 /3/ 88 لغایت  27/6/88(ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس)، میزان استفاده از آیتم ” پسندیدم(Like) /

نپسندیدم(Dislike) ” در رابطه با اخبار و اطلاعات فیس بوک                                    108

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید