پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و انگیزش شغلی کارکنان دانشگاه


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته : مدیریت آموزشی

عنوان:

 بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و انگیزش شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور بندرعباس

استاد راهنما:

دکتر محمد نور رحمانی

سال تحصیلی1393-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده                                                                                                               1

فصل اول: کلیات تحقیق                                                                                          2

1-1 مقدمه                                                                                                          3

1- 2بیان مسأله                                                                                                     4

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                                   6

1-4 اهداف تحقیق                                                                                                 8

1-4-1 اهداف کلی                                                                                                8

1-4-2 اهداف جزئی                                                                                              8

1-5 سوالات تحقیق                                                                                                8

1-6 فرضیه تحقیق                                                                                                 9

1-7 پیش فرضهای تحقیق                                                                                       10

1-8 محدودیت های تحقیق                                                                                     10

1-8-1 محدودیت های قابل کنترل                                                                            10

1-8-2 محدویت های غیر قابل کنترل                                                                        10

1-9 مفاهیم و تعاریف                                                                                          10

1-9-1 تعریف کیفیت زندگی کاری                                                                          11

1-9-2 تعریف عملیاتی کیفیت زندگی کاری                                                               12

1-9-3 انگیزش                                                                                                14

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق                                                                      15

2-1 مقدمه                                                                                                      16

2-2 کیفیت زندگی کاری                                                                                     16

2-2-1 تعریف رسمی کیفیت زندگی کاری                                                                16

2-2-2 مفهوم کیفیت زندگی کاری                                                                          16

2-2-3 تعاریف کیفیت زندگی کاری                                                                       17

2-2-4 اهمیت کیفیت زندگی کاری                                                                        19

2-2-5 اهداف کیفیت زندگی کاری                                                                        20

2-2-6 رویکرد و استراتژی های کیفیت زندگی کاری                                                   21

2-2-7 موانع برنامه های کیفیت زندگی کاری                                                            22

2-2-8 راهکارهای بهبود کیفیت زندگی کاری در سازمان                                              22

2-2-9 تعابیر نوین زندگی کاری                                                                          23

2-2-10 نظریه های کیفیت زندگی کاری از دیدگاه تئورسین های مدیریت                          23

2-3 انگیزش                                                                                                 27

2-3-1 تعریف انگیزش                                                                                     27

2-3-2 اجزاء انگیزش                                                                                       28

2-3-3 فرآیند انگیزش                                                                                      29

2-3-4 اهمیت انگیزش                                                                                   29

2-3-5 چهار چوب انگیزش                                                                            30

2-3-6 مدل انگیزش                                                                                     31

2-4 پیشینه تحقیق                                                                                        32

فصل سوم: روش شناسی تحقیق                                                                        36

3-1 مقدمه                                                                                                37

3-2 طرح و روش تحقیق                                                                               37

3-3 جامعه آماری و نمونه تحقیق                                                                      37

3-4 متغییرهای تحقیق                                                                                   37

3-5 ابزار اندازه گیری                                                                                   37

3-6 نحوه توزیع و جمع آوری پرسشنامه                                                             38

3-7 روایی و پایایی پرسشنامه ها                                                                      38

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها                                                                  41

4-1 مقدمه                                                                                               42

4-2 توصیف یافته های تحقیق                                                                        42

4-3 متغییرهای مربوط به مشخصات فردی                                                          42

4-3-1 جنسیت                                                                                         43

4-3-2 توصیف داده ها بر حسب سن                                                               44

4-3-3 توصیف داده ها بر حسب تحصیلات                                                       45

4-3-4 توصیف داده ها بر حسب وضعیت استخدامی                                             46

4-3-5 توصیف داده ها بر حسب سابقه کار                                                       47

5-4 آزمون فرضیه ها                                                                                 48

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات                                                              62

5-1 مقدمه                                                                                            63

5-2 نتیجه گیری                                                                                     63

5-3 پیشنهادات                                                                                      66

5-3-1 پیشنهادات اجرایی                                                                         66

5-3-2 پیشنهادات پژوهشی                                                                       67

5-4 محدودیت های تحقیق                                                                      67

فهرست منابع                                                                                      68

پیوست   70

چکیده:

دنیای ما دنیای سازمان ها است. سازمان ها رکن اصلی اجتماع کنونی هستند. با توجه به اهمیت مباحث کیفیت زندگی کاری و انگیزش شغلی در سازمان ها و عدم تجربه انجام این تحقیق یا تحقیق های مشابه در دانشگاه پیام نور بندرعباس محقق تصمیم به بررسی رابطه بین این عوامل در مرکز آموزشی مذکور نمود. هدف اصلی از این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و انگیزش شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور بندرعباس و تعیین ارتباط بین آنها می باشد. دراین تحقیق جامعه آماری 81 نفر بوده که با توجه به محدود بودن نفرات نمونه و جامعه برابر در نظر گرفته شده. در این تحقیق اطلاعات از طریق پرسشنامه های استاندارد کیفیت زندگی کاری والتون دارای پایایی 678/0 و پرسشنامه انگیزش شغلی مک کللند با پایایی 81/0 جمع آوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss نسخه 20 و از روش آماری رگرسیون ساده به روش همزمان استفاده شده. نتایج حاصل بیانگر وجود رابطه معنا دار بین کلیه مولفه های کیفیت زندگی کاری و انگیزش شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور بندرعباس می باشد.

به طور کلی با توجه به اینکه حدود 60% از کارکنان  دارای وضعیت استخدامی قراردادی (پایین بودن امنیت شغلی) می باشند. لذا با تبدیل وضعیت و احساس امنیت شغلی در میان کارکنان و بالا بردن کیفیت زندکی کاری، می توان جهت بهبود و ارتقاء سطح انگیزش شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور بندرعباس کوشید.

کلید واژه ها: کیفیت زندگی کاری، انگیزش شغلی، کارکنان دانشگاه پیام نور بندرعباس

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید