پایان نامه بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد سمنان

پایان نامه کارشناسی ارشدجغرافیاو برنامه ریزی شهری

موضوع :

بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

(مطالعه موردی شهر شاهرود)

استادراهنما:

سرکارخانم دکترکرکه آبادی

استاد مشاور:

جناب آقای دکترزیاری

 

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………… 2

2-1- بیان مساله تحقیق ……………………………………………………………………………  3

3-1- اهمیت وضرورت تحقیق ………………………………………………………………………..  5

4-1- فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………..  6

5-1- اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………….  7

6-1-  متغیرها ………………………………………………………………………………………..  8

7-1- پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………  9

8-1- روش تحقیق و مراحل آن ………………………………………………………………..  12

9-1- مشکلات و موانع تحقیق ……………………………………………………………………  13

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………..  16

1-2- بررسی مفهوم شهرداری ومدیریت شهری……………………………………………..  17

1-1-2- تاریخچه شهرداری …………………………………………………………………  17

2-2-  مفهوم تامین مالی شهر………………………………………………………………..  21

1-2-2- تاثیر افزایش جمعیت ورشد شهرنشینی…………………………………………….  21

2-2-2- اثرات انتظاری و تظاهری………………………………………………………….  22

3-2-2- افزایش قیمت ها و هزینه ارائه خدمات………………………………………………  22

4-2-2- نقش درآمدها در افزایش هزینه……………………………………………………….  23

3 -2- منابع درآمدشهرداری  ………………………………………………………………  23

1-3-2- قیمت گذاری خدمات شهری یا فروش خدمات…………………………………  21

2-3-2-قیمت گذاری خدمات عمومی و نقش آن در کارائی…………………………..  22

3-3-2- قاعده قیمت گذاری براساس هزینه نهایی بمنظورحفظ کارایی………..  22

4-3-2- قیمت گذاری خدمات و کالاهای عمومی در صورت وجود منافع…….  23

5-3-2-  ابعاد توزیع درآمدی قیمت گذاری خدمات عمومی……………………………..26

7-3-2-قانون مالیات برارزش افزوده………………………………………………………….  27

8-3-2- معیارهای عوارض یا مالیات مطلوب………………………………………….  27

4-2-  منابع درآمدی خارجی شهرداری…………………………………………………..  28

1-4-2- روش استقراض………………………………………………………………………  28

2-4-2-  روش استفاده از کمکهای بلاعوض دولت ………………………………………  29

5-2-  بررسی ومفهوم درآمدهای پایداروناپایدار…………………………………………..  30

6-2- تجارب کشورهای جهان ………………………………………………………….  34

1-6-2- مدیریت شهری در کشور آلمان……………………………………………………..  34

1-1-6-2-  مشارکت مردم با شهرداری…………………………………………………….  35

2-1-6-2- شهرداران ………………………………………………………………………..  35

2-6-2-  مدیریت شهری در کشور تایلند……………………………………………………  36

3-6-2- مدیریت شهری در کشورانگلیس………………………………………………….  39

4-6-2-  مدیریت شهری در کشور فرانسه………………………………………..  41

5-2-2-  مدیریت شهری در کشور اندونزی…………………………………………………  44

7-2- مدیریت شهری در ایران…………………………………………………………….  46

8-2- ساختار سازمانی شهرداری های ایران………………………………………….  48

9-2-  وظایف  شهرداریها………………………………………………………………….  49

10-2-  سازمان شهرداریها ………………………………………………………………..53

11-2-تعریف  بخشهای مختلف اقتصادی (خدمات ، کشاورزی وصنعت )……………..55

1-11-2-خدمات………………………………………………………………………  55

2-11-2-صنعت…………………………………………………………………………  58

3-11-2-کشاورزی…………………………………………………………………  59

12-2-تعریف ضرایب همبستگی……………………………………………………… 59

فصل سوم: مطالعات جغرافیایی منطقه ای

1-3- ویژگیهای محیط طبیعی  ……………………………………………. 64

1-1-3-موقعیت جغرافیایی استان سمنان ……………………………………..  64

2-1-3- موقعیت جغرافیایی شهرستان شاهرود……………………………68

2-3- ناهمواریهای  طبیعی منطقه شاهرود……………………………………72

1-2-3- دشتها و اراضی نسبتاً هموار حاشیه کویر و شوره زارهای جنوبی………73

3-3- مشخصات زمین شناسی وژئومورفولوژی  منطقه مورد مطالعه ……………74

1-3-3 – زمین شناسی …………………………………………………………… 74

2-3-3-  ژئومرفولوژی   ……………………………………………………….74

3-3-3- گسل و لرزه خیزی ………………………………………………………….  77

4-3- هیدرولوژی……………………………………………………………………..  78

1-4-3- منابع آب منطقه مورد مطالعه  …………………………………….  79

5-3-پوشش جنگلی و مراتع    …………………………………………………80

6-3- مناطق حفاظت شده زیست محیطی  ………………………………………81

7-3- ویژگی های اقلیمی………………………………………………………….. 83

8-3- تاریخچه شاهرود………………………………………………………………..  87

9-3- بررسی تحولات  جمعیت منطقه مورد مطالعه : ………………………… 89

1-9-3-  تحولات جمعیتی شهرستان شاهرود:  …………………………… 89

2-9-3- بررسی میزان مهاجرت در شهر شاهرود…………………………………..90

3-9-3- وضع فعالیت : ………………………………………………………… 94

4-9-3- وضع شغلی  : ……………………………………………………… 95

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید