پایان نامه بررسی رابطه توانمندی منابع انسانی با میزان پذیرش خدمات بانکی و جذب منابع مالی در شعب بانک ملی کلان شهر رشت

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت وحسابداری

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته مدیریت بازرگانی گرایش تحول

عنوان پایان نامه:

بررسی رابطه توانمندی منابع انسانی با میزان پذیرش خدمات بانکی و جذب منابع مالی در شعب بانک ملی کلان شهر رشت

استاد راهنما:

دکتر مسعود عموپور راسته کناری

تابستان سال  1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2-بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………. 4

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………… 8

1-4-اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 9

1-5-فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 9

1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………. 10

1-7-قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 11

1-8-چهارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………. 12

فصل دوم:ادبیات پژوهش

بخش اول : توانمندی سازی………………………………………………………………………………………….. 15

2-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 15

2-2- مبانی نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 15

2-3- پیشینه تاریخی توانمند سازی…………………………………………………………………………………. 18

2-4 رویکردهای کلاسیک توانمند سازی………………………………………………………………………… 19

2-5-توانمند سازی اجتماعی- ساختاری………………………………………………………………………….. 20

2-6-توانمند سازی روانشناختی…………………………………………………………………………………….. 21

2-7-ابعاد توانمند سازی روانشناختی………………………………………………………………………………. 22

2-7-1 معنی داری…………………………………………………………………………………………………….. 22

2-7-2- شایستگی(صلاحیت)………………………………………………………………………………………. 23

2-7-3 حق انتخاب (خود تعیینی)…………………………………………………………………………………… 23

2-7-4-اثر………………………………………………………………………………………………………………. 24

2-8- الگوهای توانمند سازی……………………………………………………………………………………….. 25

2-8-1 مدل توانمند سازی «کانگر» و«کانونگو»………………………………………………………………….. 26

2-8-2- مدل توانمند سازی «توماس» و«ولتهوس»……………………………………………………………….. 27

2-8-3- الگوی پنج بعد هسته ای توانمند سازی«وتن»و«کمرون»……………………………………………… 27

2-8-4- مدل «اسپریتزر»………………………………………………………………………………………………. 28

2-8-5- مدل «هاوارد» و «فاستر»…………………………………………………………………………………….. 30

2-8-6- الگوی «رابینز»……………………………………………………………………………………………….. 31

2-9- گونه شناسی استراتژی های توانمند سازی…………………………………………………………………. 33

2-9-1-توانمند سازی کارکرد گرا…………………………………………………………………………………. 33

2-9-2- پارا دایم توانمند سازی تفسیرگرا………………………………………………………………………… 33

2-9-3-توانمند سازی ساختارگرا…………………………………………………………………………………… 34

2-9-4- توانمند سازی انسان گرا…………………………………………………………………………………… 34

2-10- روش های توانمند سازی افراد……………………………………………………………………………… 35

2-11- عوامل موثر بر احساس توانمند سازی افراد……………………………………………………………….. 37

2-11-1- ویژگی های فردی و شخصیتی…………………………………………………………………………. 37

2-11-2- ویژگی های گروه کاری………………………………………………………………………………… 37

2-11-3- ویژگی های ساختاری اجتماعی واحد کار…………………………………………………………… 37

2-12- پیشروهای توانمند سازی…………………………………………………………………………………….. 36

2-13- نتایج مفید توانمندسازی…………………………………………………………………………………….. 38

2-14 جنبه های منفی توانمند سازی……………………………………………………………………………….. 40

2-15- استراتژی های توانمند سازی……………………………………………………………………………….. 40

2-16- دلایل توانمند سازی…………………………………………………………………………………………. 41

2-17- موانع موجود در سازمانها برای اجرای توانمند سازی…………………………………………………… 42

2-18- سطوح توانمند سازی………………………………………………………………………………………… 42

بخش دوم- تاریخچه بانک ها

2-19- پیدایش بانکداری…………………………………………………………………………………………….. 45

2-20- بانک‌های ایرانی با سرمایه ایرانی………………………………………………………………………….. 45

2-21- عوامل مؤثر بر تجهیز منابع مالی بانک ها…………………………………………………………………. 46

2-22- راهکارهای افزایش منابع مالی بانکها و موسسات مالی حول محور مشتری مداری……………….. 52

-بخش سوم:پیشینه تحقیق

2-23-پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی………………………………………………………………………….. 60

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

3-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 67

3-2- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 67

3-3- توصیف آزمودنی های تحقیق(جامعه و نمونه آماری)…………………………………………………… 68

3-2-1- چارچوب جامعه آماری…………………………………………………………………………………… 68

3-4- روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………. 68

3-5- ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………… 69

3-6- معرفی تکنیک های آماری جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………. 72

3-6-1- آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………… 72

3-6-2- آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………….. 72

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 74

4-2- بررسی توصیفی داده ها……………………………………………………………………………………….. 74

4-3- یافته های استنباطی…………………………………………………………………………………………….. 80

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

5-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 89

5-2-بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….. 89

5-3-پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………… 99

5-3-1- پیشنهاداتی جهت فرضیه تحقیق………………………………………………………………………….. 99

5-3-2- پیشنهادات برای محقق آتی……………………………………………………………………………….. 100

5-4-محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 100

5-4-1- محدودیتهای شخص محقق………………………………………………………………………………. 100

5-4-2- محدودیتهای ناشی از ماهیّت تحقیق…………………………………………………………………….. 100

منابع………………………………………………………………………………………………………………………. 102

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………… 108

پیوستها

پرسشنامه توانمندسازی………………………………………………………………………………………………… 111

پرسشنامه خدمات مالی………………………………………………………………………………………………… 113

فهرست جداول

4-1- توزیع گروه نمونه تحقیق برحسب تحصیلات…………………………………………………………… 74

4-2- توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب تجربه کاری……………………………………………………….. 75

4-3- توزیع گروه نمونه تحقیق برحسب جنسیت………………………………………………………………. 76

4-4- توزیع گروه نمونه تحقیق برحسب پست سازمانی………………………………………………………. 77

4-5- توزیع گروه نمونه تحقیق برحسب تاهل………………………………………………………………….. 78

4-6- توزیع گروه نمونه تحقیق  برحسب وضعیت استخدام………………………………………………….. 79

4-7- توزیع گروه نمونه تحقیق  برحسب سن…………………………………………………………………… 80

4-8- همبستگی چند گانه  بین عوامل روانشناختی توانمند سازی و جذب منابع…………………………. 81

4-9- آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی داری مدل………………………………………………….. 81

4-10- ضرایب استاندارد و غیر استاندارد متغیرهای پیش بین و ملاک…………………………………….. 82

4-11- آزمون همبستگی پیرسون در بررسی رابطه معنی دار بودن و جذب منابع مالی………………….. 83

4- 12- آزمون همبستگی پیرسون در بررسی رابطه صلاحیت ( شایستگی ) و جذب منابع مالی………. 83

4-13- آزمون همبستگی پیرسون در بررسی رابطه خود تعیینی (حق انتخاب ) و جذب منابع مالی…… 84

4-14- آزمون همبستگی پیرسون در بررسی رابطه اثر ( موثر بودن )و جذب منابع مالی………………… 85

4-15- آزمون همبستگی پیرسون در بررسی رابطه توانمند سازی و جذب منابع مالی…………………… 85

4-16- آزمون همبستگی پیرسون در بررسی رابطه معنی دار بودن و پذیرش خدمات……………………. 85

4-17- آزمون همبستگی پیرسون در بررسی رابطه صلاحیت ( شایستگی ) و پذیرش خدمات………… 86

4-18- آزمون همبستگی پیرسون در بررسی رابطه خود تعیینی (حق انتخاب ) و پذیرش خدمات…….. 86

4-19- آزمون همبستگی پیرسون در بررسی رابطه اثر ( موثر بودن )و پذیرش خدمات………………….. 87

4-20- آزمون همبستگی پیرسون در بررسی رابطه ابعاد توانمند سازی و پذیرش خدمات……………… 87

فهرست نمودارها

4-1- توزیع گروه نمونه تحقیق برحسب تحصیلات…………………………………………………………… 74

4-2- توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب تجربه کاری……………………………………………………….. 75

4-3- توزیع گروه نمونه تحقیق برحسب جنسیت………………………………………………………………. 76

4- 4- توزیع گروه نمونه تحقیق برحسب پست سازمانی……………………………………………………… 77

4-5- توزیع گروه نمونه تحقیق برحسب تاهل………………………………………………………………….. 78

4-6- توزیع گروه نمونه تحقیق برحسب استخدام……………………………………………………………… 78

4-7- توزیع گروه نمونه تحقیق برحسب  سن…………………………………………………………………… 80

فهرست نمودارهای داخل متن

نمودار2-1-مدل توانمندسازی کانگر و کانگو…………………………………………………………………. 26

نمودار2-2- پنج بعد هسته ای توانمند سازی وتن وکمرون…………………………………………………… 28

نمودار2-3- مدل توانمند سازی روانشناختی در محیط کار  اسپریتزر………………………………………. 29

نمودار2-4- مدل هاروارد و فاستر…………………………………………………………………………………. 30

نمودار2-5- فرآیند توانا سازی……………………………………………………………………………………. 32

نمودار2-6- دسته بندی فلسفی تئوری های توانمندسازی…………………………………………………….. 33

نمودار2-7- پیوستار توانمندی سازی…………………………………………………………………………….. 35

نمودار2-8- عوامل مؤثّر بر توانمند سازی روانشناختی………………………………………………………… 36

چکیده :

هدف : این پژوهش با هدف تعیین بررسی رابطه توانمندی منابع انسانی با میزان پذیرش خدمات بانکی و جذب منابع مالی در شعب بانک ملی کلان شهررشت طراحی گردیده است .

روش : پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی بوده و به صورت میدانی در بهار 1392 اجرا گردید . جامعه پژوهش شامل کلیه کارکنان شعب مختلف بانک ملی شهر رشت می باشد (368=N) که به روش تصادفی ساده و بااستفاده ازجدول مورگان و کرجسی تعداد 150 نفربعنوان نمونه انتخاب  شدند . ابزار گردآوری داده ها ، پرسشنامه بود و داده ها با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی و آمار استنباطی ( تحلیل رگرسیون چند گانه و  تحلیل همبستگی پیرسون ) مورد تحلیل قرار  گرفت .

یافته ها : نتایج پژوهش نشان داد که مولفه های پذیرش خدمات،احساس شایستگی و معنی دار بودن می تواند توانمند سازی و جذب منابع مالی را پیش بینی کند و یا بعبارت دیگر بین مولفه های مذکور و توانمند سازی و جذب منابع مالی رابطه معنادار وجود دارد. نتایج ضریب همبستگی بین موثر بودن، معنی دار بودن، احساس شایستگی و خودتعیینی  با جذب منابع مالی و پذیریش خدمات بانکی رابطه معناداری در سطح 01/0>pنشان داد.

نتیجه گیری : باتوجه به رابطه معنی دار و مستقیم بین اکثر مؤلفه های توانمند سازی، افزایش در پذیرش خدمات و جذب منابع مالی  می تواند به افزایش انگیزش کارکنان وتسریع در انجام امورمنجر گردد.

کلید واژه ها: توانمند سازی ، جذب منابع ، بانک ملی

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه عوامل موثر بر راندمان کوره های دوار سیمان و آنالیز اکسرژی درسیستم پخت سیمان هگمتان
دانلود پایان نامه بررسی کارایی روابط عمومی وعوامل موثر بر آن در سازمان تامین اجتماعی
پایان نامه بررسی بازتاب هویت فرهنگی با توجه به نشانه های فرهنگی موجود در فیس بوک
پایان نامه ارشد تعیین چگونگی سازماندهی دانش توسط اعضای هیأت علمی
دانلود پایان نامه ارشد هدایت تحصیلی