پایان نامه بررسی رابطه سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی اولیاءشان


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی(M.A)

گرایش تربیتی

عنوان:

بررسی رابطه سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی اولیاءشان

استاد راهنما:

دکتر محمود جمالی فیروزآبادی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول -چارچوب کلی پژوهش… 1

مقدمه: 2

بیان مسئله: 4

ضرورت و اهمیت پژوهش: 6

هدفهای تحقیق: 8

فرضیه های و سئوالات  تحقیق : 9

تعاریف مفاهیم و اصطلاحات: 9

فصل دوم-ادبیات و پیشینه پژوهش… 11

مقدمه: 12

بخش اول- سبک حل مسأله. 12

راهبردهای حل مسئله: 14

بازنمایی مسئله: 14

ساختار شناختی حل مسأله. 17

مراحل حل مسئله در مدل حافظه گرینو. 18

مولفه های سبکهای حل مسئله: 20

حل مساله و مؤلفه های فراشناختی.. 21

حل مسئله — تصمیم گیری.. 23

دیدگاه های گوناگون در زمینه حل مسئله. 24

دیدگاه رفتار گرایی و شناختگرایی: 25

دیدگاه پردازش اطلاعات : 25

مراحل حل مسئله : 26

حل مسئله در دیدگاه روان پویایی: 27

مفهوم حل مسئله در دیدگاه انسان گرایانه: 28

حل مسئله در دیدگاه یادگیری اجتماعی : 28

بخش دوم-هوش هیجانی: 29

تعریف هوش شناختی: 29

تعریف هیجان: 31

تاریخچه ی هوش هیجانی.. 34

تعاریف هوش هیجانی: 36

نشانه های ذهن هیجانی : 38

پاسخی سریع اما سست بنیاد : 38

مولفه های هوش هیجانی : 39

مقایسه هوش هیجانی با هوش شناختی.. 40

هوش هیجانی به مفهوم روح زمان. 42

هوش هیجانی و مفهوم شخصیت… 44

هوش هیجانی و مفهوم توانایی ذهنی.. 45

الگوها و مولفه های هوش هیجانی.. 47

دیدگاههای موجود در زمینه هوش هیجانی: 47

الگوی ترکیبی هوش هیجانی گلمن و مولفه های آن. 47

دانیل گلمن مولفه های هوش هیجانی را به شرح زیر بیان می کند: 50

کارکرد های هوش هیجانی: 51

هوش هیجانی و مولفه های آن از دیدگاه “بار-اون”. 54

خرده مقیاس های هوش هیجانی بار – اون. 56

الگوی توانایی مایر و سالووی.. 60

مؤلفه های هوش هیجانی: 61

کارکردهای هوش هیجانی.. 67

عوامل مؤثر بر هوش هیجانی.. 70

آموزش هوش هیجانی.. 72

دیدگاه های مایر- سالووی در آموزش هوش هیجانی.. 73

اکتساب هوش هیجانی.. 73

وارد نمودن هوش هیجانی در برنامه های معمول یا استاندارد: 74

بخش سوم-پیشینه پژوهشی: 74

الف-پژوهشهای خارجی: 74

ب-پژوهشهای داخلی: 78

فصل سوم-روش پژوهش… 81

مقدمه : 82

روش(طرح تحقیق) 82

جامعه آماری : 82

حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 82

ابزار گرد آوری اطلاعات: 83

پرسشنامه حل مسئله هپنر و کراسکوف ( 1988) 83

معنای مولفه ها: 83

پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز:(2005) 84

معنای نمرات : 85

روش گرد آوری اطلاعات: 87

روش تحلیل داده ها: 87

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل آماری.. 88

مقدمه. 89

توصیف داده ها 90

تحلیل داده ها 94

فصل پنجم. 99

بحث و نتیجه گیری.. 99

خلاصه پژوهش: 100

بحث و بررسی: 101

محدودیتها و مشکلات پژوهش: 104

پیشنهادات: 104

پیشنهادات کاربردی: 105

منابع فارسی.. 106
فهرست جداول

جدول 1-3 تفسیر نمرات در آزمون پرسشنامه برادبری و گریوز –گنجی (1385)  86

جدول 2-3 ضرایب آلفای کرونباخ برای مقیاس سبکهای حل مسئله. 86

جدول  3-3 : ضرایب آلفای کرونباخ برای مقیاس هوش هیجانی.. 87

جدول 1-4: شاخص‌های توصیفی نمرات پرسشنامه هوش هیجانی والدین و فرزندان  90

جدول 2-4: شاخص‌های توصیفی نمرات پرسشنامه هوش هیجانی در دانش آموزان به تفکیک جنس     91

جدول 3-4: شاخص‌های توصیفی نمرات پرسشنامه سبک های حل مسئله در والدین و فرزندان  92

جدول 4-4: شاخص‌های توصیفی نمرات پرسشنامه سبک های حل مسئله در دانش آموزان دختر و پسر  93

جدول5-4: نتایج ضریب همبستگی بین سبک های حل مسئله در والدین و فرزندان  94

جدول 6-4: نتایج ضریب همبستگی برای رابطه سبک های حل مسئله در والدین و فرزندان دختر و پسر  95

جدول 7-4: نتایج ضریب همبستگی  بین هوش هیجانی در والدین و فرزندان  96

جدول 8-4: نتایج ضریب همبستگی بین هوش هیجانی والدین و فرزندان دختر و پسر  96

جدول 10-4: نتایج  آزمون t برای مقایسه هوش هیجانی در دانش آموزان دختر و پسر  98

جدول 9-4: نتایج  آزمون t برای مقایسه سبک های حل مسئله در دانش آموزان دختر و پسر  97
فهرست نمودارها

نمودار 1-4: میانگین نمرات هوش هیجانی و مولفه های آن در والدین و فرزندان  90

نمودار 2-4: میانگین نمرات هوش هیجانی و مولفه های آن در در دانش آموزان دختر و پسر  91

نمودار 3-4: میانگین سبک های حل مسئله در والدین و فرزندان. 92

نمودار 4-4: میانگین سبک های حل مسئله در دانش آموزان دختر و پسر  93

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید