پایان نامه بررسی رفتار خزشی خاک ماسه ای مسلح شده با الیاف ژئوسنتتیک در شرایط آزمایشگاهی


د

انشگاه محقق اردبیلی

دانشکده­ی فنی مهندسی

گروه آموزشی عمران

پایان­نامه برای دریافت درجه­ کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی عمران گرایش خاک و پی

 عنوان:

بررسی رفتار خزشی خاک ماسه‌ای مسلح شده با الیاف ژئوسنتتیک در شرایط آزمایشگاهی

استاد راهنما:

علیرضا نگهدار

استاد مشاور:

سیاب هوشمندی

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………..2

1-2- بیشینه و روش تحقیق……………………………………………………………………3

1-3- اهداف ……………………………………………………………………………………..5

1-4- ترتیب پایان نامه …………………………………………………………………………..5

فصل دوم: بیشینه تحقیق

2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………..8

2-2- تعریف خزش ……………………………………………………………………………….9

2-3- تعریف ژئوسنتتیک ………………………………………………………………………10

2-3-1- تاریخچه ژئوسنتتیک …………………………………………………………………11

2-4- هدف از بررسی تغییرشکل‌های خزشی …………………………………………….11

2-5- بررسی های آزمایشگاهی و نظریه های مربوط به رفتار وابسته به زمان در خاک‌ها…13

2-6- تغییرشکل های خزشی در خاک‌های رسی …………………………………………19

2-6-1- آزمایش خزشی یک بعدی ………………………………………………………….19

2-6-2- آزمایش خزشی سه محوری ……………………………………………………….20

2-7- تغییرشکل های خزشی در خاک‌های ماسه ای……………………………………..22

2-7-1- آزمایش خزشی یک بعدی…………………………………………………………..22

2-7-2- آزمایش خزشی سه محوری…………………………………………………………23

2-8- فاکتورهای تاثیرگذار بر ضریب تراکم ثانویه ……………………………………………..25

2-8-1- ارتباط شاخص تراکم و ضریب تراکم ثانویه ……………………………………….25

2-8-2- ارتباط تراکم ثانویه و سطوح تنش ………………………………………………..25

2-8-3- ارتباط تراکم ثانویه و فشار پیش تحکیمی ……………………………………….25

2-8-4- ضریب تراکم ثانویه رس های معدنی ایلیت، کائولونیت و اسمکتیت…………28

2-8-5- تغییرات ضریب فشار در حالت سکون K0 طی تراکم ثانویه ……………………29

2-8-6- ارتباط کرنش و زمان ………………………………………………………………30

2-9- رفتار خزشی خاک در سطح میکروسکوپیک…………………………………..32

2-9-1- خاک‌های رسی ………………………………………………………………….32

2-9-2- خاک‌های ماسه ای …………………………………………………………33

2-9-3- رفتار غیرخطی در تغییر شکل ماسه ……………………………………….33

2-9-4- رفتار خزشی ماسه در تنش های پایین …………………………………….34

2-9-5- رفتار خزشی و شکست ذرات ماسه در تنش‌های بالا …………………..35

2-10- تغییرات وابسته به زمان ساختار خاک …………………………………..37

2-11- خزش در ژئوسنتتیک ……………………………………………………..38

فصل سوم: مواد و روش پژوهش

3-1- مقدمه ………………………………………………………………………….42

3-2- مصالح استفاده شده …………………………………………………………44

3-2-1- خاک ماسه (ماسه اوتاوا) …………………………………………………….44

3-2-2- خاک رس (رس کائولونیتی) ………………………………………………44

3-3- ژئوسنتتیک ………………………………………………………………….45

3-3-1- ژئوتکستایل‌ها …………………………………………………………..45

3-3-1-1- ژئوتکستایل‌های بافنه نشده ………………………………………….46

3-4- بررسی های آزمایشگاهی …………………………………………………47

3-4-1- آزمایش دانه بندی …………………………………………………………..47

3-4-2- آزمایش چگالی نسبی …………………………………………………………48

3-4-3- آزمایش حدخمیری …………………………………………………………….49

3-4-4- آزمایش حدروانی ………………………………………………………………50

3-5- آماده سازی نمونه ها …………………………………………………………….51

3-6- استاندارد دستگاه تحکیم ………………………………………………………..52

3-6-1- استاندارد بارگذاری آزمایش تحکیم یک بعدی………………………………55

3-6-2- آزمایش‌های تک مرحله‌ای، چندمرحله‌ای و بارگذاری-باربرداری بر نمونه های ماسه رس‌دار مسلح نشده…57

3-6-2-1- آزمایش خزشی تک مرحله‌ای ……………………………………….58

3-6-2-2- آزمایش خزشی چندمرحله‌ای …………………………………………..58

3-6- 2-3- آزمایش خزشی بارگذاری-باربرداری ……………………………………58

3-6- 2-4- آزمایش‌های خزشی تک مرحله‌ای بر نمونه های ماسه ای مسلح شده با الیاف ژئوتکستایل…59

فصل چهارم: نتایج و یافته های پژوهش

4-1- مقدمه ………………………………………………………………………….61

4-2- نتایج آزمایش‌های تک مرحله‌ای، چندمرحله‌ای و بارگذاری – باربرداری بر نمونه های ماسه رس‌دار….61

4-3- نتایج آزمایش‌های تک مرحله‌ای بر نمونه های ماسه رس‌دار مسلح شده با الیاف ژئوتکستایل….69

4-4-  تاثیر آب منفذی بر شاخص تراکم (Cc) …………………………………….75

4-5- تاثیر سطوح تنش بر ضریب تراکم ثانویه (Cα)……………………………..75

4-6- تاثیرمسلح کردن خاک با الیاف ژئوتکستایل بر تراکم ثانویه……………..76

4-7- تاثیر تاریخچه تنش بر تراکم ثانویه……………………………………………76

فصل پنجم: نتیجه گیری و بحث

5-1- نتیجه گیری …………………………………………………………………….79

پیشنهادات…………………………………………………………………………….81

فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………..

براي دانلود متن کامل پايان نامه کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید