پایان نامه بررسی روش های قیمت گذاری خدمات گردشگری در ایران از دیدگاه مالی


دانشگاه آزاد اسلامی

واحدابهر

رشته مدیریت بازرگانی، گرایش مدیریت مالی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A)

 عنوان:

بررسی روش های قیمت گذاری خدمات گردشگری در ایران از دیدگاه مالی

(مطالعه موردی: مراکز اقامتی استان زنجان)

 استاد راهنما:

دکتر حسین عابدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده.. 1

فصل اول: طرح و کلیات تحقیق.. 2

1-2) بیان مسئله.. 3

1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

1-4)اهداف تحقیق.. 5

1-5)سوالات تحقیق.. 6

1-6) فرضیه‏های تحقیق: 6

1-7) روش تحقیق.. 6

1-8) قلمروتحقیق.. 7

1-9)تعاریف واژگان.. 7

1-9-1)تعاریف مفهومی واژگان.. 7

1-9-2)تعاریف عملیاتی واژگان.. 9

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیقات.. 11

2-1) بازاریابی.. 12

2-1-1) تعریف بازاریابی صنعت گردشگری.. 13

2-1-2)انواع بازاریابی.. 13

2-1-2-1) بازاریابی (خودشخصی).. 14

2-1-3)استراتژی.. 14

2-1-4)بازاریابی استراتژیک.. 15

2-1-5)بازاریابی اماکن اقامتی.. 16

2-1-6)بخش‌بندی بازار.. 16

2-2)  مقدمه گردشگری.. 18

2-2-1) تاریخچه گردشگری.. 18

2-2-2) تعاریف گردشگری.. 19

2-2-3)واژه شناسی گردشگری.. 20

2-2-4)تفاوت جهانگردی و گردشگری.. 21

2-2-5)اهمیت گردشگری.. 21

2-2-6)گردشگری مطلوب.. 24

2-2-7) خدمات در گردشگری.. 24

2-2-8)ویژگیهای امور خدماتی.. 26

2-2-9) مدیریت بازاریابی خدمات.. 26

2-2-10) آمیخته بازاریابی خدمات.. 27

2-3) قیمت در گردشگری.. 29

2-3-1) عوامل موثربرتعیین قیمت.. 30

2-3-2)تصمیمات قیمت گذاری.. 30

2-3-3) ساختاربازارفعالیت.. 31

2-3-4)عوامل خارجی موثربرقیمت گذاری.. 31

2-3-5)روش های قیمت گذاری.. 32

2-3-5-1) قیمت گذاری برمبنای هزینه تمام شده.. 32

2-3-5-2)قیمت گذاری برمبنای ارزش بازار.. 32

2-3-5-3)قیمت گذاری رقابتی.. 33

2-3-5-4)قیمت گذاری مناقصه.. 33

2-3-6)استراتژی های قیمت گذاری.. 33

2-3-7) استراتژی رهبری درقیمت گذاری.. 33

2-3-7-1) قیمت گذاری خط محصول.. 34

2-3-7-2)قیمت گذاری برای خریداردرآخرین لحظه.. 34

2-3-7-3)قیمت گذاری برمبنای روانشناسی مصرف کننده.. 35

2-3-8)قیمت گذاری در مناطق گردشگری.. 35

2-3-9) عناصر موثر در قیمت گذاری رقابتی مناطق گردشگری.. 36

2-4) گردشگری از دیدگاه اقتصادی و دیدگاه مالی.. 37

2-4-1) ماهیت اقتصادی صنعت گردشگری.. 37

2-4-2) ابعاد مختلف گردشگری.. 39

2-4-2-1)بعد جغرافیایی.. 39

2-4-2-2) بعد سرمایه گذاری.. 39

2-4-2-3)بعد خدمات رسانی.. 40

2-4-2-4) بعد اسنادی گردشگری.. 41

2-4-5)عوامل دخیل در تاثیر اقتصادی گردشگری.. 43

2-4-6) سرمایه و گردشگری.. 43

2-4-7) گردشگری و درآمد ملی.. 43

2-4-8) گردشگری و اشتغال.. 44

2-4-9) گردشگری وسیاست.. 45

2-4-10) نقش دولت در گردشگری.. 45

2-4-11)خط مشی های قیمت گذاری در گردشگری.. 47

2-4-12) بودجه و تخصیص منابع مالی در صنعت گردشگری.. 48

2-4-13)هزینه یابی در گردشگری.. 49

2-4-13-1) طرح قیمت گذاری.. 50

2-4-14) روابط مالی بخش دولتی و خصوصی.. 50

2-4-15)همکاری بخش دولتی و خصوصی.. 51

2-4-16) کمک های توسعه ای.. 52

2-4-17) مدل قیمت گذاری خدمات در صنعت گردشگری.. 52

2-4-18) پیشینه تحقیق.. 54

2-5) مطالعه موردی تحقیق.. 56

2-5-1) گردشگری در زنجان.. 56

2-5-2) هتل‌ها و مهمانپذیرهای شهر زنجان.. 57

2-5-3)هتل بزرگ زنجان.. 58

فصل سوم: روش تحقیق.. 60

3-1)مقدمه.. 61

3-2)نوع و روش تحقیق.. 61

3-3)جامعه ی آماری.. 61

3-4)قلمرو زمانی تحقیق.. 62

3-5)روش نمونه گیری و حجم نمونه.. 62

3-6) روش جمع آوری اطلاعات.. 62

3-7)پرسشنامه.. 62

3-8) روایی و اعتبار   ابزار سنجش.. 63

3-9)پایایی و قابلیت اعتماد ابزار سنجش.. 63

3-10)روش های تجزیه و تحلیل داده ها.. 64

فصل چهارم: تجزیه تحلیل یافته های داده تحقیق.. 65

4-1) مقدمه.. 66

4-2)آمار توصیفی.. 66

4-2-1)وضعیت مکان.. 66

4-2-2)شهر مکان.. 68

4-2-4)در جه مکان.. 69

4-2-4) وضعیت پاسخ دهنده.. 70

4-3)آمار استنباطی.. 71

4-3-1)آمار استنباطی مربوط  به میزان تحقق اهداف.. 71

4-3-1-1) فرضیه اول.. 71

4-3-1-2. فرضیه دوم.. 72

4-3-1-3. فرضیه سوم.. 73

4-3-1-2. فرضیه چهارم.. 75

4-5.مدل رگرسیونی برای روش های قیمت گذاری.. 76

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات تحقیق.. 78

5-1)مقدمه.. 79

5-2 ) نتایج حاصل از پرسشنامه.. 79

5-4) مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات انجام شده در گذشته.. 82

5-5) پیشنهادات.. 83

5-5-1) پیشنهادات کاربردی.. 83

5-5-2)پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 83

5-6) محدودیتهای تحقیق.. 84

منابع و مآخذ.. 85

ضمائم.. 90

چکیده انگلیسی. 101

چکیده

هزاره جدید در دنیای کسب و کار را می توان ، عصر رقابت یا به عبارت بهتر عصر جنگ های متمدنانه نامید. برخی از پژوهشگران بازاریابی معتقدند که در بین صنایع خدماتی ، گردشگری یکی از بخش هایی است که رشد سریعی داشته است . گردشگری را می توان به زیر بخش های مختلفی تقسیم بندی کرد . یکی از این بخش ها، بخش تسهیلات اقامتی است . با مستثنا کردن بازدیدکنندگان یک روزه ، سایر گردشگران ناچار اقامت شبانه در مقصد خواهند داشت . از این رو اقامت یکی از اجزای اصلی سفر و گردشگری است.و قیمت گذاری در این صنعت یکی از عناصر تاثیر گذار بر روند توسعه گردشگری محسوب می گردد .

در این پژوهش از روش های قیمت گذاری در خدمات گردشگری که برگرفته از مدل لس لومسدن[1] استفاده شده است .در ابتدا به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز، 24 پرسشنامه به تعداد 24 سوال تهیه شد. سوالات برای ارزیابی و بررسی روش های قیمت گذاری بر اساس چهار فرضیه پژوهش (قیمت گذاری مبتنی بر هزینه، رقابت، مناقصه و بازارگرا) با استفاده از رگرسیون تک متغیره و رگرسیون چندگانه مورد بررسی قرار گرفت.

روش پژوهش :پژوهش حاضر ازنوع پیمایشی و کاربردی است. این پژوهش به صورت مقطعی بوده که در سال 1391دراستان زنجان صورت گرفته است. جامعه آماری نیزمراکز اقامتی استان زنجان ( هتل ها ومهمانپذیرها ) صورت گرفت .

یافته ها: نتایج این پژوهش نشان می دهد که چهار فرضیه پژوهش (روش های قیمت گذاری مبتنی بر هزینه، رقابتی،مناقصه و بازارگرا) مورد تایید قرار گرفته و تاثیر مستقیم بر روش های قیمت گذاری مراکز اقامتی استان زنجان دارند. که با توجه به مدل رگرسیون ارائه شده، مشاهده می شود با افزایش هر یک از متغیر های قیمت گذاری مناقصه وهزینه  مقدار متغیر روشهای قیمت گذاری  نیز تغییر می کند که مثبت بودن ضرایب این متغیر ها در مدل ،گویای تاثیر مثبت قیمت گذاری مناقصه وهزینه  بر روش های قیمت گذاری است .

واژگان کلیدی : گردشگری[2] ، بازاریابی گردشگری[3] ،خدمات  گردشگری[4] ، روش های  قیمت گذاری[5]  ، هتل بزرگ زنجاk

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید