پایان نامه بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیات

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی

گرایش: مالی

 عنوان:

بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیات

(مطالعه موردی: اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران)

استاد راهنما:

دکتر علی اصغر محمودزاده

سال تحصیلی: 93-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-     مقدمه. 3

1-2-     بیانمسأله. 4

1-3-     اهمیتوضرورتانجامتحقیق.. 5

1-4-     اهدافتحقیق.. 6

1-5-     فرضیههایتحقیق.. 7

1-6-     سؤالهایتحقیق.. 7

1-7-     مدلتحقیق.. 8

1-8-     جنبهجدیدبودنونوآوریتحقیق.. 8

1-9-     تعاریفمتغیرهاواصطلاحاتتحقیق.. 9

1-10-   ساختارتحقیق.. 9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1-     مقدمه. 12

بخشاول: مبانینظریمسئولیتپذیریاجتماعی.. 13

2-2-     تعاریفمسئولیتاجتماعی.. 13

2-3-     تعاریفسازمانهاازمسئولیتاجتماعی.. 15

2-4-     دیدگاهتاریخیوفلسفیدرخصوصمسئولیتاجتماعی.. 15

2-4-1-    تاریخچهمسئولیتاجتماعی.. 15

2-4-2-    رویکردهایمسئولیتاجتماعی.. 17

2-4-3-    مبانیفلسفیدیدگاههایمسئولیتاجتماعی.. 17

2-5-     دلایلموافقینومخالفینمسئولیتاجتماعیسازمان. 18

2-5-1-    دلایلموافقینمسولیتاجتماعی.. 18

2-5-2-    دلایلمخالفینمسولیتاجتماعی.. 19

2-6-     ابعادمسئولیتاجتماعیسازمانها: 20

2-7-     ابعادسهگانهمسئولیتاجتماعیدرسطحکلان. 22

2-7-1-    مسئولیتاقتصادی.. 23

2-7-2-    مسئولیتاجتماعی.. 23

2-7-3-    مسئولیتزیستمحیطی.. 24

2-8-     چارچوبهایارائهشدهدرمسئولیتاجتماعی: 24

2-8-1-    مدلسهسطحیوود. 24

2-8-2-    مدلمسئولیتاجتماعیدیویس: 25

2-8-3-    مدلکارول. 26

2-8-4-    مدلذینفعان. 27

2-8-5-    مدل 5 بعدیتعهدیکلیدیمککنزی : 28

2-9-     اصولدهگانهمسئولیتاجتماعی.. 30

2-10-   ازتعهدتامسئولیتاجتماعی.. 32

2-11-   استراتژیهایانجاممسئولیتاجتماعی.. 33

2-11-1-   استراتژیواکنشی.. 34

2-11-2-   استراتژیتطبیقی.. 34

2-11-3-   استراتژیاثرگذار. 34

2-12-   پیامدهاومنافعمسئولیتپذیریاجتماعی.. 34

بخشدوم: مبانینظریتمکینمالیاتی.. 37

2-13-   تعریفوانواعمالیات.. 37

2-14-   فرهنگمالیاتی.. 39

2-15-   تمکینمالیاتی.. 42

2-16-   خودتشخیصی.. 43

2-17-   اطلاعرسانی.. 43

2-18-   مدیریتوبهبودتمکین.. 43

2-19-   محیطمتغیرولزومرویکردهایجدیدرفتاری.. 44

2-20-   تحلیلرفتارهایتمکین.. 45

2-21-   شناختتأثیراتسیستممالیاتی.. 45

2-22-   خوداظهاریوتمکینمالیاتی.. 47

2-23-   وضعیتخوداظهاریدرایران. 50

بخشدوم- پیشینهتحقیق.. 53

2-24-   پیشینهداخلیتحقیق.. 53

2-25-   پیشینهخارجیتحقیق.. 54

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1-     مقدمه. 57

3-2-     روششناسیتحقیق.. 57

3-3-     متغیرهایتحقیق.. 58

3-4-     روشوابزارگردآوریاطلاعات.. 58

3-5-     جامعهآماریتحقیق.. 58

3-6-     نمونهآماری.. 58

3-7-     روشنمونهگیری.. 59

3-8-     قلمروتحقیق.. 59

3-9-     ابزارسنجش… 60

3-9-1-    بخشسنجشمسئولیتاقتصادی.. 61

3-9-2-    بخشسنجشمسئولیتقانونی.. 62

3-9-3-    بخشسنجشمسئولیتاجتماعی.. 62

3-9-4-    بخشسنجشمسئولیتاخلاقی.. 62

3-9-5-    بخشسنجشتمکینمالیاتی.. 62

3-10-   اعتبارورواییابزارتحقیق.. 63

3-10-1-   رواییپرسشنامه. 63

3-10-2-   پایاییپرسشنامه. 63

3-11-   روش‌هایتجزیهوتحلیلاطلاعات.. 64

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-     مقدمه. 67

4-2-     آمارتوصیفی.. 68

4-2-1-    جنسیت… 68

4-2-2-    سن.. 69

4-2-3-    وضعیتتأهل.. 70

4-2-4-    تحصیلات.. 71

4-2-5-    نوعکسبوکار. 72

4-2-6-    میزانمالیاتدهیدرسال. 73

4-2-7- موقعتحویلاظهارنامهبهادارهکلامورمالیاتی.. 74

4-2-8-    شاخصهایتوصیفیمؤلفههایپژوهش… 75

4-3-     آماراستنباطی.. 76

4-3-1-    آزمونکلموگروف-اسمیرنوف.. 76

4-3-2-    آزمونهمبستگیپیرسون. 77

4-3-3-    نتایجبرازشمدلرگرسیونی.. 78

4-3-4-    آزمونفریدمن.. 83

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-     مقدمه. 86

5-2-     فرآیندتحقیق.. 86

5-3-     نتیجهگیری.. 87

5-3-1-    نتیجهگیریازفرضیهاصلی.. 87

5-3-2-    نتیجهگیریازفرضیههایفرعی.. 88

5-3-3-    یافتههایجانبی.. 90

5-4-     پیشنهادات.. 90

5-4-1-    پیشنهاداتمبتنیبرنتایجپژوهش… 90

5-4-2-    پیشنهاداتبرایپژوهشگرانآتی.. 91

5-5-     موانعومحدودیتهایپژوهش… 91

پیوستهاوضمائم. 93

فهرست جدول ها

جدول 2-1: دلایلموافقینومخالفینمسئولیتاجتماعیسازمان. 20

جدول 2-2:اختلافمسئولیتوپاسخگوییاجتماعی.. 33

جدول 3-1: متغیرهایجمعیتشناختیپرسشنامه. 61

جدول 3-2:طیفلیکرت.. 61

جدول 3-3:بخشمسئولیتاقتصادی.. 62

جدول 3-4:بخشمسئولیتقانونی.. 62

جدول 3-5:بخشمسئولیتاجتماعی.. 62

جدول 3-6:بخشمسئولیتاخلاقی.. 62

جدول 3-7 بخشتمکینمالیاتی.. 63

جدول 3-8-:آلفایکرونباخپرسش‌نامه‌ها 64

جدول 4-1: فراوانیودرصدفراوانیجنسیتآزمودنیها 68

جدول 4-2 : فراوانیودرصدفراوانیسنآزمودنیها 69

جدول 4-3: فراوانیودرصدفراوانیوضعیتتأهلآزمودنیها 70

جدول 4-4 : فراوانیودرصدفراوانیتحصیلاتآزمودنیها 71

جدول 4-5 : فراوانیودرصدفراوانینوعکسبوکارآزمودنیها 72

جدول 4-6 : فراوانیودرصدفراوانیمیزانمالیاتدهیآزمودنیها 73

جدول 4-7 : فراوانیودرصدفراوانیموقعتحویلاظهارنامهآزمودنیها 74

جدول 4-8: شاخصهایتوصیفیمولفههایپژوهش… 75

جدول 4-10: نتایجآزمونهمبستگیپیرسون. 77

جدول 4-11 : نتایجبرازشمدلرگرسیونیبینمسئولیتپذیریاجتماعیوتمکینمالیاتی.. 78

جدول 4-12 : نتایجبرازشمدلرگرسیونیبینبعدقانونیوتمکینمالیاتی.. 79

جدول 4-13 : نتایجبرازشمدلرگرسیونیبینبعداقتصادیوتمکینمالیاتی.. 80

جدول 4-14 : نتایجبرازشمدلرگرسیونیبینبعداخلاقیوتمکینمالیاتی.. 81

جدول 4-15 : نتایجبرازشمدلرگرسیونیبینبعداجتماعیوتمکینمالیاتی.. 82

جدول 4-16: نتایجآزمونرتبهبندیفریدمن.. 83

فهرست شکل ها

شکل 1-1: مدلتحقیق.. 8

فهرست نمودار ها

نمودارشماره 2-1): ابعادمسئولیت… 22

نمودارشماره 2-2): ابعادسهگانهمسئولیتاجتماعیدرسطحکلان. 23

نمودار 2-3): مدل 5 بعدیتعهدیکلیدیمککنزی.. 28

نمودار2-4): ابعادCSR.. 31

نمودار 2-5): سطوحدرگیریاجتماعی.. 32

نمودار 2-6-). مدلاثراتکلیرعایتمسئولیتاجتماعیشرکتی.. 35

نمودار 4-1: توزیعجنسیتیآزمودنیها 68

نمودار 4-2: توزیعسنیآزمودنیها 69

نمودار 4-3: توزیعوضعیتتأهلآزمودنیها 70

نمودار 4-4: توزیعمیزانتحصیلاتآزمودنیها 71

نمودار 4-5: توزیعنوعکسبوکارآزمودنیها 72

نمودار 4-6: توزیعمیزانمالیاتدهیسالانهآزمودنیها 73

نمودار 4-7: توزیعموقعتحویلاظهارنامهآزمودنیها 74

چکیده

مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در دهه اخیر به پارادایم غالب و مسلط حوزه اداره شرکت‌ها و سازمانها تبدیل شده است و شرکت‌های بزرگ و معتبر جهانی، مسئولیت در برابر محیط اجتماعی را جزئی از استراتژی خود می‌بینند. هدف اصلی این تحقیق نیز بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و مالیات در اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهرانمی باشد. در این پژوهش پیمایشی، جهت تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از پرسش نامه ها و با توجه به نرمال بودن داده ها، آزمون همبستگی پیرسون و روش رگرسیون خطی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که مسئولیت پذیری اجتماعی و تمامی ابعاد آن (قانونی، اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی) بر تمکین مالیاتی مؤدیان در جامعه مورد پژوهش تأثیر معنادار و مثبت دارند و از بین ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی، بعد اقتصادی در اولویت اول اهمیت قرار می گیرد.

کلید واژه ها: مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها، تمکین مالیاتی، اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه نانو آمیزه های جدید از کو پلی (اتر- اورتان) با الگوی نرم – سخت – نرم و “تیتانیا“ی اصلاح س...
پایان نامه ارائه الگوی جامع سنجش انگیزش کارکنان مطالعه موردی صنعت نفت ایران
پایان نامه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم رایانه‌ای
پایان نامه با موضوع نقش الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسا...
دانلود پایان نامه ارشد پیش بینی تعارضات زناشویی با اضطراب و افسردگی در زوجین