پایان نامه بررسی رابطه وسواس مذهبی ـ اخلاقی با نشانه‌های وسواس فکری ـ عملی


دانشگاه علامه طباطبایی

مرکز آموزش‌های نیمه‌حضوری و تخصصی آزاد

 پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش عمومی

بررسی رابطه وسواس مذهبی ـ اخلاقی با نشانه‌های وسواس فکری ـ عملی

و سبک‌های شناختی مرتبط با وسواس فکری ـ عملی

استاد راهنما:

دکتر حسین اسکندری

استاد مشاور:

دکتر صغری ابراهیمی قوام

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه وسواس مذهبی ـ اخلاقی با نشانه‌های وسواس فکری ـ عملی و سبک‌های شناختی مرتبط با آن بود. نمونه شامل 30 نفر از مبتلایان به وسواس فکری عملی بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس از مراکز شفا، آرمش، و کلینیک کودک و خانواده دانشگاه شهید بهشتی انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از پرسشنامه‌ وسواس مذهبی – اخلاقی پن، مقیاس ادغام فکر و عمل، مقیاس افسردگی اضطراب تنیدگی، پرسشنامه وسواس فکری ـ عملی بازنگری شده، و پرسشنامه باورهای وسواسی استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که وسواس مذهبی – اخلاقی با نمره کل نشانه‌های وسواس فکری-عملی رابطه معنی‌دار ندارد، اما با باورهای وسواسی و ادغام فکر و عمل رابطه‌ای معنادار دارد. همچنین تحلیل رگرسیون نتایج نشان داد که در بین زیر مقیاس‌های متغیرهای یادشده نشانه وسواس فکری،  سبک‌شناختی  کمال‌گرایی/اطمینان، و ادغام فکر و عمل احتمال برای خود دارای بیشترین قدرت پیش‌بینی تغییرپذیری نمرات وسواس مذهبی ـ اخلاقی‌اند. تشابهات و تفاوت‌های نتایج تحقیق حاضر با یافته‌های پژوهش‌های مشابه انجام شده روی نمونه‌های مسیحی مورد بحث قرار گرفت.

واژه‌های کلیدی: وسواس مذهبی ـ اخلاقی، نشانه‌های وسواس فکری ـ عملی، سبک‌های شناختی مرتبط با وسواس فکری ـ عملی، باورهای وسواسی، ادغام فکر و عمل

      صفحه

چکیده

فصل اول: معرفی پژوهش

1-1 مقدمه. 1

2-1 بیان مسئله. 1

3-1 ضرورت تحقیق… 7

4-1 اهداف تحقیق… 11

5-1 فرضیه‌های تحقیق… 11

6-1 تعاریف مفهومی و عملیاتی… 12

1-6-1 نشانه‌های اختلال وسواس فکری – عملی.. ….12

2-6-1 سبک‌های شناختی مرتبط با وسواس…. 12

3-6-1 وسواس مذهبی – اخلاقی.. 14

فصل دوم: دیدگاه‌های نظری و ادبیات پژوهشی

1-2 اختلال وسواس فکری – عملی… 15

1-1-1-2 ملاک‌های تشخیصی.. 16   1-1-2 پدیدارشناسی اختلال وسواس فکری – عملی.. 15

2-1-1-2 مطالعات شیوع‌شناختی.. 17

3-1-1-2 سیر و پیش‌آگهی.. 19

4-1-1-2 الگوی علائم.. 19

2-1-2 رویکردهای شناختی به اختلال وسواس فکری – عملی.. 22

1-2-1-2 دیدگاه شناختی – رفتاری سالکووسکیس…. 23

2-2-1-2 دیدگاه شناختی راچمن درباره OCD.. 25

3-1-2 مفهوم ادغام فکر و عمل (TAF) 27

1-3-1-2 ارتباط ادغام فکر و عمل و وسواس فکری – عملی.. 28

4-1-2 حوزه‌های اصلی شناخت‌های مرتبط با وسواس فکری – عملی.. 30

1-4-1-2 مسئولیت‌پذیری افراطی.. 33

2-4-1-2 اهمیت افکار 35

3-4-1-2 اهمیت کنترل افکار 38

4-4-1-2 کمال‌گرایی.. 41

5-4-1-2 ارزیابی بیش از حد تهدید. 45

6-4-1-2 ناتوانی در تحمّل عدم قطعیّت… 47

2-2 رابطه میان مذهب و اختلال وسواس فکری – عملی… 49

2-2-2 پژوهش‌هایی که حاکی از عدم وجود رابطه میان OCD و مذهب هستند. 53   1-2-2 پژوهش‌هایی که نشان‌دهنده رابطه مثبت بین مذهب و OCD هستند. 49

3-2-2 دلایل احتمالی ناهماهنگی‌های موجود در ادبیات پژوهشی در خصوص ارتباط مذهب و OCD.. 55

3-2 وسواس مذهبی – اخلاقی… 56

1-3-2 شیوع‌شناسی.. 57

2-3-2 پدیدارشناسی وسواس مذهبی – اخلاقی.. 58

3-3-2 وسواس مذهبی – اخلاقی در اسلام. 60

4-3-2 تفاوت رفتار مذهبی سالم با وسواس مذهبی – اخلاقی.. 61

5-3-2 وسواس مذهبی – اخلاقی و نشانه‌های وسواس فکری – عملی.. 63

6-3-2 وسواس مذهبی ـ اخلاقی و حوزهٔ شناخت‌های مرتبط با وسواس فکری – عملی.. 66

1-6-3-2 دیدگاه شناختی – رفتاری سالکووسکیس…. 66

2-6-3-2 دیدگاه اخلاقی‌سازی روزین.. 67

3-6-3-2 دیدگاه شناختی راچمن.. 69

4-6-3-2 وسواس مذهبی – اخلاقی و سبک‌های شناختی مرتبط با وسواس فکری – عملی: ادبیات پژوهشی.. 71

4-2 نتیجه‌گیری… 73

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش

1-3 طرح پژوهش…. 74

1-2-3 روش نمونه‌گیری.. 752-3 جامعه آماری و نمونه. 74

3-3 ابزارهای گردآوری اطلاعات… 76

1-3-3 اطلاعات جمعیّت‌شناختی.. 76

2-3-3 پرسشنامه افسردگی اضطراب تنیدگی (DASS-21) 76

3-3-3 پرسشنامه وسواس فکری – عملی بازنگری شده (OCI-R) 77

4-3-3 پرسشنامه باورهای وسواسی – 44 (OBQ-44) 78

5-3-3 مقیاس وسواس مذهبی – اخلاقی پن (PIOS) 80

6-3-3 مقیاس ادغام فکر و عمل (TAF) 81

4-3 روش اجرای تحقیق… 81

5-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 85

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

1-4 بررسی اطلاعات جمعیت شناختی… 86

2-4 شاخصهای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش…. 96

3-4 تجزیه و تحلیل نتایج مربوط به فرضیه های پژوهش…. 98

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

1-5 بحث و تفسیر نتایج.. 101


3-5 محدودیت‌های پژوهش…. 115
2-5 نتیجه‌گیری کلی… 114

4-5 پیشنهادهای پژوهشی… 117

5-5 پیشنهادهای کاربردی… 118

کتابنامه

منابع فارسی… 119

منابع انگلیسی… 121

1 مقدمه

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید