پایان نامه بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان رشته های نظری پایه سوم دبیرستان های شهرستان شهرضا سال تحصیلی 91-1390


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (M.A)

گرایش روانشناسی شخصیت

عنوان :

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان رشته های نظری پایه سوم دبیرستان های شهرستان شهرضا سال تحصیلی 91-1390

استاد راهنما :

دکتر هادی بهرامی

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: کلیات

1-1-مقدمه ………………………………………………………………………………………………… 3

1-2- بیان مسأله و سوالهای پژوهش…………………………………………………………………. 5

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………….. 7

1-4- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………….. 9

1-5- فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………. 10

1-6- متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………. 10

1-6-1- تعاریف نظری……………………………………………………………………….. 12

1-6-2- تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………….. 13

فصل دوم : پیشینه پژوهش

2-1- شخصیت……………………………………………………………………………………………. 15

2-1-1- تعاریف ارائه شده……………………………………………………………………………… 16

2-1-2- ساختار شخصیت………………………………………………………………………………. 17

2-1-3- عوامل اثرگذار بر شخصیت………………………………………………………………….. 18

2-1-4- نظریه های شخصیت………………………………………………………………………….. 25

2-1-4-1- رویکرد تیپ شناختی…………………………………………………………. 25

2-1-4-2- نظریه روان کاوی………………………………………………………………… 30

2-1-4-3- نظریه نو روان کاوی یونگ…………………………………………………….. 33

2-1-4-4- رویکرد صفت……………………………………………………………………… 34

2-1-4-5- رویکرد عمر………………………………………………………………………. 40

2-1-4-6- رویکرد انسان گرا………………………………………………………………… 42

2-1-4-7- رویکرد رفتاری……………………………………………………………………. 43

2-1-4-8- رویکرد یادگیری اجتماعی………………………………………………………. 44

2-1-4-9- رویکرد شناختی…………………………………………………………………… 46

2-1-4-10- رویکرد معاصر…………………………………………………………………… 47

2-2- فرسودگی…………………………………………………………………………………………… 48

2-2-1- مبانی نظری فرسودگی……………………………………………………………….. 48

2-2-2- خاستگاه نظریه فرسودگی…………………………………………………………… 49

2-2-3- علائم فرسودگی………………………………………………………………………. 54

2-2-4- مولفه های فرسودگی…………………………………………………………………. 56

2-2-5- فرسودگی تحصیلی…………………………………………………………………… 61

2-3- سلامت روان……………………………………………………………………………………….. 64

2-3-1- معیارهای بیماری و سلامت روان………………………………………………………….. 66

2-3-2- تعریف بیماری روانی…………………………………………………………………………. 66

2-3-3- نظربه پردازان سلامت روان………………………………………………………………….. 67

2-3-3-1- سلامت روانی از نظر فروید………………………………………………….. 68

2-3-3-2- سلامت روانی در مکتب آدلر…………………………………………………. 69

2-3-3-3- سلامت روانی از نظر گلاسر………………………………………………….. 70

2-3-3-5- نظریه مراجع محوری راجرز………………………………………………………. 72

2-3-3-6- سلامت روانی از نظر واتسون…………………………………………………….. 73

2-3-3-7- سلامت روانی از نظر بک و الیس……………………………………………….. 73

2-3-4- مفاهیم و اهداف بهداشت روانی………………………………………………………………… 76

2-3-4-1- بهداشت روانی با مفهوم سلامت و تکامل……………………………………… 76

2-3-4-2- بهداشت روانی با مفهوم پیشگیری از بیماری های روانی…………………… 77

2-3-5- اختلال های عاطفی رفتاری در نوجوانان و جوانان…………………………………………. 81

2-3-6- ضرورت آموزش بهداشت روانی………………………………………………………………. 84

2-3-7- معیارهای سلامت روان…………………………………………………………………………… 85

2-3-8- روشهای کمک به بهداشت روانی………………………………………………………………. 86

2-3-9- الگوی 5 عاملی در صفات شخصیت………………………………………………………….. 88

2-3-10- تبیین سلامت روانی و بیماری روانی با استفاده از مدل پنج عاملی شخصیت……….. 92

2-3-11- تحقیقات پیشین………………………………………………………………………………….. 93

2-3-11-1- خارج از کشور………………………………………………………………………………… 99

2-3-11-2- داخل کشور………………………………………………………………………………….. 103

2-3-11-3- جمع­بندی تحقیقات پیشین……………………………………………………………….. 103

فصل سوم: روش شناسی و مواد تحقیق

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………… 105

3-2- روش تحقیق……………………………………………………………………………………….. 106

3-3- جامعه آماری……………………………………………………………………………………….. 106

3-4- برآورد حجم نمونه………………………………………………………………………………… 107

3-5- روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………. 107

3-6- متغیرهای مورد مطالعه……………………………………………………………………………. 108

3-7- ابزار اندازه گیری…………………………………………………………………………………… 110

3-8- اعتبار و روایی پرسشنامه ……………………………………………………………………….. 111

3-9- شیوه گردآوری داده ها ………………………………………………………………………….. 116

3-10- روش های تجزیه و تحلیل آماری ………………………………………………………….. 117

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل و بیان نتیجه حاصل از تحقیق

4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………….. 119

4-2- تحلیل توصیفی داده ها…………………………………………………………………………… 120

4-3- تحلیل استنباطی داده ها………………………………………………………………………….. 123

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………… 138

5-2- خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………. 139

5-3- تحلیل یافته های پژوهش……………………………………………………………………….. 140

5-4- تحلیل فرضیه های فرعی پژوهش…………………………………………………………….. 146

5-5- پیشنهادات………………………………………………………………………………………….. 149

5-6- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………. 153

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………. 155

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………… 155

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………. 160

        برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید