پایان نامه بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیت و ارزش‌های شخصی


دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده پردیس نیمه حضوری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی عمومی

جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیت و ارزش‌های شخصی

و قضاوت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 استاد راهنما

دکتر فریده حسین ثابت

استاد مشاور

دکتر یحیی مهاجر

استاد داور

دکتر معتمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین ویژگی‌های شخصیت و ارزش‌های شخصی و قضاوت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود. در این پژوهش از روش همبستگی پیرسون استفاده شد. روش نمونه گیری به شیوه خوشه ای تصادفی بود. فرضیه های پژوهش بر این بود که بین ویژگی‌های شخصیت و ارزش‌های شخصی و همچنین بین شخصیت و قضاوت اخلاقی و همین طور بین ارزش‌های شخصی و قضاوت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رابطه وجود دارد. داده های به دست آمده با استفاده از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از پژوهش در مورد فرضیه اول، مبنی بر وجود رابطه بین ویژگی‌های شخصیت و ارزش‌های شخصی، نشان داد که روان رنجوری با ارزش‌های اقتصادی و زیبایی شناسی رابطه مثبت و با ارزش‌های دانش و مذهبی رابطه منفی دارد. برون گرایی با ارزش اجتماعی رابطه مثبت و با ارزشهای زیبایی شناسی و دانش رابطه منفی دارد. تجربه پذیری با ارزش‌های زیبایی شناسی و دانش و اجتماعی رابطه مثبت و با ارزش‌های اقتصادی و وجهه خانوادگی قدرت رابطه منفی دارد. سازگاری با ارزش اجتماعی رابطه مثبت و با ارزش‌های قدرت و اقتصادی و لذّت جویانه رابطه منفی دارد. مسئولیت پذیری با ارزش‌های اجتماعی و وجهه خانوادگی رابطه مثبت و با ارزش‌های قدرت و لذّت جویانه رابطه منفی وجود دارد. نتایج در مورد فرضیه دوم، مبنی بر وجود رابطه بین ویژگی‌های شخصیت و قضاوت اخلاقی  نشان داد که قضاوت اخلاقی با تجربه پذیری رابطه مثبت و با برون گرایی رابطه منفی دارد. نتایج به دست آمده در مورد فرضیه سوم، مبنی بر وجود رابطه بین ارزش‌های شخصی و قضاوت اخلاقی نشان داد که قضاوت اخلاقی با ارزش لذّت جویانه رابطه مثبت و با ارزش‌های قدرت و مذهبی رابطه منفی دارد.

واژه های کلیدی : ویژگی‌های شخصیت، ارزش‌های شخصی، قضاوت اخلاقی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

چکیده

فصل اول : کلّیات پژوهش

1-1  مقدّمه ……………………………………………………………………….. 1

2-1 بیان مسئله …………………………………………………………………… 2

3-1 اهمّیت و ضرورت پژوهش ……………………………………………….. 2

4-1 اهداف پژوهش ………………………………………………………………. 3

5-1 سؤالات پژوهش ………………………………………………………………….. 3

6-1 فرضیه ها ……………………………………………………………………….. 3

7-1 تعریف متغیّرها ………………………………………………………….. 4

1-7-1 تعاریف مفهومی …………………………………………………. 4

2-7-1 تعاریف عملیاتی …………………………………………………………… 6

فصل 2 : پیشینه پژوهش

1-2 شخصیت …………………………………………………… 9

1-1-2 معنا و مفهوم شخصیت ………………………………………………….. 9

2-1-2 رویکرد صفت ………………………………………………………… 10

1-2-1-2 نظریه بقراط ………………………………………………….. 10

2-2-1-2 نظریه آلپورت …………………………………. 11

3-2-1-2 نظریه کتل …………………………………………………. 11

4-2-1-2 نظریه آیزنک ……………………………………………………. 11

5-2-1-2 مدل پنج عاملی …………………………………………………….. 12

2-2 ارزش‌های شخصی …………………………………………………………………. 14

1-2-2 کلّیات …………………………………………………………………………. 14

2-2-2 ارزش‌های آلپورت، ورنون، لیندزی …………………………………………. 15

3-2-2 نظریه شری و ورما ……………………………………………………. 16

3-2 قضاوت اخلاقی …………………………………………………………….. 17

1-3-2 جنبه شناختی …………………………………………………….. 17

1-1-3-2 نظریه رشد اخلاقی پیاژه ………………………………………………. 17

2-1-3-2 نظریه رشد اخلاقی کولبرگ …………………………………….. 19

1-2-1-3-2 کلیات نظریه کولبرگ ……………………………………… 19

2-2-1-3-2 مراحل نظریه کولبرگ …………………………………………….. 20

1-2-2-1-3-2 سطح 1 : اخلاق پیش قراردادی ……………………………. 20

1-1-2-2-1-3-2 مرحله 1 : جهت گیری اطاعت و تنبیه …………………….. 20

2-1-2-2-1-3-2 مرحله 2 : جهت گیری لذّت گرایانه و خودگرایانه ………………………….. 20

2-2-2-1-3-2 سطح 2: سطح اخلاق قراردادی (10 تا 13 سالگی) ……………………. 21

1-2-2-2-1-3-2 مرحله 3 : جهت گیری پسر خوب – دختر خوب …………………….. 21

2-2-2-2-1-3-2 مرحله 4: اخلاق احترام به قانون گذار و حفظ نظم اجتماعی………………… 21

3-2-2-1-3-2 سطح 3 : اخلاق فوق قراردادی یا اخلاق مستقل (13 سالگی به بعد) …………….. 22

1-3-2-2-1-3-2مرحله 5: اخلاق قراردادهای اجتماعی یا حقوق و منافع فردی و قوانین پذیرفته شده مردمی22

2-3-2-2-1-3-2 مرحله 6 : اصول اخلاقی جهانی …………………………… 22

3-2-1-3-2 ویژگی‌های مراحل رشد اخلاقی از نظر کولبرگ ……………….. 23

4-2-1-3-2 ارزیابی نظریه کولبرگ ……………………………………………………. 24

2-3-2 جنبه عاطفی رشد اخلاقی ………………………………………… 26

1-2-3-2 نظریه روان تحلیلی فروید ………………………………. 27

3-3-2 جنبه رفتاری ………………………………………………………………. 29

1-3-3-2 نظریه یادگیری اجتماعی ………………………………………… 30

2-3-3-2 نظریه هوفمان …………………………………………………… 30

4-2 پژوهش‌های داخلی و خارجی مرتبط با پژوهش ……………………………. 31

1-4-2 پژوهش‌های داخلی ……………………………………………………. 31

2-4-2 پژوهش‌های خارجی …………………………………………. 32

فصل سوم : روش پژوهش

1-3 جامعه آماری ……………………………………………………….. 35

2-3 نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………….. 35

3-3 ابزارهای اندازه گیری ………………………………………………… 36

1-3-3 پرسشنامه شخصیت نئو(NEO) ……………………….. 36

2-3-3 آزمون ارزشهای شخصی (PVQ) ……………………………… 37

1-2-3-3 کلیات آزمون ارزش‌های شخصی (PVQ) …………………. 37

2-2-3-3 نمره گذاری PVQ ……………………………………… 38

3-2-3-3 تفسیر نمره های ( (PVQ…………………………… 38

4-2-3-3 اعتبار (PVQ) ………………………………………….. 39

5-2-3-3 پایایی PVQ ………………………………………….. 39

3-3-3 ابزار اندازه گیری قضاوت اخلاقی (DIT)  ………………………….. 40

1-3-3-3 کلّیات آزمون قضاوت اخلاقی (DIT) ……………………………….. 40

2-3-3-3 نمره گذاری آزمون قضاوت اخلاقی (DIT) ……………………….. 41

3-3-3-3 تفسیر آزمون آزمون قضاوت اخلاقی (DIT) ……………………………. 42

4-3-3-3 پایایی آزمون آزمون قضاوت اخلاقی (DIT) …………………….. 42

4-3 روش اجرای پژوهش ……………………………….. 43

5-3 روش پژوهش ………………………………………………………….. 43

6-3 روش تجزیه و تحلیل آماری …………………………… 43

 فصل 4 : یافته های پژوهش

1-4 یافته های توصیفی ……………………………………………. 44

2-4 یافته های استنباطی …………………………………………….. 52

 فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

1-5 خلاصه و جمع بندی …………………………………………………… 63

2-5 محدودیت‌های پژوهش ………………………………………… 73

3-5 پیشنهادهای پژوهشی …………………………………………………… 74

4-5 پیشنهادهای کاربردی …………………………………………………. 74

پیوست ها

پیوست 1 : فرم کوتاه پرسشنامه شخصیت نئو (NEO) ………………….. 76

پیوست 2 : پرسشنامه ارزش‌های شخصی (PVQ) …………………………… 80

پیوست 3 : آزمون مباحث معیّن (DIT) …………………

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید