پایان نامه بررسی رابطه تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی از دیدگاه اعضای هیئت علمی در دانشگاه های منتخب شهر اصفهان


دانشگاه اصفهان

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

گروه علوم تربیتی

 

پایان نامه‌ کارشناسی ارشد رشته‌ مدیریت آموزشی

 

بررسی رابطه تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی از دیدگاه اعضای هیئت علمی در دانشگاه های منتخب شهر اصفهان

 

استاد راهنما:

دکتر سعید رجائی پور

 

 استاد مشاور:

دکتر رضا هویدا

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 فهرست مطالب

عنوان                                      صفحه 

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………   1

1-1 شرح و بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………   2

1-2 اهمیت و ارزش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….   7

1-3 اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….   8

1-4 فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….   9

1-5 متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….   10

1-6 تعریف اصطلاحات و مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………..   10

1-6-1 تسهیم دانش…………………………………………………………………………………………………………………………..  10

1-6-2 قابلیت جذب دانش ………………………………………………………………………………………………………………..   11

1-6-3 بهبود کیفیت علمی ………………………………………………………………………………………………………………..   12

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه‌ی پژوهش

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….   14

قسمت اول : تسهیم دانش ………………………………………………………………………………………………………………….   15

2-1 دانش و انواع آن ………………………………………………………………………………………………………………………….   15

2-2 مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………………………………..  17

2-3 مفهوم تسهیم دانش…………………………………………………………………………………………………………………….  19

2-4 مدل های تسهیم دانش……………………………………………………………………………………………………………….  21

2-4-1 مدل عمل منطقی……………………………………………………………………………………………………………………  22

2-4-2 مدل رفتار برنامه ریزی شده……………………………………………………………………………………………………..  23

2-4-3 مدل تسهیم دانش هندریکس………………………………………………………………………………………………….  24

2-4-4 مدل تسهیم دانش یانگ و هولدن…………………………………………………………………………………………….  24

2-4-5 مدل تسهیم دانش لی و الهوامد………………………………………………………………………………………………..  26

2-4-6 مدل تسهیم دانش واندن هوف و وان وینن………………………………………………………………………………..  27

2-5 مؤلفه های کلیدی تسهیم دانش…………………………………………………………………………………………………..  28

2-6 موانع تسهیم دانش………………………………………………………………………………………………………………………  29

عنوان                                                    صفحه 

2-7 اهمیت تسهیم دانش…………………………………………………………………………………………………………………..  32

2-8 تسهیم دانش در آموزش عالی………………………………………………………………………………………………………  33  قسمت دوم : قابلیت جذب دانش………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  35

2-9 مفهوم قابلیت جذب دانش…………………………………………………………………………………………………………..  35

2-10 انواع قابلیت جذب دانش……………………………………………………………………………………………………………  36

2-10-1 قابلیت جذب بالقوه ……………………………………………………………………………………………………………..   36

2-10-2 قابلیت جذب بالفعل …………………………………………………………………………………………………………….   37

2-10-3 قابلیت جذب مطلق ……………………………………………………………………………………………………………..   38

2-10-4 قابلیت جذب نسبی………………………………………………………………………………………………………………  39

2-11 مدل های قابلیت جذب دانش……………………………………………………………………………………………………  41

2-11-1 مدل قابلیت جذب دانش کوهن و لونیتال……………………………………………………………………………….  41

2-11-2 مدل قابلیت جذب دانش زهرا و جرج ……………………………………………………………………………………   42

2-11-3 مدل قابلیت جذب دانش منبیوا و همکاران……………………………………………………………………………..  43

2-11-4 مدل قابلیت جذب دانش لین و همکاران ……………………………………………………………………………….   44

2-11-5 مدل قابلیت جذب دانش تودوروا و داریسین …………………………………………………………………………..   45

2-12 مؤلفه های کلیدی قابلیت جذب دانش ……………………………………………………………………………………..   47

2-13 اهمیت قابلیت جذب دانش در نوآوری سازمان……………………………………………………………………………  49

2-14 قابلیت جذب دانش و آموزش عالی…………………………………………………………………………………………….  50

قسمت سوم : بهبود کیفیت علمی ………………………………………………………………………………………………………   53

2-15 مفهوم کیفیت…………………………………………………………………………………………………………………………..  53

2-16 کیفیت در آموزش عالی……………………………………………………………………………………………………………..  54

2-17 مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش عالی………………………………………………………………………………………  56

2-18 اعتباربخشی و تضمین کیفیت در آموزش عالی…………………………………………………………………………..  57

2-19 مدل های جدید اعتباربخشی در آموزش عالی…………………………………………………………………………….  58

2-19-1 برنامه بهبود کیفیت علمی (AQIP)……………………………………………………………………………………..  58

2-19-1-1 ارزشها و مؤلفه های برنامه بهبود کیفیت علمی………………………………………………………………….  60

2-19-1-2 محاسن برنامه بهبود کیفیت علمی…………………………………………………………………………………….  64

عنوان                                      صفحه 

2-19-2 برنامه ارزیابی و ارتقاء کیفیت (PEAQ)………………………………………………………………………………..  66

2-19-2 مدل مسیر …………………………………………………………………………………………………………………………..   68

2-20 ارتباط بین مدل کیفیت بالدریج و برنامه بهبود کیفیت علمی……………………………………………………..  70

2-21 یادگیری سازمانی و برنامه بهبود کیفیت علمی……………………………………………………………………………  73

قسمت چهارم : ارتباط تسهیم دانش ، قابلیت جذب دانش و بهبود کیفیت علمی…………………………………  75

2-22 تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش……………………………………………………………………………………………  75     2-23 رابطه تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی…………………………………………………………………………………………  77

2-24 الگوی مفهومی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….   77

قسمت پنجم : پژوهش های مرتبط با موضوع پژوهش …………………………………………………………………………   78

2-25 پژوهش های انجام شده در خارج……………………………………………………………………………………………….  79

2-26 پژوهش های انجام شده در ایران ……………………………………………………………………………………………….   81

2-27 خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………   83

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….   85         3-1 روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  85

3-2 جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………….  86

3-3 برآورد حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………….  86

3-4 روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………………..  88

3-5 ابزار اندازه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………..  91

3-5-1 روایی پرسشنامه ها………………………………………………………………………………………………………………….  92

3-5-2 پایایی پرسشنامه ها………………………………………………………………………………………………………………..  93        3-6 شیوه جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………………………….   94

3-7 روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………  95

فصل چهارم: یافته های پژوهش

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….   98        4-1 توصیف نمونه بر حسب ویژگی های جمعیت شاختی…………………………………………………………………………………………………….  99

4-1-1 جنسیت………………………………………………………………………………………………………………………………….  99

عنوان                                      صفحه 

4-1-2 مرتبه علمی…………………………………………………………………………………………………………………………….  99

4-1-3 رشته تحصیلی………………………………………………………………………………………………………………………..  100        4-1-4 دانشگاه محل خدمت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  100

4-1-5 دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی………………………………………………………………………………..  101

4-1-6 سنوات خدمت…………………………………………………………………………………………………………………………  101

4-2 بررسی نتایج پرسشنامه ها ………………………………………………………………………………………………………….   102

4-3 بررسی نرمال بودن توزیع نمرات مؤلفه های تسهیم دانش ، قابلیت جذب دانش و بهبود کیفیت

علمی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  111

4-3-1 بررسی نرمال بودن توزیع نمرات مؤلفه های تسهیم دانش برحسب نظرات اعضای هیئت علمی

دانشگاه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  111

4-3-2 بررسی نرمال بودن توزیع نمرات مؤلفه های قابلیت جذب دانش برحسب نظرات اعضای هیئت

علمی دانشگاه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………  113

4-3-2 بررسی نرمال بودن توزیع نمرات مؤلفه های بهبود کیفیت علمی برحسب نظرات اعضای هیئت

علمی دانشگاه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………  114

4-4 تحلیل عاملی تأئیدی عامل ها در قالب مدل های اندازه گیری………………………………………………………..  117

4-4-1 تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه گیری اهدای دانش………………………………………………………………..  117

4-4-2 تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه گیری گردآوری دانش……………………………………………………………..  118

4-4-3 تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه گیری توانایی کارکنان…………………………………………………………….  120

4-4-4 تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه گیری انگیزش کارکنان……………………………………………………………  121

4-4-5 تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه گیری درک نیازهای دانشجویان……………………………………………….  122

4-4-6 تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه گیری کمک به یادگیری دانشجویان…………………………………………  124

4-4-7 تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه گیری رهبری و ارتباطات…………………………………………………………  125

4-4-8 تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه گیری ارزش قائل شدن برای افراد…………………………………………….  127

4-4-9 تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه گیری حمایت از فعالیت های سازمان………………………………………  128

4-5 بررسی فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………….  130

4-5-1 فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………….  130

4-5-2 فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………………………  133

4-5-3 فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………………………………..  136

عنوان                                      صفحه 

4-5-4 فرضیه چهارم …………………………………………………………………………………………………………………………   139

4-5-4 فرضیه پنجم …………………………………………………………………………………………………………………………..   142

4-5-5-1 جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………………..  142

4-5-5-2 مرتبه علمی……………………………………………………………………………………………………………………….. 143

4-5-5-3 رشته تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………. 145

4-5-5-4 دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی……………………………………………………………………………. 147

4-5-5-5 سنوات خدمت …………………………………………………………………………………………………………………..  149

4-5-5-6 دانشگاه محل خدمت ………………………………………………………………………………………………………….  151

4-5-6 فرضیه ششم …………………………………………………………………………………………………………………………..  153

4-5-6-1 جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………………….. 153

4-5-6-2 مرتبه علمی……………………………………………………………………………………………………………………….. 153

4-5-6-3 رشته تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………. 154

4-5-6-4 دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی……………………………………………………………………………. 156

4-5-6-5 سنوات خدمت……………………………………………………………………………………………………………………. 157

4-5-6-6 دانشگاه محل خدمت…………………………………………………………………………………………………………… 159

4-5-7 فرضیه هفتم …………………………………………………………………………………………………………………………..  161

4-5-7-1 جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………………….. 161

4-5-7-2 مرتبه علمی……………………………………………………………………………………………………………………….. 162

4-5-7-3 رشته تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………. 163

4-5-7-4 دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی……………………………………………………………………………. 165

4-5-7-5 سنوات خدمت……………………………………………………………………………………………………………………. 166

4-5-7-6 دانشگاه محل خدمت…………………………………………………………………………………………………………… 167

4-5-8 آزمون ضریب همبستگی…………………………………………………………………………………………………………. 169

4-5-9 فرضیه کلی……………………………………………………………………………………………………………………………. 171

فصل پنجم: خلاصه ، بحث و نتیجه‌گیری

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  175

5-1 خلاصه موضوع و روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 176

عنوان                                      صفحه 

5-2 بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………. 177

5-2-1 نتایج فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………………. 177

5-3 نتیجه گیری کلی و الگوی مبتنی بر نتایج پژوهش………………………………………………………………………… 188

5-4 محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. 190

5-5 پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………. 190

5-6 پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………. 192

پیوست : (پرسشنامه های تسهیم دانش ، قابلیت جذب دانش و بهبود کیفیت علمی)……………………………. 193

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 197

 این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید