پایان نامه بررسی رابطه ی پلی مورفیسم ژن رسپتور اکسی توسین در دو جایگاه rs2254298 و rs53576 در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی


چکیده

پیش زمینه: با مطالعات بر روی دوقلوها می توان به نقش عوامل ژنتیکی در اسکیزوفرنی پی برد. اسکیزوفرنی را می توان یکی از مخرب ترین اختلالات روانی برشمرد. افراد مبتلا، رفتارهایی خشن بروز می دهند. اکسی توسین نقش بسزایی در بروز رفتارهای اجتماعی_احساسی دارد. در مطالعه حاضر، هدف ما یافتن رابطه ای بین پلی مورفیسم ژن گیرنده اکسی توسین و خطر ابتلا به اسکیزوفرنی بود.

روش ها: در این مطالعه، DNA از نمونه های خون 200 فرد بیمار و سالم جداسازی شده و دو پلی مورفیسم rs2254298 و rs53576 از ژن گیرنده اکسی توسین را با استفاده از تکنیک PCR-RFLP مورد بررسی قرار دادیم.

نتایج: در این پژوهش اختلاف معناداری بین دو جایگاه پلی مورفیسم ژن گیرنده اکسی توسین(OXTR) و خطر ابتلا به اسکیزوفرنی مشاهده نشد.

نتیجه گیری: در این پژوهش، نتایج ما نشان می دهد که رابطه ی معناداری بین این دو SNP و خطر ابتلا به اسکیزوفرنی وجود ندارد و بنابراین پیشنهاد می گردد که جایگاه های بیشتر این گیرنده مورد بررسی قرار گیرد.

کلمات کلیدی: اسکیزوفرنی، پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی(SNP)، ژن گیرنده اکسی توسین(OXTR).

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                       صفحه

فصل اول: مقدمه………………………………………………………………………………………………                              1

1ـ1ـ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….                            2

فصل دوم: مروری بر منابع………………………………………………………………………………….                             4

2ـ1ـ تعریف اسکیزوفرنی………………………………………………………………………………………………………..                            5

2ـ2ـ تاریخچه………………………………………………………………………………………………………………………….                            5

2ـ3ـ اپیدمیولوژی…………………………………………………………………………………………………………………..                            5

2ـ4ـ علائم………………………………………………………………………………………………………………………………                            5

2ـ4ـ1ـ علائم مثبت………………………………………………………………………………………………………………..                            6

2ـ4ـ2ـ علائم منفی…………………………………………………………………………………………………………………                           6

2ـ4ـ3ـ نقائص شناختی…………………………………………………………………………………………………………..                           6

2ـ5ـ انواع اسکیزوفرنی……………………………………………………………………………………………………………..                           6

2ـ6ـ اتیولوژی……………………………………………………………………………………………………………………………                          7

2ـ7ـ وراثت پذیری و اثرات محیطی…………………………………………………………………………………………                          7

2ـ8ـ هیپوکامپ در اسکیزوفرنی……………………………………………………………………………………………….                          7

2ـ9ـ اکسی توسین و گابا در اختلال اسکیزوفرنی……………………………………………………………………                          7

2ـ10ـ اکسی توسین و متابولیک ایمنی اسکیزوفرنی……………………………………………………………….                          8

2ـ11ـ  هورمون…………………………………………………………………………………………………………………………                          9

2ـ11ـ1ـ انواع هورمون…………………………………………………………………………………………………………….                           9

2ـ11ـ2ـ نحوه انتقال هورمون در خون…………………………………………………………………………………..                           9

2ـ11ـ3ـ نحوه تاثیر هورمون ها………………………………………………………………………………………………                           9

2ـ11ـ4ـ غده هیپوفیز……………………………………………………………………………………………………………..                         10

2ـ12ـ ویژگی های عمومی اکسی توسین……………………………………………………………………………….                         10

2ـ13ـ نقش اکسی توسین……………………………………………………………………………………………………….                         11

2ـ14ـ کنترل ترشح اکسی توسین………………………………………………………………………………………….                         11

2ـ15ـ توزیع و نقش گیرنده های اکسی توسین……………………………………………………………………..                         12

2ـ16ـ فعال سازی سیگنالینگ PKC از طریق Gـ پروتئین……………………………………………………                        13

فصل سوم: مواد و روش ها…………………………………………………………………………………..                          15

3ـ1ـ جمع آوری نمونه……………………………………………………………………………………………………………..                         16

3ـ2ـ نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………………                        16

3ـ3ـ مواد و محلول های مورد نیاز برای انجام استخراج………………………………………………………….                        16

3ـ4ـ مراحل استخراج……………………………………………………………………………………………………………….                        17

3ـ5ـ واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR)………………………………………………………………………………..                        18

3ـ6ـ بررسی پلی مورفیسم rs2254298 ژن OXTR……………………………………………………………                         19

3ـ7ـ فرایند انجام واکنش PCR……………………………………………………………………………………………….                        19

3ـ7ـ1ـ  مواد و وسایل مورد نیاز برای انجام PCR…………………………………………………………………….                      19

3ـ7ـ2ـ محلول های مورد نیاز برای واکنش PCR……………………………………………………………………                       20

3ـ7ـ3ـ روش کار……………………………………………………………………………………………………………………….                        20

3ـ7ـ4ـ مراحل انجام PCR……………………………………………………………………………………………………….                       21

3ـ8ـ RFLPـPCR…………………………………………………………………………………………………………………….                       22

3ـ8ـ1ـ مراحل و مواد مورد نیاز برای انجام RFLP………………………………………………………………….                       23

3ـ8ـ2ـ آنزیم BsrӀ……………………………………………………………………………………………………………………                        23

3ـ8ـ3ـ روش کار……………………………………………………………………………………………………………………….                        23

3ـ9ـ مراحل و مواد مورد نیاز برای انجام الکتروفورز…………………………………………………………………                       24

3ـ9ـ1ـ مواد مورد نیاز……………………………………………………………………………………………………………….                        24

3ـ9ـ2ـ تهیه ژل آگارز 3 درصد…………………………………………………………………………………………………                       24

3ـ10ـ بررسی پلی مورفیسم rs53576…………………………………………………………………………………..                         25

3ـ10ـ1ـ آنزیم BamHӀ……………………………………………………………………………………………………………                       25

3ـ10ـ2ـ روش کار……………………………………………………………………………………………………………………..                       26

3ـ11ـ آنالیز آماری……………………………………………………………………………………………………………………..                       26

فصل چهارم: نتایج……………………………………………………………………………………………….                        27

4ـ1ـ اطلاعات بیماران و افراد سالم……………………………………………………………………………………………                       28

4ـ2ـ بررسی پلی مورفیسم rs2254298 در ژن گیرنده اکسی توسین…………………………………..                        29

آنالیز آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………                      30

4ـ3ـ بررسی پلی مورفیسم برای (A/G) ژن OXTR…………………………………………………………………                     32

4ـ3ـ1ـ آنالیز آماری…………………………………………………………………………………………………………………….                      33

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات………………………………………………….                      34

5ـ1ـ بحث……………………………………………………………………………………………………………………………………..                     35

5ـ2ـ پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………                     37

مراجع…………………………………………………………………………………………………………………..                      38

 

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید