پایان نامه بررسی رابطه ی میان قابلیت های کارآفرینی معلمان با عملکرد آموزشی آنان در مدارس متوسطه ی شهرستان ورامین


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

 

دانشکده علوم تربیتی، گروه مدیریت آموزشی

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد (M. A.)

رشته مدیریت آموزشی

 

موضوع:

بررسی رابطه ی میان قابلیت های کارآفرینی معلمان با عملکرد آموزشی آنان در مدارس متوسطه ی شهرستان ورامین

 

استاد راهنما:

دکتر رضا ساکی

 

استاد مشاور:

دکتر غلامعلی احمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

                                               فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

چکیده. 1

فصل اول: کلیات  پژوهش

1- مقدمه. 3

2- بیان مسأله. 5

3- اهمیت و ضرورت پژوهش…. 8

4- اهداف تحقیق… 11

5- سؤال های تحقیق… 12

6- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها 12

6-1- قابلیت های کارآفرینی. 12

6-2- عملکرد آموزشی. 13

فصل دوم: ادبیات و پیشینه  پژوهش

1- مقدمه. 16

2- مروری بر ادبیات کارآفرینی… 17

2-1- مفاهیم و تعاریف کارآفرینی. 17

2-2- رویکردها و نظریه های کارآفرینی. 23

2-2-1- کارآفرینی از دیدگاه اقتصاد دانان. 24

2-2-2- کارآفرینی از دیدگاه دانشمندان مدیریت.. 25

2-2-3- کارآفرینی از دیدگاه جامعه شناسان و محققین علوم رفتاری. 25

2-2-3-1- ویژگی های جمعیت شناختی کارآفرینان. 26

2-2-3-1-1- جنسیت.. 26

2-2-3-1-2- تحصیلات.. 27

2-2-3-1-3- سن. 27

2-2-3-1-4- تجربه کاری. 27

2-2-4- کارآفرینی از دیدگاه روان شناسان. 28

2-2-4-1- ویژگی های روان شناختی کارآفرینان. 28

2-2-4-1-1- گرایش به خلاقیت.. 29

2-2-4-1-2- توفیق طلبی (نیاز به موفقیت) 29

2-2-4-1-3- برخورداری از مرکز کنترل درونی. 30

عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

2-2-4-1-4- ریسک پذیری. 30

2-2-4-1-5- تحمل ابهام 30

2-2-4-1-6- استقلال طلبی. 31

2-3- تاریخچه کارآفرینی. 31

2-4- وضعیت کارآفرینی در ایران و جهان. 34

2-4-1- وضعیت کارآفرینی در ایران. 34

2-4-2- تجارب کارآفرینی در دیگر کشورها 36

2-5- نوع شناسی کارآفرینی. 38

2-6- سازمان کارآفرین. 41

2-6-1- ویژگی های سازمان کارآفرین. 41

2-6-2- محتوای سازمان کارآفرین. 42

2-6-3- فرهنگ سازمان کارآفرین. 42

2-7- مدل های کارآفرینی. 43

2-7-1- مدل موقعیت کارآفرینی شاپر و کراجر 43

2-7-2- مدل رفتار برنامه ریزی شده آژن 44

2-7-3- مدل تلفیقی تمایل به کارآفرینی. 45

2-7-4- مدل فرایند کارآفرینی ری و راما چاندران. 46

2-7-5- مدل انگیزه در کارآفرینی و فرایندهای کارآفرینی. 47

2-7-6- مدل کارآفرینان موفق گیسن – آمستردام 47

2-7-7- مدل استیونسون در سنجش رفتار کارآفرینانه 49

2-7-8- مدل کارآفرینی تیمونز 49

2-8- آموزش کارآفرینی. 53

3-  کارآفرینی در نظام آموزشی… 56

3-1- اصول توسعه کارآفرینی در نظام آموزشی. 57

3-1-1- تدوین اهداف و سیاستهای کارآفرینانه 57

3-1-2- انعطاف پذیری. 58

3-1-3- جامعیت و هماهنگی. 58

3-1-4- تمرکززدایی. 58

3-1-5- خودگردانی و استقلال. 58

3-1-6- تعامل با محیط. 59

3-1-7- تاکید بر کیفیت.. 59

عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

3-1-8- شکوفا سازی استعداد و خلاقیت.. 59

3-1-9- تغییر و تحول. 59

3-1-10- مشارکت.. 60

3-1-11- تشویق و پاداش.. 60

3-1-12- نظارت و ارزشیابی مستمر 60

3-2- نقش ها و ویژگی های خاص معلمان و مدیران کارآفرین. 61

4- عملکرد آموزشی… 65

4-1- ویژگی های معلم کارآمد. 65

5- مروری بر سوابق… 72

5-1- پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل کشور 72

5-2- پیشینه تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 75

6- مدل مفهومی پژوهش…. 77

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

1- مقدمه. 80

2- روش پژوهش…. 80

3- جامعه آماری… 80

4- نمونه آماری و روش نمونه گیری… 81

5- روش و ابزار جمع آوری داده ها 81

5-1- مقیاس سنجش قابلیت های کارآفرینی. 82

5-1-1- روایی. 82

5-1-2- پایایی. 82

5-1-3- دسته بندی سؤالات. 83

5-1-4- نحوه امتیاز بندی. 84

5-1-5- نحوه تفسیر نتایج. 84

5-2- مقیاس سنجش عملکرد آموزشی. 84

5-2-1- روایی. 85

5-2-2- پایایی. 86

5-2-3- نحوه امتیاز بندی. 86

5-2-4- نحوه تفسیر نتایج. 86

 

عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

1- توصیف داده‌ها 88

1-1- پرسشنامه کارآفرینی معلمان. 88

1-2- پرسشنامه عملکرد آموزشی. 94

2- تجزیه و تحلیل داده‌ها و بررسی سؤالات پژوهش…. 95

2-1- بررسی سؤال کلی پژوهش.. 95

2-2- بررسی سؤال اول. 97

2-3- بررسی سؤال دوم 98

2-4- بررسی سؤال سوم 99

2-5- بررسی سؤال چهارم 100

2-6- بررسی سؤال پنجم. 101

2-7- بررسی سؤال ششم. 102

2-8- بررسی سؤال هفتم. 103

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1- مقدمه. 106

2- یافته های تحقیق… 108

3- نتیجه گیری… 112

4- پیشنهادها 116

4-1- پیشنهادات کاربردی. 116

4-2- پیشنهادات پژوهشی. 117

5- محدودیت ها، مشکلات و موانع تحقیق… 118

فهرست منابع داخلی… 119

فهرست منابع خارجی… 127

ضمائم

پرسشنامه سنجش قابلیت های کارآفرینی… 130

پرسشنامه سنجش عملکرد آموزشی… 132

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

جدول 2-1: تعاریف کارآفرینی از دیدگاه صاحبنظران کارآفرینی.. 19

جدول 2-2: انواع کارآفرینی.. 40

جدول 2-3: تحقیقات انجام شده در سایر کشورها 75

جدول 3-1: جامعه آماری دبیران به تفکیک مدارس نظری، فنی- حرفه ای و کار و دانش… 80

جدول 3-2: توزیع فراوانی نمونه آماری به تفکیک مدارس نظری، فنی- حرفه ای و کار و دانش… 81

جدول 3-3: بررسی پایایی پرسشنامه قابلیت های کارآفرینی.. 83

جدول 3-4: دسته بندی سؤالات پرسشنامه قابلیت های کارآفرینی.. 83

جدول 3-5: نرم های چهار مقوله ای قابلیت های کارآفرینی.. 84

جدول 4-1: میزان کارآفرینی معلمان شهرستان ورامین. 88

جدول 4-2: مقایسه‌ی شاخص‌های آماری مقیاس کارآفرینی معلمان و خرده مقیاس‌های آن. 89

جدول 4-3: توزیع فراوانی معلمان نمونه‌ی آماری در خرده مقیاس‌های کارآفرینی.. 90

جدول4-4: توزیع فراوانی پاسخ های ارائه شده به پرسشنامه قابلیت های کارآفرینی.. 93

جدول 4-5: شاخص‌های آماری عملکرد آموزشی معلمان. 94

جدول 4-6: توزیع فراوانی سطح عملکرد آموزشی معلمان. 94

جدول 4-7: شاخص‌ها و آماره‌های تحلیل رگرسیون خرده مقیاس های کارآفرینی با عملکرد آموزشی معلمان. 96

جدول 4-8: خلاصه تحلیل رگرسیون عملکرد آموزشی معلمان از طریق خرده مقیاسهای کارآفرینی.. 96

جدول 4-9: متغیرهایی که وارد معادله‌ی رگرسیون شده‌ است.. 97

جدول 4-10: توزیع فراوانی معلمان بر اساس میزان کارآفرینی.. 98

جدول 4-11: شاخص‌ها و آماره‌های تحلیل رگرسیون مقیاس توفیق طلبی با عملکرد آموزشی معلمان. 98

جدول 4-12: خلاصه تحلیل رگرسیون عملکرد آموزشی معلمان از طریق توفیق طلبی.. 98

جدول 4-13: متغیرهایی که وارد معادله‌ی رگرسیون شده‌ است.. 99

جدول 4-14: شاخص‌ها و آماره‌های تحلیل رگرسیون مقیاس استقلال طلبی با عملکرد آموزشی معلمان. 99

جدول 4-15: خلاصه تحلیل رگرسیون عملکرد آموزشی معلمان از طریق استقلال طلبی.. 99

جدول 4-16: متغیرهایی که وارد معادله‌ی رگرسیون شده‌ است.. 100

جدول 4-17:  شاخص‌ها و آماره‌های تحلیل رگرسیون مقیاس گرایش به خلاقیت با عملکرد آموزشی معلمان. 100

جدول 4-18: خلاصه تحلیل رگرسیون عملکرد شغلی معلمان از طریق گرایش به خلاقیت.. 100

 

عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

جدول 4-19: متغیرهایی که وارد معادله‌ی رگرسیون شده‌ است.. 101

جدول 4-20: شاخص‌ها و آماره‌های تحلیل رگرسیون مقیاس ریسک پذیری با عملکرد آموزشی معلمان. 101

جدول 4-21: خلاصه تحلیل رگرسیون عملکرد شغلی معلمان از طریق ریسک پذیری.. 101

جدول 4-22: متغیرهایی که وارد معادله‌ی رگرسیون شده‌ است.. 102

جدول 4-23: شاخص‌ها و آماره‌های تحلیل رگرسیون مقیاس کنترل درونی با عملکرد آموزشی معلمان. 102

جدول 4-24: خلاصه تحلیل رگرسیون عملکرد شغلی معلمان از طریق کنترل درونی.. 102

جدول 4-25: متغیرهایی که وارد معادله‌ی رگرسیون شده‌ است.. 103

جدول 4-26:  شاخص‌ها و آماره‌های تحلیل رگرسیون مقیاس تحمل ابهام با عملکرد آموزشی معلمان. 103

جدول 4-27: خلاصه تحلیل رگرسیون عملکرد شغلی معلمان از طریق تحمل ابهام. 103

جدول 4-28: متغیرهایی که وارد معادله‌ی رگرسیون شده‌ است.. 104

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

نمودار 2-1: مدل موقعیت کارآفرینی شاپر و کراجر. 43

نمودار 2-2: مدل رفتار برنامه ریزی شده آژن. 44

نمودار 2-3: مدل تلفیقی تمایل به کارآفرینی.. 45

نمودار 2-4: مدل فرایند کارآفرینی ری و راما چاندران. 46

نمودار 2-5: مدل انگیزه در کارآفرینی و فرایندهای کارآفرینی.. 47

نمودار 2-6: مدل کارآفرینان موفق گیسن – آمستردام. 48

نمودار 3-1: توزیع فراوانی نمونه تحقیق به تفکیک نوع مدرسه. 81

نمودار 4-1: میزان کارآفرینی معلمان شهرستان ورامین. 89

نمودار 4-2: مقایسه‌ی میانگین های خرده مقیاسهای کارآفرینی معلمان. 90

نمودار 4-3. توزیع فراوانی معلمان نمونه‌ی آماری در خرده مقیاس‌های کارآفرینی.. 92

نمودار4-4: توزیع فراوانی پاسخ های ارائه شده به پرسشنامه قابلیت های کارآفرینی.. 93

نمودار 4-5: توزیع درصدی سطح عملکرد آموزشی معلمان. 95

 این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید