پایان نامه بررسی روند تغییرات دما و بارش در نیم قرن اخیر (1962-2011) در ایستگاه همدیدی بندرانزلی


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                         

رشته: جغرافیا         گرایش: اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

 

عنوان :

بررسی روند تغییرات دما و بارش در نیم قرن اخیر  (1962-2011)

 در ایستگاه همدیدی بندرانزلی

 

 

استاد راهنما :

دکتر پرویز رضایی

 

استاد مشاور :

دکتر آتوسا بیگدلی  

زمستان 1392

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1. بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق. 4

1-2. فرضیات تحقیق. 4

1-3. اهداف تحقیق. 4

1-4. سوال تحقیق. 5

1-5. روش تحقیق. 5

1-5-1. روش گردآوری اطلاعات… 5

1-5-2. ابزارگردآوری اطلاعات… 6

1-6. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 6

1-7. موانع و محدودیت های تحقیق. 6

فصل دوم: مرور منابع

2-1. پیشینه تحقیق. 8

2-2. آب و هوا یا اقلیم چیست ؟ 9

2-3. ماهیت تغییرات اقلیمی. 10

2-4. دلایل تغییر اقلیم. 13

2-4-1. دلایل طبیعی تغییر اقلیم. 13

2-4-2. دلایل انسانی تغییر اقلیم. 13

2-5. انواع متغیرهای اقلیمی. 14

2-6. دما و بارش… 15

2-6-1. دما 15

2-6-2. بارش…. 25

فصل سوم: مواد و روشها

3-1. مقدمه. 32

3-2. محدوده تحقیق. 32

3-3. داده های تحقیق. 34

3-4. دوره آماری مورد مطالعه. 37

3-5. بازسازی داده ها 37

3-6. روش کار 37

3-7. روش ها و تکنیک های مورد استفاده در تحقیق. 39

3-8. روش های پارامتری و ناپارامتری.. 40

3-9. محاسن و معایب روش های ناپارامتری.. 41

3-10. آزمون گرافیکی من کندال. 42

3-10-1. مراحل انجام آزمون رتبه ای من ـ کندال. 43

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

4-1. یافته ها 47

4-2. کاربرد روش من ـ کندال. 47

4-3. آزمون تصادفی و غیر تصادفی بودن داده ها  (آماره T) 48

4-3-1. تست ارتباط رتبه ای آماره t به روش کندال. 49

4-4. تحلیل تغییرات بارش… 49

4-4-1. تغییرات ماهانه بارش…. 49

4-5. الگوی زمانی روند بارش براساس آماره های U و َU   آزمون من- کندال. 50

4-5-1. تحلیل نمودار ماهانه آزمون آماری و گرافیکی من–کندال. 51

فصل پنجم: فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1. تحلیل نمودار مجموع ماهانه بارش از سال 1961-2011. 103

5-2. تحلیل نمودار میانگین دما از سال 1961-2011. 106

5-3. نتیجه گیری.. 109

فهرست منابع و ماخذ. 112

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                        صفحه

جدول 3-1. داده های ماهانه و سالانه مجموع بارندگی ماهیانه به میلیمتر ایستگاه سینوپتیک بندر انزلی.. 34

جدول 3-2. داده های ماهانه و سالانه میانگین ماهیانه متوسط دمای روزانه هوا بر حسب درجه سانتی گراد ایستگاه سینوپتیک بندر انزلی   36

جدول4-1. سطوح معنی داری  و احتمال خطا  برای آزمون من ـکندال. 49

جدول 4-2. – نتایج آزمون آماره من – کندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه ژانویه. 54

جدول 4-3. – نتایج آزمون آماره من – کندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه فوریه. 56

جدول 4-4. – نتایج آزمون آماره من – کندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه مارس… 58

جدول 4-5. – نتایج آزمون آماره من – کندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه آپریل.. 60

جدول 4-6. – نتایج آزمون آماره من – کندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه می.. 62

جدول 4-7. – نتایج آزمون آماره من – کندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه ژوئن.. 64

جدول 4-8. – نتایج آزمون آماره من – کندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه ژولای.. 66

جدول 4-9. – نتایج آزمون آماره من – کندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه اوت… 68

جدول 4-10. – نتایج آزمون آماره من – کندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه سپتامبر. 70

جدول 4-11. – نتایج آزمون آماره من – کندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه اکتبر. 72

جدول 4-12. – نتایج آزمون آماره من – کندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه نوامبر. 74

جدول 4-13. – نتایج آزمون آماره من – کندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه دسامبر. 76

جدول 4-14. – نتایج آزمون آماره من – کندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین دمای سالانه ماه ژانویه. 78

 

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید