پایان نامه بررسی رابطه بین مهارت های کارآفرینانه و بهره وری کارکنان شرکت نفت خزر

وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش سیستم های اقتصادی و اجتماعی

عنوان:

بررسی رابطه بین مهارت های کارآفرینانه و بهره وری کارکنان شرکت نفت خزر

استاد راهنما :

پروفسور ایرج مهدوی

فهرست مطالب:

چکیده ج

فصل اول. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مساله. 3

1-3- ضرورت تحقیق. 5

1-4- اهداف تحقیق. 7

1-4-1- اهداف کلی. 7

1-4-2- اهداف جزئی. 7

1-5- فرضیه های تحقیق. 7

1-5-1- فرضیه اصلی. 7

1-5-2- فرضیه های فرعی. 8

1-6- قلمرو تحقیق. 8

1-7- تعریف متغیرهای تحقیق. 9

1-7-1- تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق. 9

1-7-2- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق. 10

فصل دوم. 12

2-1 مقدمه. 13

2-2 مبانی نظری.. 14

2-2-1 کارآفرینی. 14

2-2-1-1 ویژگی های سازمان های کارآفرین. 19

2-2-1-2 کارآفرینی سازمانی. 19

2-2-1-3 تعاریف کارآفرینی سازمانی. 19

2-2-1-4 الگوهای کارآفرینی سازمانی. 21

2-2-1-5 ابعاد کارآفرینی سازمانی. 21

2-2-1-6 عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی. 22

2-2-1-7 ویژگی های کارآفرینان. 22

2-2-1-8 مهارت های کارآفرینی. 29

2-2-2 بهره وری.. 34

2-2-2-1 بهره وری چیست؟. 34

2-2-2-2  تعریف بهره وری.. 34

2-2-2-3  جریان تکامل مفهوم بهره وری در اقتصاد 36

2-2-2-4 دیدگاههای مختلف در مورد بهره وری.. 37

2-2-2-5 انواع شاخصهای اصلی بهره وری.. 40

2-2 -2-6 مزایا و محدودیتهای کاربردی.. 40

2-2 -2-7 مدلها و رویکردهای بهبود بهره وری.. 43

2-2 -2-8 مدل جامع مدیریت عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی. 46

2-2 -2-9 اهمیت بهره وری.. 50

2-2 -2-10 عوامل پنج گانه مؤثر بر بهره وری.. 50

2-2 -2-11 شاخصهای ارزیابی بهره وری نیروی کار. 52

2-2-2-12  نقش منابع انسانی و نیروی کار. 54

2-2 -2-13 بهره وری و راهبرد منابع انسانی. 55

2-2 -2-14 توسعه منابع انسانی. 55

2-2 -2-15 عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی کار. 57

2-2 -2-16 عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار به منظور ارائه مدلهای مربوطه. 59

2-2 -2-17 تأثیر حقوق و دستمزد بر بهره وری.. 63

2-2 -2-18 مشارکت و بهره وری.. 64

2-2 -2-18-1 مدیریت مشارکتی. 64

2-3 پیشینه تجربی. 65

2-3-1پیشینه داخلی. 65

2-3-2پیشینه خارجی. 70

2-4- چهارچوب مفهومی پژوهش… 75

2-5-خلاصه فصل. 78

فصل سوم. 79

3-1- مقدمه. 80

3-2- روش تحقیق. 80

3-3- جامعه آماری.. 81

3-4- شیوه نمونه گیری و حجم نمونه. 81

3-5- روشهای گردآوری اطلاعات.. 82

3-6-  پرسشنامه. 83

3-7- اجزای پرسشنامه. 84

3-8- روایی پرسشنامه. 85

3-9- پایایی. 85

3-10- روشهای آماری مورد استفاده 87

3-11- خلاصه فصل. 89

 

فصل چهارم. 90

4-1- مقدمه. 91

4-2- تجزیه و تحلیل داده ها 91

4-2-1- تحلیلهای توصیفی. 92

4-2-2- تجزیه و تحلیل استنباطی. 97

4-2-2-1-  بررسی فرض نرمال بودن داده ها 98

4-2-2-2- آزمون فرضیه ها 99

4-2-2-2-1- آزمون فرضیه اصلی. 99

4-2-2-2-2- آزمون فرضیه اول فرعی. 100

4-2-2-2-3- آزمون فرضیه دوم فرعی. 101

4-2-2-2-4- آزمون فرضیه سوم فرعی. 102

4-2-2-2-5- آزمون فرضیه چهارم فرعی. 103

4-2-2-2-6- آزمون فرضیه پنجم فرعی. 104

4-2-2-2-7- آزمون فرضیه ششم فرعی. 105

4-2-2-2-8- آزمون فرضیه هفتم فرعی. 106

4-2-2-2-9- آزمون فرضیه هشتم فرعی. 107

4-2-2-2-10- یافته های جانبی. 108

4-3-خلاصه فصل. 116

فصل پنجم. 117

5-1- مقدمه. 118

5-2- نتایج حاصل از فرضیه ها 118

5-2-1- نتیجه حاصل از فرضیه اصلی. 118

5-2-2- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی اول. 119

5-2-3- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی دوم. 119

5-2-4- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی سوم. 119

5-2-5- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی چهارم. 120

5-2-6- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی پنجم. 120

5-2-7- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی ششم. 121

5-2-8- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی هفتم. 121

5-2-9- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی هشتم. 121

5-3- نتیجه گیری.. 123

5-4- کاربرد و پیشنهادات.. 125

5-4-1- پیشنهادات به مدیران شرکت.. 125

5-4-2- پیشنهادات به محققین آتی. 126

5-5- محدودیت های تحقیق. 126

پیوست.. 128

منابع و مآخذ. 138

 

فهرست جداول

جدول2-1: مهارت­های کارآفرینی و میزان اهمیت هر کدام از آنها ……………………………………………………………………………….29

جدول2-2: مهارت های فنی …………………………………………………………………………………………………………………………………..31

جدول 2-3: مهارت های مدیریتی …………………………………………………………………………………………………………………………. 32

جدول2-4: مهارت های کارآفرینی ………………………………………………………………………………………………………………………… 32

جدول2-5: مهارت های بلوغ شخصیتی ……………………………………………………………………………………………………………………33

جدول 3-1- انتخاب حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………………………………82

جدول 3-2- طیف لیکرت ……………………………………………………………………………………………………………………………………..84

جدول 3-3- اجزای پرسشنامه به تفکیک هر بعد ………………………………………………………………………………………………………84

جدول 3-5- پایایی پرسشنامه به تفکیک هر بعد ……………………………………………………………………………………………………….86

جدول 4-1- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب جنسیت ………………………………………………………………………………………………..92

جدول 4-2- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب نوع قرارداد ……………………………………………………………………………………………93

جدول 4-3- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب تحصیلات …………………………………………………………………………………………….94

جدول 4-4- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب سابقه ……………………………………………………………………………………………………95

جدول 4-5- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب سن ………………………………………………………………………………………………………96

جدول 4-6- آزمون بررسی نرمال بودن داده­ها ………………………………………………………………………………………………………….98

جدول4-7- آزمون بررسی رابطه بهره وری و مهارت های کارآفرینانه ……………………………………………………………………….100

جدول4-8- آزمون بررسی رابطه بهره وری و ریسک پذیری  …………………………………………………………………. ………………101

جدول4-9- آزمون بررسی رابطه بهره وری و کانون کنترل ……………………………………………………………………………………….102

جدول4-10- آزمون بررسی رابطه بهره وری و نیاز به موفقیت …………………………………………………………………………………103

جدول4-11- آزمون بررسی رابطه بهره وری و سلاست فکری …………………………………………………………………………………104

جدول4-12- آزمون بررسی رابطه بهره وری و عملگرایی ………………………………………………………………………………………..105

جدول4-13- آزمون بررسی رابطه بهره وری و تحمل ابهام ………………………………………………………………………………………106

جدول4-14- آزمون بررسی رابطه بهره وری و رویاپردازی ………………………………………………………………………………………107

جدول4-15- آزمون بررسی رابطه بهره وری و چالش طلبی …………………………………………………………………………………….108

جدول 4-16-  آزمون مقایسه میانگین یک جامعه برای مهارت های کارآفرینی و ابعاد آن …………………………………………….109

جدول 4-17-  آزمون مقایسه میانگین دو جامعه برای مهارت های کارآفرینی و بهره وری …………………………………………..113

جدول 4-18-  آزمون مقایسه میانگین دو جامعه برای ابعاد مهارت های کارآفرینانه ……………………………………………………114

 

فهرست اشکال و نمودار

شکل 1-1- مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………..4

شکل 2-1: فرایند کارآفرینی از نظر فرهنگی و صفرزاده ……………………………………………………………………………………………..22

شکل2-2: بهره­وری از دیدگاه سیستمی ……………………………………………………………………………………………………………………37

شکل 2-3 : مدل گودوین در مورد بهبود بهره­وری …………………………………………………………………………………………………….44

شکل 2-4: مدل هرشاور و راش ……………………………………………………………………………………………………………………………..45

شکل 2-5 : مدل جامع مدیریت یهره­وری نیروی انسانی …………………………………………………………………………………………….47

شکل2-6: عوامل موثر بر بهره­وری ………………………………………………………………………………………………………………………….61

شکل 2-7- مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….77

نمودار 4-1- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب جنسیت ………………………………………………………………………………………………..93

نمودار 4-2- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب نوع قرارداد ……………………………………………………………………………………………94

نمودار 4-3- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب تحصیلات …………………………………………………………………………………………….95

نمودار 4-4- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب سابقه ……………………………………………………………………………………………………96

نمودار 4-5- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب سن ………………………………………………………………………………………………………97

چکیده

از آنجا که افزایش و رشد بهره­وری یکی از اساسی ترین راه های دستیابی به تولید بیشتر و به دنبال آن تأمین رفاه و بهزیستی افراد در جوامع است، شناخت عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری از آرمان­های اصلی محققان و پژوهشگران در این زمینه می باشد. در همین راستا تحقیقی با هدف بررسی رابطه بین بهره وری و مهارت های کارآفرینانه صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان شرکت نفت خزر می باشند که در دو واحد ستاد(در تهران) و عملیاتی(در مازندران) مشغول به فعالیت می کنند. برای نمونه گیری محقق از میان 110 کارمند این شرکت 86 نفر را به عنوان نمونه تحقیق انتخاب و به کمک نمونه گیری طبقه بندی متناسب پرسشنامه را در میان آن ها توزیع نمود. داده های جمع آوری شده به کمک نرم افزار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که به طور کلی بین بهره وری و مهارت های کارآفرینانه کارکنان شرکت نفت خزر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین 6 بعد ریسک پذیری، چالش طلبی، کانون کنترل، موفقیت طلبی، نیاز به موفقیت و عملگرایی با بهره وری کارکنان شرکت نفت خزر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین در این تحقیق معلوم شد که در واحد عملیاتی مهارت های کارآفرینانه کارکنان در سطح متوسطی وجود دارد، این در حالی است که در واد ستاد از سطح بالایی برخورداری می باشد. همچنین بهره وری هر دو واحد از جایگاه بالاتر از حد متوسطی برخوردار می باشد.

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید