پایان نامه بررسی زیست شناسی و رفتار تخم گذاری روی کرم میوه خوار خرما


فهرست

     عنوان                                                                                                                                                                 صفحه    

چکیده فارسی………………………………………………………………………………………………………… ز

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………….. 62

فصل اول : مقدمه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل دوم : بررسی منابع و مروری بر  تحقیقات انجام شده……………………………………………. 3

2-1- خسارت و اهمیت اقتصادی کرم میوه خوار خرما…………………………………………………… 3

2-2- کرم میوه خوار خرما Batrachedra amydraula ……………………………………………. 4

2-2-1- ریخت شناسی………………………………………………………………………………………….. 4

تخم……………………………………………………………………………………………………………………. 5

لارو……………………………………………………………………………………………………………………. 5

شفیره………………………………………………………………………………………………………………….. 6

حشره …………………………………………………………………………………………………………………. 6

2-2-2- پراکنش…………………………………………………………………………………………………… 7

2-2-3- زیست شناسی………………………………………………………………………………………….. 9

2-2-4- تغذیه و خسارت………………………………………………………………………………………. 9

2-2-5- مبارزه بیولوژیک………………………………………………………………………………………. 10

2-2-5-1- عوامل موثر بر سازگاری و کارایی دشمنان طبیعی…………………………………………. 15

2-2-5-2- ثابت دمایی…………………………………………………………………………………………. 15

2-2-5-3- اثر دما بر واکنش‌های بیوشیمیایی……………………………………………………………… 16

2-3- زنبورهای پارازیتوئید بالا خانواده Bethyloidea………………………………………………… 17

2-4- خانواده Bethylidae …………………………………………………………………………………. 17

2-4-1- مرفولوژی خانواده Bethylidae ……………………………………………………………….. 17

فصل سوم : مواد وروشها

3-1- جمع آوری و شناسایی Goniozus spp.………………………………………………………… 20

3-2- پرورش آزمایشگاهی پارازیتوئید Goniozus spp. و کرم میوه خوار خرما……………….. 21

3-2-1- پرورش کرم میوه خوار خرما……………………………………………………………………….. 21

3-2-2- پرورش زنبور پارازیتوئید……………………………………………………………………………. 22

3-3- بررسی زیست شناسی زنبورهای پارازیتوئید………………………………………………………… 24

3-3-1- طول عمر زنبورهای نر و ماده و طول دوره باروری ………………………………………….. 24

3-4- بررسی الگوی تخمگذاری زنبورهای پارازیتوئید……………………………………………………. 26

3-5- بررسی رابطه وزن میزبان و تعداد تخم گذاشته شده………………………………………………. 26

3-6-تجزیه وتحلیل داده ها…………………………………………………………………………………….. 26

فصل چهارم : نتایج

4-1- جمع آوری و شناسایی زنبورهای پارازیتوئید کرم میوه خوار خرما…………………………….. 27

4-2- شکل شناسی زنبور پارازیتوئید Goniozus spp. (تخم، لارو، شفیره و حشره بالغ)……. 28

4-3- زیست شناسی زنبور پارازیتوئید Goniozus spp. ……………………………………………. 32

4-3-1- طول دوره زندگی (تخم، لارو، شفیره و حشره بالغ)………………………………………….. 34

4-3-2- رفتار تخم گذاری…………………………………………………………………………………….. 36

4-3-3- طول عمر زنبورهای نر و ماده………………………………………………………………………. 38

4-3-4- بررسی نسبت جنسی زنبورهای نر و ماده بر روی مراحل مختلف رشدی کرم میوه خوار خرما       38

4-4- تعیین الگوی تخمگذاری زنبورهای پارازیتوئید……………………………………………………..   39

4-5- بررسی رابطه وزن میزبان و تعداد تخم گذاشته شده………………………………………………. 42

فصل پنجم: بحث

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………. 59

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………….. 62

Abstract ………………………………………………………………………………………………………… 65

فهرست جداول

جدول شماره4-1- زیست شناسی زنبور پارازیتوئید Goniozus spp. بر روی کرم میوه خوار خرما

در شرایط آزمایشگاهی، دما 1±28 درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی 5±60 درصد، 14ساعت روشنایی

و10 ساعت تاریکی……………………………………………………………………………………………… 36

جدول شماره 4-2- الگوی تخمگذاری در شرایط آزمایشگاهی 2±26 درجه سانتی گراد، رطوبت

نسبی60-70 درصد و 14 ساعت روشنایی و 10 ساعت تاریکی…………………………………….. 39

جدول شماره 4-3-تجزیه واریانس پراکنش تعداد تخم زنبور پارازیتوئید Goniozus spp. روی

سطوح لاروی کرم میوه خوار خرما بدون در نظر گرفتن قفسه سینه و شکم ………………………………………………………………………………………………………………………… 40

جدول شماره 4-4- تجزیه واریانس بین گروه ها و داخل گروه ها  41

جدول شماره4-5- جدول فراوانی تعداد تخم زنبور پارازیتوئید Goniozus spp. روی سطوح لاروی

کرم میوه خوار خرما …………………………………………………………………………. 41

جدول شماره4-6- جدول توصیفی بیشترین و کمترین تعداد تخم زنبور پارازیتوئید spp.  Goniozus

روی سطوح لاروی کرم میوه خوار خرما. ………………………………………. 42

جدول شماره 4-7- جدول تجزیه واریانس تعداد تخم زنبور پارازیتوئید Goniozus spp. روی

بندهای لارو کرم میوه خوار خرما…………………………………………………. 42

جدول شماره 4-8- جدول توصیفی بیشترین و کمترین تعداد تخم زنبور پارازیتوئید      Gomiozus spp. روی قفسه سینه و شکم لارو کرم میوه خوار خرما ……………………………………………………………………………………………………………… 43

جدول شماره 4-9- جدول توصیفی بیشترین و کمترین تعداد تخم زنبور پارازیتوئید Gomiozus spp.

در نواحی مختلف بدن لارو کرم میوه خوار خرما………………….. 43

جدول شماره4-10- جدول تجزیه واریانس تعداد تخم زنبور پارازیتوئید Goniozus spp. روی

بندهای شکم و قفسه سینه لارو کرم میوه خوار خرما………… 44

جدول شماره 4-11- جدول گروه بندی میانگین تعداد تخم زنبور پارازیتوئید Goniozus spp.

روی نواحی مختلف بدن لارو کرم میوه خوار خرما (بر اساس قانون دانکن) ………………………………………………………………………………………………………………………… 45

جدول شماره 4-12- تعداد تخم گذاشته شده توسط زنبور پارازیتوئید Goniozus spp. روی لارو

کرم میوه خوار خرما………………………….. 47

فهرست نمودار

نمودار شماره 4-1- نمودار تجمعی نتایج پیش بینی شده و نتایج مشاهدات…………………………. 47

فهرست اشکال

عکس2-1- مورفولوژی زنبورهای خانواده Bethyloidea ……………………………………………. 19

عکس3- 1- انکوباتور حاوی ظروف پرورش زنبورهای پارازیتوئید…………………………………… 22

عکس3-2- اتاق پرورش بخش تحقیقات حشره شناسی کشاورزی…………………………………… 23

عکس3-3- ظروف بررسی رفتار زنبورهای پارازیتوئید در اتاق پرورش……………………………… 23

عکس 3-4- پتری دیشهای بررسی نسبت جنسی زنبورهای پارازیتوئید………………………………. 25

عکس3-5- ظروف بررسی الگوی تخمگذاری……………………………………………………………… 26

عکس4 -1- رگبندی بال جلویی در Goniozus spp…………………………………………………. 27

عکس4 -2- تخم بیضی شکل، موازی محور طولی بدن………………………………………………….. 28

عکس 4-3- تخمگذاری به صورت دسته جمعی………………………………………………………….. 29

عکس 4-4- مراحل اولیه لاروی………………………………………………………………………………. 29

عکس 4-5- مرحله انتهای لاروی…………………………………………………………………………….. 30

عکس 4-6-  سوراخ دایره ای شکل، محل خروج حشره کامل از پیله ابریشمی سفید…………….. 31

عکس 4-7- حشره بالغ زنبور پارازیتوئید Goniozus spp………………………………………….. 32

عکس 4-8- سطح شکمی شفیره بدون پیله…………………………………………………………………. 33

عکس 4-9- سطح پشتی شفیره بدون پیله…………………………………………………………………… 34

عکس4-10- حشره بالغ زنبور پارازیتوئید (نر)…………………………………………………………….. 35

عکس4-11- حشره بالغ زنبور پارازیتوئید (ماده)………………………………………………………….. 35

عکس4-12- بررسی لارو توسط زنبور پارازیتوئید قبل از تخمگذاری……………………………….. .38

عکس4-13- رابطه مستقیم بین اندازه لارو وتعداد تخم گذاشته شده………………………………….. 45

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید