پایان نامه بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

گروه مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A. )

رشته مدیریت بازرگانی

گرایش  بازاریابی

عنوان :

بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران

(مطالعه موردی بانک ملی شهرستان زنجان)

استاد راهنما

سرکارخانم دکتر حاجی علی اکبری

بهار 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

1 چکیده

فصل اوّل : کلیّات پژوهش

21-1- مقدمه

31-2- بیان مسئله پژوهش

41-3- اهمیت، فواید و ضرورت پژوهش

61-4- اهداف پژوهش

61-5- سوالات پژوهش

61-6- روش تحقیق

71-7- روش جمع آوری داده ها

71-8 – روش تجزیه و تحلیل داده ها

71-9 – جامعه آماری

81-10- متغیرهای پژوهش

81-11- فرضیات پژوهش

81-12- روش سنجش متغیرها

91-13-   قلمرو پژوهش

101-14-  مدل مفهومی

1-15 تعریف کلید واژه ها10

فصل دوّم : مبانی و چهارچوب نظری تحقیق

 

172-1 مقدمه

202-2 تعریف سازمان

222-3 اهداف سازمانی

242-4 فرهنگ سازمانی

382-5 ساختار سازمانی

482-6 سبک مدیریت سازمان

522-7 منابع سازمانی

562-8  بازاریابی

582-9 هوش بازاریابی

652-10 سیستم بازاریابی هوشمند

672 -11 تحقیقات بازاریابی

712-12 مدل سیکل هوش بازاریابی

722-13 مشخصات  هوش بازاریابی

732-14 منابع اطلاعاتی هوش بازاریابی

742-15 پیشینه پژوهش های خارجی

772-16- پیشینه پژوهش های داخلی

802-16- بانک ملی ایران

فصل سوّم : روش پژوهش

843-1 مقدمه

853-2 روش پژوهش

863-3 تعریف متغیرها

873-4 جامعه آماری پژوهش

873-5 روش جمع‌آوری داده‌ها

883-6 تحلیل پرسش نامه

943-7  اعتبار یا روایی پرسش نامه

953-8  اعتماد یا پایایی

963-10 روش سنجش متغیرها

963-11 آزمون های استفاده شده

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

994-1- مقدمه

994-2 تحلیل توصیفی داده ها با توجه به سابقه خدمت

1014-3 تحلیل توصیفی داده ها با توجه به مقطع تحصیلی

1024-4 تحلیل توصیفی داده ها با توجه به سن آنها

1034-5 تجزیه و تحلیل داده ها

1034-6 تجزیه وتحلیل داده های مربوط به بخش اهداف سازمانی

1054-7  تجزیه وتحلیل داده های مربوط به بخش ساختار سازمانی

1084-6 تجزیه وتحلیل داده های مربوط به بخش فرهنگ سازمانی

1104-7تجزیه وتحلیل داده های مربوط به بخش مدیرت سازمان

1124-8 تجزیه وتحلیل داده های مربوط به بخش منابع سازمانی

1144-9 تجزیه وتحلیل داده های مربوط به بخش هوش بازاریابی

 

آماراستنباطی

1214-10 مقدمه

1254-11 آزمون نرمال بودن توزیع داده ها

1284-12 آزمون  فرضیه اول

1344-13آزمون فرضیه دوم

136 4-14 آزمون فرضیه سوم

138 4-15 ازمون فرضیه چهارم

1404-16  آزمون فرضیه پنجم

143 4-17 آزمون فرضیه اصلی تحقیق

1454-18 آزمون رگرسیون چند متغیره

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

1475-1- مقدمه

5-2 نتایج آمار توصیفی147

1525-2 نتیجه گیری ازآزمون فرضیه اول

1545-3 نتیجه گیری ازآزمون فرضیه دوم

1555-4 نتیجه گیری ازآزمون فرضیه سوم

1565-5 نتیجه گیری از آزمون فرضیه چهارم

1575-6 نتیجه گیری از آزمون فرضیه پنجم

1585-7 نتیجه گیری ازآزمون  فرضیه ی اصلی

1615-8 پیشنهادات کاربردی به سازمان مورد مطالعه

1665-9 پیشنهادات پژوهشی به پژوهشگران آینده

 

168 فهرست منابع

171 چکیده انگلیسی

جداول و نمودارها و اشکال

104 جدول و نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت

105 جدول و نمودار توزیع فراوانی  پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی

106 جدول و نمودار توزیع  فراوانی پاسخگویان برحسب سن

122 جدول و نمودار هیستوگرام نرمال بودن توزیع داده ه

ضمائم  :    سه برگ پرسش نامه

چکیدهاین پژوهش تلاشی است برای تبیین رابطه  بین عوامل سازمانی ( اهداف ، ساختار، فرهنگ ، سبک مدیریت و منابع سازمانی ) وهوش بازاریابی در بانک ملی ایران  و هدف آن تبیین مفهوم هوش بازاریابی و عوامل سازمانی موثر بر آن است. این پژوهش به روش پیمایشی  انجام گرفته وداده ها با استفاده از پرسش نامه گردآوری شده است ، جامعه آماری این تحقیق را مدیران ستادی و روسای شعب و معاونان آنها در بانک ملی استان زنجان  تشکیل می دهند . برای سنجش پایایی پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است . اعتبار یا روایی هم ازروش تجزیه و تحلیل همبستگی و روش صوری تایید گردید. برای تحلیل داده های توصیفی از میانگین و جداول فراوانی و نمودارها وبرای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان دهنده این واقعیت می باشد که بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران رابطه معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: هوش بازاریابی ، عوامل سازمانی ، بانک ملی ایران

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه بررسی رابطه ی کیفیت خدمات بارضایتمندی و تبلیغات شفاهی از دیدگاه مشتریان
پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای
پایان نامه ارشد ظرفیت پژوهشی از دیدگاه معلمان
پایان نامه با موضوع اخلاق در حسابداری
پایان نامه ارشد مدیریت:عوامل استراتژی های مختلف بازاریابی بر میزان فروش