پایان نامه بررسی رابطه کاربرد تجارت الکترونیک با گسترش صنعت بیمه ایران


چکیده:

گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات از یک طرف و فشارهای رقابتی و نیز انتظارات در حال تغییر مشتریان از طرف دیگر بکارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات را برای کلیه صنایع، سازمانها و کسب و کارها بیش از پیش ضروری کرده است . بیمه الکترونیکی به عنوان بخشی از تجارت الکترونیک و موجی که کمتر از انقلاب صنعتی نیست در دنیا از رشد بی سابقه ای برخوردار است و بیمه و به طور کلی موسسات مالی از جمله صنایعی هستند که تجارت الکترونیک می تواند نقش بسزایی در رشد و توسعه آنها ایفا کند، چرا که صنعت بیمه صنعتی است اطلاعات بر، لذا دارای زمینه مناسبی جهت استفاده گسترده از تکنولوژی اطلاعات می باشد.

این تحقیق به بررسی رابطه کاربرد تجارت الکترونیک با گسترش صنعت بیمه ایران در شعب گیلان            می پردازد. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان بیمه ایران در شعب گیلان می‌باشد که تعداد کل این افراد 1500 نفر بوده است. نمونه آماری تحقیق حاضر با مراجعه به فرمول کوکران 150 نفر از کارکنان بیمه ایران در شعب گیلان تعیین گردیده است ضمناً نمونه مورد نظر به صورت غیراحتمالی در دسترس انتخاب شده است تحقیق حاضر از نوع توصیفی- علی وابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده است. جهت پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده گردیده است و با توجه به اینکه آلفای محاسبه شده کلیه متغیر ها بالاتر از 70/0بوده است بنابراین پرسشنامه تحقیق دارای پایایی مناسب است. به طور کلی تجزیه و تحلیل داده های آماری از قبیل میانگین، انحراف معیار، واریانس، جداول فراوانی و نمودارها به وسیله نرم افزار spss19 مورد ارزیابی قرار گرفته است. هدف اصلی در این پژوهش وجود یا عدم وجود رابطه معنی داری وتاثیر متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق در قالب فرضیات ارائه شده است. جهت تایید و یا رد هر فرضیه از آزمون رگرسیون استفاده شده. بر اساس نتایج بدست آمده بین کاربرد تجارت الکترونیکی و ارتقای سطح خدمات قبل از فروش، فروش و پس از فروش رابطه وجود دارد.

واژگان کلیدی: تجارت الکترونیک، بیمه الکترونیک، خدمات قبل از فروش، فروش، خدمات پس از فروش

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید