پایان نامه بررسی رابطه بین عوامل استرس­زا و راهکارهای مدیریت استرس در بین مدیران مدارس متوسطه شهرستان ماهشهر


دانشگاه شیراز

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پایان نامه ­ی کارشناسی ارشد در رشته ­ی مدیریت آموزشی

عنوان:

بررسی رابطه بین عوامل استرس­زا و راهکارهای مدیریت استرس در بین مدیران مدارس متوسطه شهرستان ماهشهر

استاد راهنما:

دکترپرویز ساکتی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه

  • کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
  • بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
  • اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 9
  • اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………… 12

1-5- پرسشهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. 12

  • تعریف مفهومی متغیرها………………………………………………………………………………………………………. 13

1-6-2-  راهکارهای مدیریت استرس…………………………………………………………………………………………. 13

  • تعریف عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………………………………. 13

1-7-1- عوامل استرس زا…………………………………………………………………………………………………………….. 13

1-7-2- راهکارهای مدیریت استرس…………………………………………………………………………………………… 13

 

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژوهش 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

2-1- پیشینه نظری……………………………………………………………………………………………………………………… 15

2-1-1-سیر تاریخی مطالعات استرس………………………………………………………………………………………… 15

2-1-2-  مفاهیم استرس…………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-1-2-1- تعریف استرس، علائم و تأثیرات آن……………………………………………………………………….. 20

2-1-2-2-اثرات استرس……………………………………………………………………………………………………………… 23

2-1-2-3-عوامل مؤثر در بروز استرس………………………………………………………………………………………. 25

2-1-2-4- شاخصه های عوامل فیزیکی  استرس­…………………………………………………………………….. 26

2-1-2-4-1-صداهای ناهنجار…………………………………………………………………………………………………….. 26

2-1-2-4-2- صداهای هنجار ( موسیقی)…………………………………………………………………………………. 26

2-1-2-4-3-درجه حرارت………………………………………………………………………………………………………… 27

2-1-2-5-شاخصه­های عوامل کاری……………………………………………………………………………………………. 27

2-1-2-5-1- تضاد نقش……………………………………………………………………………………………………………… 27

2-1-2-5-2- ابهام نقش ( ابهام در کار) …………………………………………………………………………………… 27

2-1-2-5-3- حجم زیاد کار……………………………………………………………………………………………………….. 27

2-1-2-6- شاخص های عوامل گروهی در کار………………………………………………………………………….. 28

2-1-2-6-1- فقدان اتحاد……………………………………………………………………………………………………………. 28

2-1-2-6-2-  نبود حمایت گروهی………………………………………………………………………………………….. 28

2-1-2-7-  شاخصه­های عوامل کارراهه…………………………………………………………………………………….. 29

2-1-2-7-1-  بازنشستگی………………………………………………………………………………………………………….. 29

2-1-2-7-2-  حد بهینه استرس……………………………………………………………………………………………….. 29

2-1-2-8- نشانه­های استرس……………………………………………………………………………………………………… 30

2-1-2-8- منابع استرس شغلی…………………………………………………………………………………………………. 31

2-1-2-8- 1-  استرس های ناشی از شغل………………………………………………………………………………. 33

2-1-2-8- 2- استرس های ناشی از مسائل اجتماعی……………………………………………………………… 34

2-1-2-8- 3- استرس­های ناشی از شرایط خانوادگی……………………………………………………………… 34

2-1-2-8-4-مهاجرت………………………………………………………………………………………………………………….. 35

2-1-2-9- علائم استرس……………………………………………………………………………………………………………. 35

2-1-2-9-1- علائم جسمانی……………………………………………………………………………………………………… 35

2-1-2-9-2- علائم روانی و رفتاری…………………………………………………………………………………………… 36

2-1-2-10- پیآمدهای ناشی از استرس شغلی…………………………………………………………………………. 38

2-1-2-11- نظریه­ها و الگوهای استرس……………………………………………………………………………………. 40

2-1-2-11-1- نظریه روان تحلیل گری…………………………………………………………………………………….. 40

2-1-2-11-2-نظریه ضعف جسمانی…………………………………………………………………………………………. 41

2-1-2-11-3-نظریه تکوین و تعادل خودکار…………………………………………………………………………….. 41

2-1-2-11-4-نظریه پردازش اطلاعات………………………………………………………………………………………. 42

2-1-2-11-5-الگوی فرهنگی  اجتماعی…………………………………………………………………………………… 42

2-1-2-11-6-الگوی مذهبی………………………………………………………………………………………………………. 43

2-1-2-11-7-الگوی روان تنی…………………………………………………………………………………………………… 44

2-1-2-11-8-الگوی واکنش حفاظتی……………………………………………………………………………………….. 45

2-1-2-11-9-الگوی پاسخ فیزیولوژیکی……………………………………………………………………………………. 46

2-1-2-11-10-الگوی بیوشیمی………………………………………………………………………………………………… 47

2-1-2-11-11-الگوی دوهرنوند…………………………………………………………………………………………………. 48

2-1-3-عوامل مؤثر بر انتخاب سبک های مقابله ……………………………………………………………………… 51

2-1-3-1-تحول من…………………………………………………………………………………………………………………….. 52

2-1-3-2-کارآمدی………………………………………………………………………………………………………………………. 52

2-1-3-3- خوش بینی………………………………………………………………………………………………………………… 52

2-1-3-4-احساس یکپارچگی…………………………………………………………………………………………………….. 53

2-1-3-5-مکانیسم های دفاعی………………………………………………………………………………………………….. 54

2-1-3-6-توانایی حل مسئله………………………………………………………………………………………………………. 55

2-2- پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… 56

2-2-1- پژوهش های خارجی…………………………………………………………………………………………………….. 56

2-2-2- پژوهش های داخلی………………………………………………………………………………………………………. 58

2-3-نتیجه گیری و جمع بندی………………………………………………………………………………………………….. 59

2-4- مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 60

 

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 63

3-2- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………. 63

3-3- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 64

3-4- نمونه و روش نمونه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………………….. 64

3-5- ابزار پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………. 65

3-5-1-  مقیاس  عوامل استرس زا …………………………………………………………………………………………….. 65

.3-5-2- مقیاس راهکارهای مدیریت استرس………………………………………………………………………………. 65

3-6- روایی  و پایایی مقیاس‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………… 66

3-6-1-روایی و پایایی مقیاس عوامل استرس زا ………………………………………………………………………. 66

3-6-2- روایی و پایایی مقیاس راهکارهای مدیریت استرس …………………………………………………… 67

3-7- روش جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………….. 68

3 – 8 – روش تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………………………. 68

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌‌ها

4- 1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

4-2- یافته‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….. 70

4-2-1- سوال اول: عامل استرس زای غالب از دیدگاه مدیران مدارس متوسطه

شهرستان بندر ماهشهر کدام است؟……………………………………………………………………………………………. 70

4-2-2- سوال دوم: راهکار غالب مدیریت استرس مدیران مدارس متوسطه  شهرستان بندر

ماهشهر کدام است؟………………………………………………………………………………………………………………………. 71

4-2-3- سوال سوم: آیا بین عوامل استرس زا و راهکارهای مدیریت استرس در بین

مدیران مدارس متوسطه  شهرستان بندر ماهشهررابطه وجود دارد؟ ………………………………………. 72

4-3- جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………….. 75

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 77

5-1- بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………. 77

نتیجه گیری نهایی…………………………………………………………………………………………………………………………. 81

5-4-محدودیت­ها………………………………………………………………………………………………………………………….. 82

5-4-1-  محدودیت‌های اجرایی………………………………………………………………………………………………….. 82

5-4-2- محدودیت‌های پژوهشی…………………………………………………………………………………………………. 83

5-5-پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………… 83

5-5-1-پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………………………. 83

‌5-5-2-پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………………………… 8

منابع و مأخذ

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 85

منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 87

پیوست……………………………………………………………………………………………………….. 91

فهرست جدول ها

جدول شماره1.تعاریف استرس…………………………………………………………………………………………………….. 23

جدول شماره2.منابع گوناگون ایجادکننده­ی استرس…………………………………………………………………. 32

جدول شماره‌ی (3-1): توزیع نمونه پژوهش بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی……………. 64

جدول شماره‌ی (3-2): توزیع گویه‌ها و روش نمره‌گذاری مقیاس عوامل استرس زا……………… 65

جدول شماره‌ی (3-3): توزیع گویه‌ها و روش نمره‌گذاری مقیاس راهکارهای مدیریت استرس………….. 66

جدول شماره‌ی (3-4): طیف ضرائب همبستگی و آلفای کرونباخ مقیاس عوامل استرس زا… 67

جدول شماره‌ی (3-5): طیف ضرائب همبستگی و آلفای کرونباخ مقیاس راهکارهای

مدیریت استرس…………………………………………………………………………………………………………………………… 67

جدول شماره (4-1): میانگین و انحراف استاندارد عوامل استرس زا در بین مدیران مدارس

متوسطه شهرستان ماهشهر…………………………………………………………………………………………………………. 71

جدول شماره (4-3): میانگین و انحراف استاندارد راهکارهای مدیریت استرس در بین مدیران

مدارس متوسطه شهرستان ماهشهر…………………………………………………………………………………………….. 72

جدول شماره (4-5): نتایج ضریب همبستگی متغیرهای تحقیق (ابعاد عوامل استرس زا و راهکارهای مدیریت استرس

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید