پایان نامه بررسی رابطه رفتار مدنی سازمانی با کیفیت زندگی کاری در آموزگاران اداره آموزش و پرورش سرچهان در سال تحصیلی 88-87


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد روانشناسی(M.A)

گرایش صنعتی و سازمانی

عنوان:

بررسی رابطه رفتار مدنی سازمانی با کیفیت زندگی کاری در آموزگاران اداره آموزش و پرورش سرچهان در سال تحصیلی 88-87

استاد راهنما:

دکتر سلطانعلی کاظمی

 فهرست مطالب:

مقدمه       ………………………………………………………………………………………………………..             1

بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………           5

اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………………..             7

اهداف پژوهش ، فرضیه ها ………………………………………………………………………………..             12

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها   ……………………………………………………………………..             14

فصل دوم مروری بر تحقیقات دیگران

مقدمه و بحث نظری     …………………………………………………………………………………….               16

انواع رفتار شهروندی در سازمان     ……………………………………………………………………..             18

ابعاد رفتار شهروندی     ……………………………………………………………………………………..               19

رفتار مدنی سازمانی     ……………………………………………………………………………………..               24

عملکرد زمینه ای        ……………………………………………………………………………………..               25

چارچوب های نظری رفتار مدنی سازمانی …………………………………………………………               27

کیفیت زندگی کاری چیست ……………………………………………………………………………                 42

تاریخچه کیفیت زندگی کاری ………………………………………………………………………….                 45

اجزای کیفیت زندگی کاری   ………………………………………………………………………….                 50

الگوی والتون     ……………………………………………………………………………………….. …                51

الگوی کاسیو ،الگوی هریک و مک بوی ………………………………………………………..                   55

الگوی ارائه شده توسط انجمن مدیریت امریکا …………………………………………….                     56

الگوی ارائه شده در شرکت جنرال موتورز ،ارائه شده توسط مورتن …………………                     57

ضرورت و اهمیت برنامه های کیفیت زندگی کاری ………………………………………                       61

اهداف برنامه های کیفیت زندگی کاری ……………………………………………………….                     63

عوامل موفقیت برنامه های کیفیت زندگی کاری …………………………………………                       66

حلقه های کیفیت           ……………………………………………………………………….                       68

سیستم های اجتماعی – فنی ……………………………………………………………………                       70

تحقیقات انجام شده   ………………………………………………………………………………                     73

جمع بندی و نتیجه گیری از تحقیقات پیشین ……………………………………………                       86

 

فصل سوم روش پژوهش

(مقدمه ، روش تحقیق ، جامعه آماری ، نمونه و روش نمونه گیری ) …………..                       88

( متغیرها،ابزارتحقیق)………………………………………………………………………………                     89

روش اجرا   ………………………………………………………………………………………                       92

روش تحلیل داده ها …………………………………………………………………………..                       92

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

(مقدمه ، نتایج تحلیل های مربوط به آمار توصیفی) ………………………………….                       93

نتایج تحلیل های مربوط به آمار استنباطی ……………………………………………..                       103

فصل پنجم ، خلاصه ، بحث و نتیجه گیری ، پیشنهادها، محدودیت ها

خلاصه         ……………………………………………………………………………………..                     113

بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………                     114

نتیجه گیری کلی     ……………………………………………………………………………                     122

پیشنهادها             ……………………………………………………………………………..                     123

محدودیت ها       ……………………………………………………………………………..                   124

 

فهرست جداول

جدول (1-4) توزیع فراوانی متغیر سطح تحصیلات …………………………………………….                 93

جدول (2-4) توزیع فراوانی متغیر جنسیت   ……………………………………………………..                94

جدول (3-4) آمار توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک متغیر جنسیت ………………..               96

جدول (4-4) آمار توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک متغیر سطح تحصیلات …….               98

جدول (5-4) نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه رفتار مدنی سازمانی و کیفیت زندگی کاری در آموزگاران         100

جدول (6-4) نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه رفتار مدنی سازمانی و کیفیت زندگی کاری در آموزگاران مرد     104

جدول (7-4) نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه رفتار مدنی سازمانی و کیفیت زندگی کاری در آموزگاران زن     105

جدول (8-4) نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه رفتار مدنی سازمانی و کیفیت زندگی کاری آموزگاران با توجه به مدرک تحصیلی 106

جدول (9-4) نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه رفتار مدنی سازمانی و روابط حاکم بر محیط کار آموزگاران       107

جدول (10-4) نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه رفتار مدنی سازمانی و امنیت شغلی آموزگاران       108

جدول (11-4) نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه رفتار مدنی سازمانی وپیشرفت شغلی آموزگاران     109

جدول (12-4) نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه رفتار مدنی سازمانی ومشارکت آموزگاران             110

جدول (13-4) نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه رفتار مدنی سازمانی و رعایت حقوق و منزلت انسانی آموزگاران 111

جدول (14-4) نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه رفتار مدنی سازمانی و توازن بین کار و زندگی آموزگاران       112

جدول (15-4) نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه رفتار مدنی سازمانی و تعهد کاری در آموزگاران      113

جدول (16-4) نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه رفتار مدنی سازمانی و مسائل مالی و رفاهی آموزگاران             114

 

فهرست نمودارها

نمودار 1-4 درصد فراوانی اعضای نمونه به تفکیک سطح تحصیلات …………………..                 94

نمودار 2-4 درصد فراوانی اعضای نمونه به تفکیک جنسیت ……………………………..                 95

نمودار3-4 میانگین نمرات متغیرها به تفکیک جنسیت     …………………………………..                 99

نمودار4-4 میانگین تمرات متغیرها به تفکیک سطح تحصیلات ………………………….                 100

نمودار5-4 انحراف معیار نمرات متغیرها به تفکیک جنسیت   ……………………………                 101

نمودار6-4 انحراف معیار نمرات به تفکیک سطح تحصیلات ……………………………                 102
پیوستها

پیوست الف                                 پرسشنامه رفتار مدنی سازمانی …………..

پیوست ب                                   پرسشنامه کیفیت زندگی کاری ………….

 

چکیده

 برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید