پایان نامه بررسی روند تغییرات حداکثر بارش در ایران


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

دانشکده فنی و مهندسی، گروه عمران

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی عمران«M. Sc»

گرایش: آب

عنوان:

بررسی روند تغییرات حداکثر بارش در ایران

 استاد راهنما:

دکتر حسن ترابی‌زاده

 استاد مشاور:

دکتر عباس ملکی

 

فهرست مطالب

عنوان                   صفحه

فصل اول: کلیات

مقدمه. 2

ساختار کلی تحقیق …….5

1-1 بیان مسأله. 6

1-2 اهمیت وضرورت تحقیق.. 7

1-3 اهداف تحقیق.. 8

1-4 پرسش اصلی تحقیق.. 8

1-5 فرضیه‌های تحقیق.. 8

1-6 تعاریف عملیاتی تحقیق.. 8

1-6-1 بارش…. 8

1-6-1-1 عوامل وقوع بارش…. 9

1-6-1-1-1 عامل صعود. 9

1-6-1-1-2 منابع رطوبتی.. 11

1-6-1-2 عوامل مؤثر بر آب و هوای ایران با تآکید بر عنصر بارش…. 12

1-6-1-2-1 عوامل محلی.. 12

1-6-1-2-1-1 موقعیت جغرافیایی.. 12

1-6-1-2-1-2 ناهمواریها 12

1-6-1-2-2 عوامل بیرونی.. 14

1-6-1-2-2-1 اثر همسایگان.. 14

1-6-1-2-2-2 اثر سرزمین‌های دور 18

1-6-2 اقلیم.. 20

1-6-2-1 گازهای گلخانه‌ای.. 20

1-6-2-2 الگوهای ارتباط از دور 21

1-6-3 پارامترهای متأثر از تغییرات اقلیمی.. 22

1-6-3-1 بارندگی و بخار آب… 22

1-6-3-2 درجه حرارت… 23

1-6-3-3 تغییر در میزان یخ و برف… 24

1-6-3-4 سطح آب دریاها 24

1-6-3-5 الگوهای پیوند از دور 25

1-6-3-5-1 چرخه اتمسفری.. 25

1-6-3-5-2 النینو نوسانات جنوبی ENSOو نوسانات اطلس شمالیNAO… 26

1-6-4 تغییر در اکوسیستم.. 27

1-6-5 سوانح طبیعی متأثر از تغییرات آب و هوایی.. 27

1-6-6 بررسی میزان همبستگی سری زمانی بارش طولانی مدت با ناهنجاری‌های بارش جهانی به عنوان شاخصی برای بررسی تغییر اقلیم.. 28

 

فصل دوم:  پیشینه­ی تحقیق

2-1 پیشینه­ی تحقیق در ایران.. 30

2-2 پیشینه­ی تحقیق در جهان.. 38

 

فصل سوم: مواد و روش ها

3-1 منطقه مورد مطالعه. 50

3-2 ایستگاههای مورد مطالعه. 50

3-3 اقلیم وهواشناسی منطقه. 54

3-4 تجزیه وتحلیل داده‌ها 57

3-5 روش تحقیق.. 58

3-6 آزمون‌های آماری جهت بررسی روند. 58

3-6-1 آزمون من کندال روش اول.. 60

3-6-2 آزمون آماری من –کندال روش دوم. 64

3-6-3 تخمین گر سِن.. 67

 

فصل چهارم: نتایج وبحث

4-1 مشخصات کلی بارش منطقه. 70

4-2- بررسی روند بارش منطقه در دوره 44 ساله (2008-1965 ) 71

4-2-1 بررسی آماری تغییرات زمانی.. 71

4-2-2 بررسی نتایج آزمون ترسیمی من کندال روش اول.. 76

4-2-3- پهنه‌بندی نتایج آزمون من-کندال   دوره 44 ساله. 90

4-2-4- بررسی آماری تغییرات مکانی.. 92

4-3  ارتباط بین دما با بارش…. 95

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1 نتیجه‌گیری.. 96

5-2 پیشنهادات ………. 97

منابع و مآخذ. 99

الف) منابع فارسی.. 99

ب) منابع لاتین.. 102

ضمائم.. 111

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید