پایان نامه بررسی روشهای تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در يادگيري دانش آموزان

  ** دانلود متن کامل پایان نامه بررسی روشهای تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در يادگيري دانش آموزان با فرمت ورد  word **

 

فهرست»

فصل اول :

موضوع …………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 1

بيان مسئله ……………………………………………………………………………………………… 2

فرضيه …………………………………………………………………………………………………… 2

اهداف ……………………………………………………………………………………………………. 2

جامعه آماري ………………………………………………………………………………………….. 2

نمونه گيري……………………………………………………………………………………………… 2

تعاريف واصطلاحات………………………………………………………………………………… 3

فصل دوم : ادبيات وپيشينه تحقيق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 4

معرفي روشهاي مختلف تدريس…………………………………………………………………. 4

بخش اول : برسي روشهاي سنتي و تأثيرآنها در يادگيري دانش آموزان……….. 5

روش حفظ وتكرار…………………………………………………………………………………… 5

محاسن ومحدوديتهاي روش حفظ وتكرار…………………………………………………… 6

روش سخنراني………………………………………………………………………………………… 7

مراحل اجراي روش سخنراني…………………………………………………………………… 8

محاسن و معايب محدوديتهاي روشهاي سخنراني……………………………………….. 26

نتيجه………………………………………………………………………………………………………. 31

روش پرسش وپاسخ………………………………………………………………………………… 32

هدف از روش پرسش وپاسخ……………………………………………………………………. 34

محاسن ومحدوديتهاي روش پرسش وپاسخ……………………………………………….. 34

روش نمايش (نمايش علمي )……………………………………………………………………… 35

مراحل اجراي روش نمايش……………………………………………………………………….. 35

محاسن ومحدوديتهاي روش نمايش…………………………………………………………… 37

روش ايفاي نقش …………………………………………………………………………………….. 38

فنون كلي اجراي نمايش …………………………………………………………………………… 39

مراحل اجراي روش ايفاي نقش…………………………………………………………………. 39

روش گردش علمي ………………………………………………………………………………….. 41

روش بحث گروهي…………………………………………………………………………………… 46

چه دروس و موضوعاتي را مي توان با روش بحث گروهي تدريس كرد؟………. 47

درچه موقعيتي ويراي چه هدفي مي توان از روش بحث گروهي استفاده كرد؟… 49

مراحل اجراي روش بحث گروهي………………………………………………………………. 50

محاسن ومحدوديتهاي روش بحث گروهي …………………………………………………. 61

روش آزما يشگاهي(آزمايشي)…………………………………………………………………… 62

محاسن ومحدوديتهاي روش آزمايشي……………………………………………………….. 65

خلاصه ………………………………………………………………………………………………….. 66

بخش دوم : بررسي روشهاي تدريس جديد وتأثير آنها در ياد گيري دانش آموزان70     

روشهاي آموزش انفرادي…………………………………………………………………………. 71

هدفهاي آموزش انفرادي…………………………………………………………………………… 72

طرح كلر وسطوح مختلف آن………………………………………………………………………. 75

روشهاي مختلف آموزش انفرادي………………………………………………………………. 79

سازماندهي مجدد مدارس براي آموزش انفرادي…………………………………………. 88

خلاصه……………………………………………………………………………………………………. 95

روش مسأله اي……………………………………………………………………………………….. 96

شرايط اجراي روش مسأله اي………………………………………………………………….. 96

چگونگي اجراي روش مسأله اي………………………………………………………………… 97

محاسن ومحدوديتهاي روش مسأله اي………………………………………………………. 99

روش واحدها…………………………………………………………………………………………… 100

ويژگي روش واحدها………………………………………………………………………………… 101

مراحل اجراي روش واحدها……………………………………………………………………… 102

روش واحد موضوع…………………………………………………………………………………. 104

ويژگيهاي روش واحد موضوع………………………………………………………………….. 104

محاسن ومحدوديتهاي روش واحد موضوع………………………………………………… 105

روش واحد تجربي ………………………………………………………………………………….. 106

ويژگيهاي روش واحد تجربي…………………………………………………………………….. 106

نمونه اي از يك واحد تجربي …………………………………………………………………….. 107

روش واحد طرح………………………………………………………………………………………. 109

ويژگي هاي روش واحد طرح ……………………………………………………………………. 109

محاسن ومحدوديتهاي روش واحد طرح …………………………………………………….. 111

خلاصه ………………………………………………………………………………………………….. 112

فصل سوم     طرح تحقيق

متغييرها………………………………………………………………………………………………….. 116

جامعه آماري ونمونه گيري هاي مختلف توسط دانشمندان……………………………. 116

جامعه اماري ونمونه گيري محقق………………………………………………………………. 120

جدول……………………………………………………………………………………………………… 123

نمودار ………………………………………………………………………………………………….. 123

آمار توصيفي…………………………………………………………………………………………… 124

شاخص مركزي……………………………………………………………………………………….. 125

فصل چهارم:

نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………… 126

پيشنهادات……………………………………………………………………………………………….. 127

رد يا قبول فرضيه……………………………………………………………………………………. 127

فرم خام………………………………………………………………………………………………….. 128

منابع مأخذ………………………………………………………………………………………………. 129

واژه نامه ……………………………………………………………………………………………….. 131

 

 

فصل اول :

موضوع : بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد وتأثير آنها در يادگيري دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي منطقة9 آموزش وپرورش شهر تهران.

مقدمه :

در دنياي پيچيده ، هيچكس بي نياز از تعليم وتربيت نيست . امروز فعاليت در مدرسه ودر امر آموزش ، خود بخش عظيمي از زندگي انسآنها شده است . لحظاتي را به خاطر مي آوريم كه چگونه نشستن در كلاس، گوش دادن به صداي يكنواخت معلم ،حفظ كردن بدون فهم مطالب درسي ، دلهره واضطراب ناشي از امتحان، وسرزنش معلمان ووالدين موجب نفرت وگريز ما از كلاس درس ومحيط آموزشي مي شد .راستي چرا ؟! چرا فعاليتهاي آموزشي نتوانست مارابا محيط آموزش مأنوس ، وبه ياد گيري علاقه‌مند كند ؟ چرا فعاليتهاي مدرسه با تهديد اصرار معلمان صورت مي گرفت؟ چرا شاگردان از تعطيل شدن مدرسه احساس رضايت وخوشحالي مي‌كردند؟ مقصر اصلي جه كسي بود؟ معلم ناتوان وناآگاه يا شاگرد بي‌علاقه و بي‌استعداد؟ آيا معلمان تعليم وتربيت، نتوانسته‌اند امكانات مطلوب يادگيري و زمينه‌هاي شكوفايي استعداد شاگردان‌ را فراهم كنند؟ و ‌يا انتخاب روش‌هاي تدريس به درستي انجام نشده است؟ اگاهي و شناخت معلم از اصول و روشهاي تعليم و تربيت عامل مهمي ‌است كه مي‌تواند اورا در كار خود موفق ‌و‌ مويد سازد. معلم بايد قادر باشد ‌با شناخت شاگردان وآگاهي از فرايند تدريس، نيازهاي آنان را مشخص كند و با در نظر ‌گرفتن توانا‌يي‌هاي ايشان به ايجاد وضعيت مطلوب آموزش اهتمام ورزد .

بيان مسئله : چه رابطه‌اي بين نوع انتخاب روش تدريس و تأثير آن در يادگيري دانش‌آموزان وجود دارد؟

فرضيه : بين نوع انتخا‌ب روش تدريس و تأثير آن درياد گيري دانش‌آموزان همبستگي وجود دارد‌.

اهداف :

– معرفي روشهاي سنتي و جديد تدريس در نظام آموزش .

– نقد و بررسي روش‌هاي مختلف تدريس و تأثير نوع ‌انتخاب آنها در ياد‌گيري دانش‌آموزان.

– بررسي محاسن ومعايب استفاده از روشهاي مختلف تدريس.

جامعه آما‌ري: جامعه مورد مطالعه، دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمايي منطقه 9 تهران هستند .

تقسيم بندي دانش‌آموزان درسه پايه اول ، دوم ، وسوم راهنمايي مي‌باشد .

تحقيق مورد نظر در بررسي روش‌هاي تدريس مختلف وتأثير آنها برروي دانش‌آموزان است.

نمونه گيري: تعداد كل دانش آموزان300نفر مي‌باشد .ودرهرپايه3 كلاس وجود دارد .

تعداد دانش آموزان هركلاس تقريبأ 33 نفراست .


تعاريف ، اصلاحا‌ت وواژه‌ها :

تدريس : تعريف اول : بيان صريح معلم در باره آنچه بايد ياد گرفته باشد .

تعريف دوم :همورزي متقابلي كه بين معلم و شاگرد ومحتوا در كلاس درس جريان دارد.

تعريف سوم : فراهم آوردن موقعيت واوضاع واحوالي كه يادگيري ر‌اباي دانش آموزان

آسان كند.

روش تدريس : به مجموعه تدابيرمنطقي كه معلم براي رسيدن به هدف‌هاباتوجه به شرايط وامكانات اتخاذ مي‌كند،

يادگيري :يادگيري يعني تغييردر رفتار ، يعني تغييريكه بر اثر تعادل شاگرد با محيط حاصل ميشود .

ارتباط ورابطه : آنچه كه بين دو چيز و يا دو نفر همبستگي ر‌ا ارتباط ميدهد .

تأثير : اثر گذاشتن درچيزي-نفوذ كردن .

نوع انتخاب روش تدريس: يعني اينكه بين انواع روش هاي تدريس كداميك را انتخاب مي‌كنيد .

دانش آموز: كسي كه به فراگيري علم ويا چيزي مي پردازد .

تعريف عملياتي: انتخاب اينكه كداميك از انواع روشهاي تدريس در يادگيري دانش آموزان موثر است. روشهاي سنتي و متداول يا روش‌هاي تدريس جديد .

نوع انتخاب روش تدريس در يادگيري دانش‌آموزان بسيار موثروحائز اهميت است .

 

 

فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق :

مقدمه:

انتخاب روش تدريس يكي از مراحل مهم طراحي آموزشي است. معمولاً علم بعد از انتخاب محتوا و قبل از تعيين وسيله، بايد خط‌مشي و روش مناسب تدريس خود را انتخاب كند؛ چون خط‌مشي معلم و روش تدريس او چگونگي فعاليت شاگردان را براي رسيدن به هدف‌هاي آموزشي مشخص مي‌سازد.

در واقع، به مجموعه تدابير منظمي كه معلم براي رسيدن به هدف، با توجه به شرايط و امكانات، اتخاذ مي‌كند روش تدريس مي‌گويند.

معلم بدون شناخت روش‌هاي مختلف تدريس، هرگز به انتخاب صحيح آن نخواهد بود. او هر اندازه كه با روش‌هاي تدريس آشنا باشد در موقعيت‌هاي مختلف براي رسيدن به مقاصد آموزشي، آزادي عمل بيشتري خواهد داشت.

معرفي روش‌هاي مختلف تدريس:

امروزه روش‌هاي تدريس تحت دو عنوان «روش‌هاس تدريس سنتي» و «روش‌هاي تدريس جديد» مسطوح شده است.

روش‌هاي تدريس سنتي كه شايد بيشترين حاكميت را بر فعاليت‌هاي مدارس دارد در بخش اول تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است. در اين بخش روش‌هاي تدريس سنتي همچون روش حفظ و تكرار، روش سخنراني، روش پرسش و پاسخ، روش نمايش‌نامه‌اي، روش گردش علمي، روش گروهي، و روش آزمايشگاهي معرفي شده و به نقد و بررسي روش‌ها پرداخته شده و همچنين محاسن و معايب و چگونگي كاربرد آنها و تأثير آنها در يادگيري دانش‌آموزان مورد بررسي قرار گرفته است. بخش دوم نيز روش‌هاي تدريس جديد را مورد بحث قرار داده است و به معرفي و نقد و بررسي روش‌هايي همچون روش آموزش انفرادي ، از قبيل آموزش تا حد تسلط، تدريس خصوصي ، آموزش رايآنهاي ، آموزش برنامه‌اي ، آموزش انفرادي تجويز شده ،آموزش انفرادي هدايت شده، پرداخته است و همچنين تأثير استفاده از اين روش‌‌ها را در يادگيري دانش‌آموزان مورد تحقيق قرار داده است.

بخش اول: (بررسي روش‌هاي سنتي و تأثير آنها در يادگيري دانش‌آموزان) روش‌هاي سنتي روش‌هايي هستند كه اكثر مدارس دنيا ، در طول تاريخ آموزش و پرورش از آن استفاده كرده‌اند و امروزه نيز يكي از متداول‌ترين روش‌هاي حاكم بر مدارس هستند. مهم‌ترين اين روش‌ها ، روش حفظ و تكرار ، سخنراني ، پرسش و پاسخ، روش نمايش ، ايفاي نقش ، گردش عملي، بحث گروهي و روش نمايش است.

روش حفظ و تكرار:

روش حفظ و تكرار يكي از قديمي‌ترين روش‌هاي آموزشي است . در اين روش، به حافظه سپردن مطالب و تكرار و پس دادن آن مهم‌ترين كار به شمار مي‌رود. معلمي كه بر محتواي درس مسلط است ، تمام يا قسمتي از آن را بيان مي‌كند و سپس انتظار دارد كه شاگردان همان مطالب را به وسيله تمرين و تكرار به خاطر بسپارد تا در جلسه آينده يا در هنگام امتحان به او پس بدهند. در واقع ، در اين روش ، تدريس عبارت است از ارائه مفاهيم به صورت شفاهي يا كتبي از طرف معلم و تكرار و حفظ كردن و پس دادن ان توسط شاگردان. اقلب پاداش و تنبيه از عوامل ايجاد انگيزه در اين روش است، بويژه ترس از امتحان از وسايل مهم تحريك يادگيري شاگردان محسوب مي‌شود. ارزش‌يابي در اين روش تنها به منظور سنجش حافظه و ميزان تسلط شاگردان بر محتوا صورت مي‌گيرد. در اين روش ، انضباط بسيار سخت و آمرانه است. روابط معلم و شاگرد رسمي و بر اساس احترام و ترس بنا مي‌شود. هدف اصلي در اين روش ، پرورش نيروهاي مجرد ذهني است. مفاهيم حفظ شده در اين روش ، ارتباطي با دنياي كار و فعاليت ندارد و يادگيري بيشتر بر اساس تمرين و تكرار صورت مي‌گيرد.

تمرين‌هاي حافظه‌اي موجود در بسياري از كلاس‌هاي ما از اين نوع است. اين روش معمولاً انسان خلاق ، مبتكر، كارآمد و نقاد تربيت نمي‌كند و رقبت يادگيري را از بين مي‌برد و روحيه‌اي نامطلوب ايجاد مي‌كند.

محاسن و محدوديت‌هاي روش حفظ و تكرار:

الف) محاسن:

 • روش حفظ و تكرار براي به خاطر سپردن اصول ، قواعد، و قوانين در علوم مختلف روش مناسبي است.
 • براي تعليم و تربيت جمعي، به منظور حفظ و نگهداري معتقدات ، تاريخ، فرهنگ و ادبيات يك ملت مفيد است.
 • براي تقويت و پرورش صفاتي از قبيل اطاعت، احترام به گذشته و احترام به مسنترها روش خوبي است.
 • كمتر به معلمان با تجربه نياز دارد.
 • ارزان‌ترين روش آموزشي است، زيرا در اين روش چندان نيازي به امكانات و تجهيزات آموزشي نيست.

ب) محدوديت‌ها:

 • در اين روش ، ارتباط و همكاري متقابل بين معلم و شاگرد وجود ندارد.
 • به علت وجود انضباط خشك، اين روش باعث ايجاد و توسعه روابط نامناسب بين معلم و شاگرد مي‌شود.
 • وسيله مناسبي براي برانگيختن حس كنجكاوي شاگردان نيست و به همين دليل، شاگردان اغلب از محيط مدرسه بيزارند.
 • اين روش افراد متفكر، تحليل‌گر و نقاد پرورش نمي‌دهد.
 • فعاليت در اين روش يكنواخت است و به تفاوت‌هاي فردي توجه نمي‌شود.
 • در فعاليت‌هاي آموزشي علاقه ، رقبت و استعداد شاگردان در نظر گرفته نمي‌شود.
 • معلومات كسب شده رابطه‌اي با زندگي واقعي ندارد.
 • اين روش افراد فعال و شايسته براي زندگي اقتصادي و اجتماعي تربيت نمي‌كند.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

word

 

 دانلود پایان نامه بررسی روشهای تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در يادگيري دانش آموزان

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند

 

فایل های این سایت دارای رمز هستند برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید