پایان نامه بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی


موضوع:

بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

مقدمه                                                                                                               1

بیان مسئله                                                                                                        2

اهمیت و ضرورت پژوهش                                                                                        4

اهداف پژوهش                                                                                                     5

سؤالات و فرضیات تحقیق                                                                                        5

سؤالات تحقیق                                                                                                     5

فرضیه های تحقیق                                                                                                5

تعاریف نظری و عملیاتی متغییرها                                                                              6

الف) تعریف نظری                                                                                                  6

ب)تعریف عملیاتی                                                                                                 6

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

پیشینه                                                                                                               7

رضایتمندی زناشوئی                                                                                              7

تعریف رضایت مندی زناشوئی و پیامدهای آن                                                               7

عوامل موثر بر رضایتمندی زناشوئی                                                                           9

نظریه فروید                                                                                                         13

تعریف عشق ازدیدگاه فروید                                                                                    14

تجلی غریزه زندگی در عشق                                                                                  15

نظریه یونگ                                                                                                         17

تعریف عشق از دیدگاه یونگ                                                                                    19

تئوری جبران در دیدگاه یونگ به چه معناست                                                               19

عشق رومانتیک                                                                                                    19

عشق انسانی                                                                                                     20

عشق و من                                                                                                         20

نظریه فروم                                                                                                           21

تعریف عشق از دیدگاه فروم                                                                                     22

عناصر عشق دردیدگاه فروم                                                                                     23

انواع عشق: فروم عشق را چهار نوع می داند                                                              24

انواع عشق دروغین دردیدگاه فروم                                                                             26

عشق واقعی یا زایا و مولد دردیدگاه فروم به چه معناست                                                27

نظریه مزلو                                                                                                            27

تعریف عشق ازدیدگاه مزلو                                                                                        28

تفاوت میان دو عشق دردیدگاه مزلو                                                                            28

مشخصات عشق بین دو جنس دردیدگاه مزلو                                                                29

قابلیت دوست داشتن و دوست داشته شدن                                                                30

جنسیت در عشق خود شکوفا                                                                                   30

پرستاری، مسئولیت،اشتراک نیازها                                                                             30

صفا، نشاط در رابطه عشق سالم                                                                               31

فردیت عشقی در افراد سالم                                                                                     31

حسن سلیقه در عشق افراد سالم                                                                             31

نظریه آیزنگ                                                                                                           32

تعریف عشق ازدیدگاه آیزنگ                                                                                       32

نظریه شوستروم                                                                                                     34

انواع عشق: شوستروم (1362) معتقد است که عشق صور متعدد دارد                               34

عشق در انسان خویشتن ساز دردیدگاه شوستروم                                                        36

نظریه سالیوان                                                                                                       36

تعریف عشق ازدیدگاه سالیوان                                                                                   36

نظریه استنبرگ                                                                                                      37

تعریف عشق از دیدگاه استنبرگ                                                                                 37

تئوری های عشق دردیدگاه استنبرگ                                                                           38

دیدگاه سه بعدی عشق                                                                                           38

مراحل حصول عشق                                                                                                39

سبک عشق                                                                                                          40

یافته های پژوهشی در خصوص موضوع                                                                        41

الف- یافته های پژوهشی داخلی                                                                                41

ب- پژوهش های خارجی در رابطه با موضوع                                                                   51

فصل سوم: روش پژوهش

روش پژوهش                                                                                                          55

جامعه آماری پژوهش                                                                                                55

حجم نمونه                                                                                                             55

روش نمونه گیری                                                                                                     55

ابزار پژوهش                                                                                                            55

روایی و اعتبار ابزارها                                                                                                 55

روش اجرا                                                                                                               56

روش های تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                 56

فصل چهارم: یافته های پژوهش

یافته ها                                                                                                                 57

آمار توصیفی                                                                                                           57

آماراستنباطی                                                                                                         63

فصل پنجم: نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری                                                                                                   67

بحث بر اساس فرضیات پژوهش                                                                                   67

محدودیت های پژوهش                                                                                             69

پیشنهادات                                                                                                             70

منابع                                                                                                                    71

چکیده:

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید