پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی مدیران با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال تحصیلی 92-91


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمان

پایان ­نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی (M.A)

گرایش مدیریت آموزشی

عنوان:

بررسی رابطه هوش هیجانی مدیران با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال تحصیلی 92-91

استاد راهنما:

دکتر مهدی لسانی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش… 5

1-4- اهداف پژوهش… 6

1-4-1 اهداف کلی. 6

1-4-2 اهداف جزئی. 6

1-5- فرضیه های پژوهش… 7

1-5-1 فرضیه اصلی. 7

1-5-2 فرضیه های فرعی. 7

1-6- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 7

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 10

2-2- تاریخچه هوش هیجانی. 10

2-2-1 آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه. 16

2-3- مفهوم هوش هیجانی از دیدگاه بار-آن. 18

2-4- کفایت هیجانی. 23

2-5- هوش عمومی. 24

2-6- تأثیر هوش هیجانی در زندگی. 25

2-7- هوش چیست؟. 26

2-8- هیجان چیست؟. 28

2-8-1 نظریه‌های هوش هیجانی. 29

2-9- هوش هیجانی؛ مهارت‌های اجتماعی- هیجانی. 30

2-10- نقش هیجان ها در هوش.. 31

2-11- هوش هیجانی: دو نظریه. 31

2-12- تنظیم و کنترل هیجان ها 32

2-13- رابطه هوش هیجانی با هوش اجتماعی. 33

2-14- توانایی لذت بردن از زندگی. 34

2-15- توانایی جهیدن. 34

2-16- تعادل. 34

2-17- انعطاف پذیری. 34

2-21- پیشینه تحقیق. 37

2-21-1 پژوهش های خارج از کشور. 37

2-21-2 پژوهش های داخل کشور. 38

2-22- چارچوب نظری ومدل تحلیلی. 38

2-23- مدل تحلیلی تحقیق. 39

2-24- مدل مفهومی تحقیق. 39

فصل سوم:روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه. 41

3-2- روش شناسی تحقیق. 41

3-3- متغیرهای تحقیق. 42

3-3-1 متغیر پیش بین. 42

3-3-2 متغیر ملاک.. 42

3-4- ابزار گردآوری داده‏ها 42

3-4-1 مطالعات کتابخانه ای. 42

3-4-2 پرسشنامه. 42

3-5- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. 42

3-5-1 پرسشنامه هوش هیجانی. 43

3-5-2 روایی و پایایی پرسشنامه. 43

3-6- روش‌تجزیه و تحلیل داده ها 44

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 46

4-2- تحلیل توصیفی داده ها 46

4-3- تحلیل استنباطی داده ها 52

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 56

5-2- جمع بندی نتایج. 56

5-3- بحث و نتیجه گیری. 58

5-4- پیشنهادات.. 59

5-4-1 پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی. 59

5-4-2 پیشنهادات کاربردی براساس نتایج پژوهش… 59

منابع و ماخذ. 60

فهرست منابع فارسی. 60

فهرست منابع انگلیسی. 63

پیوست.. 64

پیوست الف) پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز. 64

چکیده انگلیسی. 66
فهرست جداول

جدول (4-1): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت.. 46

جدول (4-2): توصیف کمی متغیر خودآگاهی. 47

جدول (4-3): توصیف کمی متغیر خود مدیریتی. 48

جدول (4-4): توصیف کمی متغیر آگاهی اجتماعی. 49

جدول (4-5): توصیف کمی متغیر مدیریت رابطه. 50

جدول (4-6): توصیف کمی متغیر هوش هیجانی. 51

جدول (4-7): آزمون فرضیه اول براساس ضریب همبستگی پیرسون. 52

جدول (4-8): آزمون فرضیه فرعی اول براساس ضریب همبستگی پیرسون. 53

جدول (4-9): آزمون فرضیه فرعی دوم  براساس ضریب همبستگی پیرسون. 53

جدول (4-10): آزمون فرضیه فرعی سوم  براساس ضریب همبستگی پیرسون. 54

جدول )4-11): آزمون فرضیه فرعی چهارم  براساس ضریب همبستگی پیرسون. 54
فهرست نمودارها

نمودار (4-1): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت.. 46

نمودار (4-2): هیستوگرام برای متغیر بعد خودآگاهی. 47

نمودار (4-3): هیستوگرام برای متغیر بعد خودمدیریتی. 48

نمودار (4-4): هیستوگرام برای متغیر بعد آگاهی اجتماعی. 49

نمودار (4-5): توصیف کمی متغیر مدیریت رابطه. 50

نمودار (4-6): هیستوگرام برای متغیر هوش هیجانی. 51

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید