پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی واعتیاد به اینترنت در دانش آموزان سال سوم و پیش دانشگاهی شهرستان ورامین


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

دانشکده علوم تربیت  و روانشناسی ، گروه مدیریت آموزشی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.A))

رشته مدیریت ، گرایش آموزشی

عنوان

بررسی رابطه بین هوش هیجانی واعتیاد به اینترنت در دانش آموزان سال سوم و پیش دانشگاهی شهرستان ورامین

استاد راهنما

جناب آقای دکتر نادر سلیمانی

استاد مشاور

جناب آقای دکتر ناصر عباس زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

عنوانصفحه
چکیده1
فصل اول
کلیات پژوهش10-2
مقدمه3
بیان مسئله4
اهمیّت وضرورت مسئله6
اهداف تحقیق7
هدف کلّی7
اهداف جزئی7
فرضیه ها یا سوال ها8 – 7
سوال اصلی7
به صورت سوالات ویژه8
به صورت فرضیه های ویژه8
تعاریف نظری وعملیاتی متغیرها10 – 9
تعاریف نظری9
تعاریف عملیاتی9
فصل دوم
ادبیات وپیشینه تحقیق47 – 11
مقدمه12
بخش اول : اعتیاد اینترنتی18 – 12
گونه شناسی اعتیاد اینترنتی وشاخصه های آن18 – 16
استفاده مرضی ویژه از اینترنت16
استفاده مرضی کلّی (فراگیر) از اینترنت16
اعتیاد به سایبرسکس16
اعتیاد از نوع روابط سایبر17
اعتیاد به خرید ،تجارت ومزایده17
اعتیاد به جستجو و ذخیره بیش از اندازه اطلاعات17
اعتیاد به کامپیوتر18
بخش دوم : هوش هیجانی40 – 18
تاریخچه هوش هیجانی18
هوش چیست؟20
هوشبهر وموفّقیّت21
هیجان21
پیشینه مطالعه هوش غیرشناختی23
تعریف وپیشینه هوش هیجانی25
الگوهای هوش هیجانی35 – 27
الگوی سالوی – مایر28
ارزیابی و ابراز هیجان28
تنظیم هیجان در خود و دیگران28
استفاده از هیجان28
الگوی گلمن29
خودآگاهی29
خودنظم دهی30
انگیزه 31
همدلی31
مهارت اجتماعی33
الگوی بار – ان33
مهارت درون فردی33
مهارت میان فردی34
سازگاری34
کنترل استرس35
خلق عمومی35
هوش هیجانی از دیدگاه اسلام35
کاربرد هوش هیجانی36
آموزش37
مدیریت منابع انسانی37
سیاست38
بازار یابی38
پویایی خانواده39
بخش سوم : پیشینه پژوهش47 – 41
پیشینه تجربی پژوهش41
پیشینه خارج از کشور41
پیشینه داخل کشور43
جمع بندی وارائه چارچوب نظری تحقیق46
فصل سوم
روش اجرای پژوهش52 – 47
مقدمه49
روش پژوهش49
جامعه آماری ، حجم نمونه و شیوه نمونه گیری49
ابزارهای جمع آوری داده ها49
اعتمادعلمی واعتبار ابزار51
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل داده ها70 – 53
مقدمه54
بخش اول : توصیف ویژگی های جمعیّت شناختی نمونه پژوهش55 – 54
بخش دوم : توصیف آماری متغیر های اصلی تحقیق59 – 56
بخش سوم : پاسخگویی به سوالات پژوهش70 – 60
فصل پنجم
خلاصه پژوهش72
خلاصه یافته های پژوهش73
بحث ونتیجه گیری77
محدودیّت ها و پیشنهاد ها82 – 80
محدودیّت ها80
پیشنهاد ها81
منابع مورد استفاده 88 – 83
منابع فارسی83
منابع لاتین86
ضمائم وپیوست ها95 – 89
چکیده انگلیسی97 – 96

 

 

فهرست جداول

 

عنوانصفحه
جدول شماره 4-1: جدول توزیع فراوانی نمونه پژوهش به تفکیک جنسیت54
جدول شماره4- 2: جدول توزیع فراوانی نمونه پژوهش به تفکیک سن55
جدول شماره4- 2: جدول توزیع فراوانی نمونه پژوهش به تفکیک سن55
جدول شماره 4- 4 : توصیف آماری متغیر اعتیاد اینترنتی به تفکیک جنسیت56
جدول شماره4 – 5 : توصیف آماری متغیر اعتیاد اینترنتی به تفکیک سن56
جدول شماره4 – 6 : توصیف آماری متغیر اعتیاد اینترنتی به تفکیک پایه تحصیلی57
جدول شماره4 – 7 : توصیف آماری متغیر هوش هیجانی به تفکیک جنسیت57
جدول شماره4- 8 : توصیف آماری متغیر هوش هیجانی به تفکیک سن58
جدول شماره4- 9 : توصیف آماری متغیر هوش هیجانی به تفکیک پایه تحصیلی58
جدول شماره 4-10 : آزمون کولموگروف اسمیرنوف59
جدول شماره 4-11 :  تحلیل آماری متغییر های اعتیاد به اینترنت و هوش هیجانی60
جدول شماره 4- 12 : نتایج تحلیل آماری مولفه های هوش هیجانی62
جدول شماره 4- 13 :نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین اعتیاد به اینترنت و هوش هیجانی در سطح اطمینان 99٪66
جدول شماره 4- 14 : نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین اعتیاد به اینترنت و مولفه های هوش هیجانی در سطح اطمینان 99٪67
جدول شماره 4 – 15 : نتایج تحلیل واریانس بین هوش هیجانی واعتیاد به اینترنت68
جدول شماره 4 – 16: نتایج تحلیل ضرایب رگرسیون برای بررسی توان پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر پایه هوش هیجانی68
جدول شماره 4 – 17 : خلاصه نتایج محاسبات آزمون رتبه ای فریدمن برای مقایسه تاثیرگذاری مولفه های اصلی هوش هیجانی  براعتیاد به اینترنت69
جدول شماره 4 – 18 : نتایج آزمون رتبه ای فریدمن69

 

 

 

 

فهرست نمودار ها

 

عنوانصفحه
نمودار شماره 4-1 : نمودار پراکنش نمرات پرسشنامه هوش هیجانی واعتیاد به اینترنت65

 

 فهرست اشکال

 

عنوانصفحه
شکل(2-1) چارچوب مفهومی پژوهش47

 

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید