پایان نامه بررسی رابطه صلاحیت ( شایستگی ) و جذب منابع مالی و پذیرش خدمات

ارسال شده در سایت پایان نامه

تعاریف عملیاتی (کاربردی) :

تعریف عملیاتی توانمند سازی : در این پژوهش آزمون سنجش توانمند سازی در چار چوب پرسشنامه ابعاد توانمند سازی اسپریتزر تهیه و سپس مورد اجرا قرارگرفت ونمره ای که مدیران در این آزمون کسب نموده اند  ، توانمندی آنان را بصورت کمّی تعریف می نماید .

تعریف عملیاتی معنی داری : در این تحقیق منظور از معنی داری ، امتیازی است که آزمودنی ها از سوال۱ تا ۳  پرسشنامه توانمند سازی کسب نموده اند که موارد معنی داربودن فعّالیّتها واهمیّت آن را در بر میگیرد.

تعریف عملیاتی شایستگی ( صلاحیّت )  :  در این تحقیق منظور از شایستگی ، امتیازی است که آزمودنی ها از سؤال ۴ تا ۹  پرسشنامه توانمند سازی کسب نموده اند که موارد دقّت واطمینان وتسلط بر قابلیتهای فردی  را در بر می گیرد.

تعریف عملیاتی حق انتخاب ( خود تعیینی )  : در این تحقیق منظور از خود تعیینی ، امتیازی است که آ زمودنی ها از سوال ۱۰ تا ۱۲ پرسشنامه توانمند سازی کسب نموده اند وموارد تصمیم گیری ، روش و سرعت کاروابتکارو نوآوری فردی رادر بر می گیرد .

تعریف عملیاتی اثر ( مؤثّربودن )  : در این تحقیق منظور از مؤثّر بودن ، امتیازی است که آزمودنی ها از سؤالهای ۱۳ و ۱۴ پرسشنامه کسب نموده اند وموارد کنترل وتأثیر برفعّالیّتها رادر بر می گیرد .

پذیرش خدمات بانک: منظور نمره ای است که آزمودنی از بخش اول پرسشنامه محقق ساخته و در غالب شش سوال  کسب می کند.

جذب منابع مالی: منظور نمره ای است که آزمودنی از بخش دوم پرسشنامه محقق ساخته و در غالب هفت سوال کسب می کند.

قلمروپژوهش

در بحث قلمرو تحقیق مورد نظر آنرا از سه بعد مورد بررسی قرار میدهیم :

الف)- قلمرو مکانی تحقیق  

ب)- قلمرو زمانی تحقیق  

ج ) ـ گسترده موضوعی

 

 که در ذیل به شرح مختصر هر یک پرداخته می شود:

 

الف)ـ قلمرو مکانی اجرای پژوهش مورد نظر که در منطقه یا حوزه مدیریت شعب مختلف بانک ملی کلان شهر رشت قرار دارد.

ب)ـ قلمرو زمانی اجرای پژوهش مورد نظر محدود به سه ماهه تابستانسال ۱۳۹۲ از جامعه آماری پژوهش است.

ج)ـ گستره موضوع یا بعد موضوعی پژوهش مورد نظر عبارت است از بررسی تاثیر توانمندی کارکنان در حوزه علوم روانشناختی و مدیریت منابع انسانی با پذیرش خدمات بانکی در حوزه رفتارشناسی و جذب منابع مالی در حوزه مدیریت مالی از علوم مدیریت سنجیده میشود و نتایج حاصله برای سایر موسسات و سازمانهای مالی نیز می تواند قابل تعمیم باشد.

 

۱-۸-چارچوب نظری تحقیق

 

در تحقیق حاضر با در نظر داشتن نظریات و پژوهشهای صورت گرفته در حوزه علوم روانشناختی ، چنانچه در پیشینه تحقیق به آنان اشاره خواهد شد، تاثیر عوامل روانشناختی یا بعبارتی ابعاد توانمند سازی روانشناختی افراد که بعنوان متغیر مستقل یا پیش بین در نظر گرفته شده ، همچون ۱- صلاحیت یا احساس شایستگی، ۲- خود تعیینی یا احساس حق انتخاب داشتن ، ۳- معنی دار بودن و ۴- احساس موثر بودن ، بر روی متغیرهای وابسته یا ملاک که همانا پذیرش خدمات بانکی از سوی مشتریان و جذب منابع مالی در جامعه آماری مورد نظر یعنی بانکهای ملی شهر رشت بوده ، مورد سنجش قرار خواهد گرفت و میزان این رابطه از منظر داده های آماری بررسی ومورد تحلیل قرار میگیرند.

 

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه شبیه سازی واحد غلظت شکن و ارائه راهکار جهت افزایش بنزین پالایشگاه نفت بندر عباس
پایان نامه بررسی انتقال حرارت جابجایی طبیعی
پایان نامه شبیه­ سازی و مدل­سازی ریاضی زنجیره تامین خدمات شرکت مخابرات ایران با رویکرد پویایی ­شناسی
پایان نامه ارشد آثار عجز بر معاملات مدیون غیر تاجر
پایان نامه میزان مالکیت شرکتی و سرمایه فکری شرکتهای پذیرفته شده در بورس