پایان نامه بررسی رابطه میان مدیریت زمان و عملکرد مدیران مدارس دخترانه متوسطه منطقه 4 تهران


دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

دانشکده علوم تربیتی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (‌M.A)

رشته مدیریت آموزشی

 

عنوان:

بررسی رابطه میان مدیریت زمان و عملکرد مدیران مدارس دخترانه متوسطه منطقه 4 تهران

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد حسن پرداختچی

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر نادر سلیمانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست

چکیده 1

فصل اول. 2

کلیات تحقیق. 2

1-1-مقدمه. 3

1-2-بیان مسأله. 4

1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 6

1-4-اهداف پژوهش8

اهداف اصلی.. 8

اهداف فرعی.. 8

فرضیات پژوهش9

سؤالات تحقیق. 10

سؤال اصلی.. 10

سؤالات فرعی.. 10

1-5-تعریف واژگان تحقیق. 11

1-5-1-تعاریف مفهومی.. 11

1-5-2-تعاریف عملیاتی.. 12

فصل دوم. 13

ادبیات و پیشینه پژوهش13

2-1-مقدمه. 14

قسمت اول. 15

2-2-مدیریت زمان. 15

2-2-1-اهمیت مدیریت زمان. 15

جدول (2-1) عوامل اتلاف وقت علل و راههای مقابله با آنها 18

2-2-4-هدف واقعی مدیریت زمان. 21

اصول مدیریت زمان. 25

نگاه به مدیریت زمان از منظر دین.. 27

قسمت دوم. 32

2-3- مدیریت و مهارتهای مدیران جهت عملکرد بهتر. 32

2-3-1 مفهوم مدیریت و مدیریت آموزشی.. 32

ضرورت و اهمیت مدیریت آموزشی.. 35

اهداف مدیریت آموزشی.. 35

2-3-4- وظایف مدیران آموزشی.. 36

2-3-5- ویژگی های شخصی مدیران. 39

6-3-2- ویژگی های مدیر آموزشی.. 40

2-3-7- مهارت های مورد نیاز مدیران. 42

8-3-2- مهارت فنی(عملکرد) مدیران. 45

2-3-9- مهارت انسانی(عملکرد) مدیران. 48

2-3-10- مهارت ادراکی(عملکرد) مدیران. 51

قسمت سوم. 54

مروری بر تحقیقات انجام شده 54

تحقیقات داخلی.. 54

تحقیقات خارجی.. 56

2-5 جمع بندی.. 60

فصل سوم. 62

فرایند پژوهش62

3-1-مقدمه. 63

نوع پژوهش بر اساس نوع هدف.. 64

روشهای تحقیق. 64

واحد تحلیل. 65

جامعه آماری.. 65

ابزار اندازه‏گیری.. 65

بررسی پایایی و روایی ابزارپرسشنامه. 66

فنون تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 67

تحلیل تک متغیره 67

تحلیل دو متغیره 67

تحلیل چند متغیره 67

تحلیل رگرسیون. 68

فصل چهارم. 69

یافته های تحقیق. 69

4-1- مقدمه. 70

توصیف گروههای نمونه براساس متغیرهای زمینه ای(جمعیتی) 71

4-2-1- نمونه مدیران. 71

4-2-2- نمونه معلمان. 76

4-3- توصیف داده‌های حاصل از پرسشنامه. 81

4-4- نتایج فرضیه‌های پژوهش95

فصل پنجم. 102

بحث و نتیجه‌گیری.. 102

5-1- مقدمه. 103

5-2-بحث و نتیجه‌گیری.. 104

5-3- محدودیت‌های پژوهش107

5-4- پیشنهادهای کاربردی پژوهش107

5-5- پیشنهاد پژوهشی.. 109

منابع ومآخذ. 110

 

فهرست جداول

جدول (2-1) عوامل اتلاف وقت علل و راههای مقابله با آنها

جدول(3-1) چگونگی توزیع گویه های پرسشنامه را بر اساس تقسیم بندی عملکرد فنی، انسانی و ادراکی نشان می دهد.

جدول 3-2- مقدار آلفای متغیرهای اصلی تحقیق

جدول(4-1)توزیع فراوانی نمونه مدیران براساس سن

جدول(4-2) توزیع فراوانی نمونه مدیران براساس رشته تحصیلی

جدول(4-3) توزیع فراوانی نمونه مدیران براساس سابقه مدیریت

جدول(4-4) توزیع نمونه مدیران براساس میزان تحصیلات

جدول(4-7)توزیع فراوانی نمونه معلمان براساس سابقه

جدول(4-8)توزیع فراوانی نمونه معلمان براساس تحصیلات

(4-12) توزیع فراوانی داده های مدیریت زمان

جدول شماره (4-9)، توزیع فراوانی، درصد و میانگین پاسخ‌های مدیران نسبت به گزینه‌های سوالات مربوط به پرسشنامه مدیریت زمان

جدول شماره (4-10)، توزیع فراوانی، درصد و میانگین پاسخ‌های معلمان نسبت به گزینه‌های سوالات مربوط به پرسشنامه عملکرد مدیر (عملکرد فنی مدیر در مدرسه)

جدول شماره (4-11)، توزیع فراوانی، درصد و میانگین پاسخ‌های معلمان نسبت به گزینه‌های سوالات مربوط به پرسشنامه عملکرد مدیر (عملکرد انسانی مدیر در مدرسه)

جدول شماره (4-12)، توزیع فراوانی، درصد و میانگین پاسخ‌های معلمان نسبت به گزینه‌های سوالات مربوط به پرسشنامه عملکرد مدیر (عملکرد ادارکی مدیر در مدرسه)

جدول (4-13) شاخص‌های مربوط به رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد فنی مدیران مدارس

جدول (4-14) شاخص‌های مربوط به رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد انسانی مدیران مدارس

جدول (4-15) شاخص‌های مربوط به رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد ادراکی مدیران مدارس

جدول (4-16) رگرسیون چندگانه برای تبیین مدیریت زمان مدیران مدارس و ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان

جدول (4-17) رگرسیون ساده برای تبیین مدیریت زمان مدیران مدارس و ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان

جدول (4-18) رگرسیون چند گانه برای تبیین نظرات معلمان در خصوص عملکرد فنی مدیران با ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان

جدول (4-19) رگرسیون ساده برای تبیین نظرات معلمان در خصوص عملکرد فنی مدیران با ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان

جدول (4-20) رگرسیون چند گانه برای تبیین نظرات معلمان در خصوص عملکرد انسانی مدیران با ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان

جدول (4-21) رگرسیون ساده برای تبیین نظرات معلمان در خصوص عملکرد انسانی مدیران با ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان

جدول (4-22) رگرسیون چندگانه برای تبیین نظرات معلمان در خصوص عملکرد ادراکی مدیران با ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان

جدول (4-23) رگرسیون ساده برای تبیین نظرات معلمان در خصوص عملکرد ادراکی مدیران با ویژگی ‌های جمعیت شناختی آنان

 

فهرست نمودار

نمودار(4-1)توزیع فراوانی نمونه مدیران براساس سن

نمودار(4-2) توزیع فراوانی نمونه مدیران براساس رشته تحصیلی

نمودار (4-3) توزیع فراوانی نمونه مدیران براساس سابقه مدیریت

نمودار(4-4)توزیع فراوانی نمونه معلمان براساس رشته تحصیلی

نمودار(4-5)توزیع فراوانی نمونه معلمان براساس تحصیلات

نمودار (4-6)توزیع فراوانی نمونه معلمان براساس سابقه

نمودار(4-7)توزیع فراوانی نمونه معلمان براساس تحصیلات

نمودار(4-8)توزیع فراوانی داده های عملکرد فنی

نمودار(4-9) توزیع فراوانی داده های عملکرد انسانی

 این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید