پایان نامه بررسی سبک شناسی شعر منوچهر آتشی


 زبان و ادبیات فارسی(M.A)

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

عنوان

بررسی سبک شناسی شعر منوچهر آتشی

استاد راهنما :

سرکار خانم دکتر فاطمه عسکری

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر هوشمند اسفندیارپور

تابستان92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول

کلیات تحقیق.. 1

1-1-مقدمه. 1

1-2-بیان مسئله. 2

1-3-اهداف تحقیق.. 3

1-4-سوالات تحقیق.. 4

1-5-فرضیات تحقیق.. 5

فصل دوم

پیشینه تحقیق.. 6

2-1- پیشینه ی تحقیق. 7

فصل سوم

روش تحقیق.. 11

3-1- روش تحقیق.. 12

فصل چهارم

یافته های تحقیق و تجزیه وتحلیل آن. 14

4-1-یافته های تحقیق. 15

4-1-1- بخش اول : دوره بندی تاریخی عصر نیما 15

4-1-2- بخش دوم : زندگی نامه وسبک شعری منوچهر آتشی.. 36

4-1-3- بخش سوم : درون گرایی از جهت فکری در شعر منوچهر آتشی. 50

4-1-4- بخش چهارم : بررسی مجموعه اشعار منوچهر آتشی از لحاظ ادبی.. 62

دیداری در فلق.. 85

بازگشت.. 91

نمونه شعری از دفتر حادثه در بامداد. 94

دیوانه. 94

و عشق.. 99

4-2- نتیجه گیری.. 117

منابع. 119

Abstract 121

چکیده

این پایان نامه به عنوان بررسی سبک شناسی شعر منوچهر آتشی به کیفیت بررسی شعر از لحاظ سبکی پرداخته است. این پایان نامه از چهار فصل تشکیل شده است که فصل اول آن کلیات، فصل دوم پیشینه ی تحقیق، فصل سوم روش جمع آوری اطلاعات، فصل چهارم یافته های تحقیق است که از دو بخش تشکیل شده است که بخش اول درون گرایی از جهت فکری در شعر آتشی است، بخش دوم بررسی مجموعه ی اشعار آتشی از لحاظ ادبی است در فصل پنجم نتیجه گیری است.شعرهایی که در راستای بومی بودن، طبیعت گرایی، اساطیری و حماسی و عاشقانه نیز هست از این میان موضوع بومی گرایی و طبیعت جنوب و بن مایه های تاریخی و اسطوره ای در شکل های گوناگون از کلان روایت های کهن بشر به چشم می خورد آتشی با بیانی دلنشین عاطفه ها را در قلمرو تصاویر با تخلیات گره می زند و نمایه های درونی را به نمایش می گذارد شعر خود را با دیگر شاعران مقایسه می کند و همچنین آتشی از طبیعت و اوضاع زمانه ی خود تاثیر پذیرفته است.

واژگان کلیدی :منوچهر آتشی، سبک شناسی،طبیعت وبومی بود

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید