پایان نامه بررسی رابطه سیلاب های دوره گرم سال با پارامترهای اقلیمی


دانشگاه آزاد اسلامی

(واحد رشت)

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدگروه جغرافیا «M.A.»

رشته جغرافایی طبیعی

گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

 عنوان:

بررسی رابطه سیلاب های دوره گرم سال با پارامترهای اقلیمی در حوضه ماسوله رودخان

استاد راهنما :

دکتر عباس ناصر ثانی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول:کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………….. 2

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 3

1-2 بیان مسئله وضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………….. 4

1-3- پرسش اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………… 5

1-4-فرضیه تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 5

1-5-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………. 5

1-6- محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………… 5

فصل دوم:ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………. 6

2-1- سیلاب چیست ………………………………………………………………………………………….. 7

2-2انواع سیل …………………………………………………………………………………………………… 7

2-3علل وقوع سیل …………………………………………………………………………………………….. 8

2-4عوامل مؤثر بر قدرت تخریب سیل ………………………………………………………………….. 10

2-5- عوامل مؤثربرروز یا تشدید سیلاب در رودخانه ………………………………………………… 12

2-6- بخار آب در اتمسفر(رطوبت،تراکم وبارندگی )………………………………………………… 13

2-7- بارندگی کوهستانی …………………………………………………………………………………. 14

2-8-پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………. 15

فصل سوم:روش اجرای تحقیق,مواد و روش­ها………………………………………………. 17

3-1- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………… 18

3-2- داده ها………………………………………………………………………………………………….. 18

3-3 روش کار………………………………………………………………………………………………… 20

3-3-1 ضریب فشردگی (گراویلیوس) حوضه ماسوله رودخان……………………………………… 20

3-3-2 نسبت دایره ای حوضه ماسوله رودخان…………………………………………………………. 21

3-3-3 ضریب گردی (میلر) حوضه ماسوله رودخان………………………………………………….. 21

3-3-4 شیب ناخالص رودخانه اصلی حوضه ماسوله رودخان……………………………………….. 21

3-3-5 زمان تمرکز به روش کالیفرنیادرحوضه ماسوله رودخان……………………………………. 22

3-3-7 زمان تمرکز به روش کرپیچ درحوضه ماسوله رودخان………………………………………. 22

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده هاو یافته­های تحقیق………………………………………. 24

4-1- موقعیت حوضه ماسوله رودخان……………………….. 25

4-2- توپوگرافی حوضه ……………………………………. 28

4-3- منابع آب …………………………….. 30

4-4- شیب حوضه ماسوله رودخان…………………………….. 32

4-5- منابع خاک ……………….. 34

4-6- پوشش گیاهی……………………….. 36

4-7- زمین شناسی …………………………………. 39

4-8- هواشناسی…………………………. 43

4-8-1 درجه حرارت ………………………………… 43

4-8-2- بارش…………………………… 45

4-8-3 -رطوبت نسبی………….. 48

4-8-4- یخبندان………………………….. 50

4-8-5 -تبخیر و تعرق…………………………………………….. 52

4-9- نوع اقلیم………………………………………. 54

4-9-1- طبقه بندی اقلیمی دومارتن……………………………………….. 54

4-10-یافته ها……………………………………………. 55

4-10-1 فیزیوگرافی حوضه ماسوله رودخان…………………………… 58

4-10-2 نسبت انشعاب حوضه ماسوله رودخان…………………………. 58

4-10-3 توزیع ارتفاع نسبت به سطح و هیپسومتری حوضه…………………………………. 60

4-10-4 انواع سیلابها در ماسوله رودخان………………………….. 63

4-10-5 عوامل موثر بر ایجاد و تشدید سیلاب، فرسایش و رسوب……………….. 79

4-10-5-1 تاثیر فرسایش و حمل رسوب………………………….. 79

4-10-5-2 تخریب پوشش گیاهی………………………….. 80

فصل پنجم:بحث, نتیجه گیری و پیشنهادها……………………………….. 82

5-1 نتیجه گیری ………………………………………………. 83

5-2 ارزیابی فرضیه………………………………… 85

5-3 پیشنهادات…………… 86

منابع      87

چکیده

سیل جریان آبی است که از ظرفیت مجرای رود تجاوز کرده وسپس به جلگه سیلابی مجاورسرازیر می شود .با اینکه بسیاری از عوامل هیدرولوژیکی محلی وابسته به حوضه آبریز ممکن است برسیلاب تأثیر بگذارند،تمام مکانیسم های عمده پدید آورنده سیلاب ها دارای منشاءهیدرواقلیمی می باشند.بطور کلی در پدیده سیل عوامل طبیعی و انسانی موثر بوده است.هدف اصلی تحقیق بررسی نقش عناصراقلیمی و حوضه ای وهم چنین عواملی که درتشدیدسیلاب مؤثرند. حوضه مورد مطالعه ماسوله رودخان واقع در شهرستان فومن استان گیلان می باشد.ومطالعات کتابخانه ای ومطالعه سیلاب در دوره گرم سال از اصلی ترین روشهای جمع آوری داده ها بوده است. نتایج تحقیق نشان دهنده آب وهوای مرطوب،پوشش گیاهی جنگلی ومرتعی،کوهستانی وکوهپایه ای حکایت دارد بیشترین تداوم جریان سیل در ایستگاه کمادل 4 روز در سال و کمترین تداوم جریان 1 روز می باشد بیشترین متوسط کمادل در سال 1377 وکمترین متوسط در سال 1376 بوده است بیشترین متوسط جریان دبی چومثقال در سال 1377 وکمترین متوسط روزانه دبی سال 1376 بوده است و جهت جلوگیری از سیلاب اقدامات آبخیز داری و ایجاد سدهای تاخیری مد نظر قرار گیرد.

واژگان کلیدی: سیل ، اقلیم، عناصر اقلیمی ، ماسوله رودخان

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید