پایان نامه بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل کننده فرهنگ سازمانی در دستگاههای اجرایی شهر کرمان


دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه آموزشی مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A» رشته مدیریت دولتی

گرایش: روشها و تشکیلات

عنوان:

بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل کننده فرهنگ سازمانی در دستگاههای اجرایی شهر کرمان

استاد راهنما:

دکتر محمد ضیاالدینی

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 2

مقدمه. 2

1-1.عنوان تحقیق.. 4

1-2.بیان مساله. 4

1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 7

1-4.اهداف تحقیق.. 11

1-5.قلمرو تحقیق.. 11

1-5-1.قلمرو موضوعی تحقیق.. 11

1-5-2.قلمرو زمانی تحقیق.. 12

1-5-3.قلمرو مکانی تحقیق.. 12

1-6. تعاریف نظری و عملیاتی واژه‌ها ـ مفاهیم ـ متغییرها 12

1-6-1.تعاریف نظری.. 12

1-6-2.تعریف عملیاتی.. 14

خلاصه. 15

فصل دوم. 16

ادبیات تحقیق.. 16

مقدمه. 17

2-1-بخش اول: عدالت سازمانی ادراک شده 18

2-1-1-نظریه برابری.. 18

2-2-بخش دوم: رفتار شهروندی.. 25

2-3-1-تعاریف فرهنگ سازمانی.. 32

2-3-6-تغییر فرهنگ سازمان. 38

2-4-بخش چهارم:پیشینه پژوهش… 39

2-5-بخش پنجم: چارچوب نظری تحقیق، مدل مفهومی و تحلیلی، فرضیه های تحقیق.. 51

2-5-1-چارچوب نظری تحقیق.. 51

2-5-2-مدل مفهومی تحقیق.. 56

2-5-3-فرضیه‏های تحقیق: 57

خلاصه فصل دوم. 57

فصل سوم. 59

روش تحقیق.. 59

مقدمه. 60

3-1- روش تحقیق : 61

3-2- جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه ( در صورت وجود و امکان ) : 61

3-3- ابزارهای جمع آوری داده ها 62

3-4- روایی و پایایی ابزار سنجش… 64

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها 65

خلاصه. 65

فصل چهارم. 66

تجزیه و تحلیل داهها 66

مقدّمه. 67

4-1- وضعیت نمره متغیرهای تحقیق.. 67

4-1-2- نمره متغیر رفتار شهروندی و مؤلفههای آن. 68

4-1-3- نمره متغیر فرهنگ سازمانی و مؤلفههای آن. 68

4-2- آزمون میانگین یک جامعه برای تعیین وضعیت متغیرهای تحقیق و مولفههای آنها در جامعه مورد نظر  69

4-2-1- آزمون t  تک نمونهای برای عدالت سازمانی ادراک شده 70

4-2-2- آزمون t  تک نمونهای برای فرهنگ سازمانی.. 71

4-2-3- آزمون t  تک نمونهای برای رفتار شهروندی.. 73

4-3-فرضیههای تحقیق.. 74

4-4-مدل نهایی تحقیق.. 86

فصل پنجم. 87

نتیجه‌گیری و پیشنهادات… 87

مقدمه:‌ 88

5-1- نتایج تحقیق.. 88

5-2- فرضیههای تحقیق.. 89

5-3- بحث و بررسی.. 93

5-4- محدودیت ها 98

5-5- پیشنهادات تحقیق.. 98

منابع فارسی.. 10

فهرست جداول

جدول 3-1.شماره سوالات مولفه های پرسشنامه عدالت سازمانی.. 64

جدول 3-2.شماره سوالات مولفه های پرسشنامه فرهنگ سازمانی.. 64

جدول 3-3.شماره سوالات مولفه های پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی.. 64

جدول 4-1: آمارههای توصیفی نمره عدالت سازمانی ادراک شده و مؤلفههای آن.. 67

جدول 4-2: آمارههای توصیفی نمره رفتار شهروندی و مؤلفههای آن.. 68

جدول 4-3: آمارههای توصیفی نمره فرهنگ سازمانی و مؤلفههای آن.. 68

جدول 4-4: شاخصهای سطح متغیر عدالت سازمانی ادراک شده و مولفه های آن.. 70

جدول 4-5: آزمون  tتک متغیره سطح متغیر عدالت سازمانی ادراک شده و مولفههای آن.. 70

جدول 4-6: شاخصهای سطح متغیر فرهنگ سازمانی و مولفههای آن.. 71

جدول 4-7: آزمون  tتک متغیره سطح متغیر فرهنگ سازمانی و مولفههای آن.. 72

جدول 4-8: شاخصهای سطح متغیر رفتار شهروندی و مولفههای آن.. 73

جدول 4-9: آزمون  tتک متغیره سطح متغیر تسهیم دانش و مولفه های آن.. 73

جدول 4-10:آزمون همبستگی اسپیرمن و سطح معنیداری برای آزمون فرضیه اول تا ششم.. 74

جدول 4-11: نتایج تحلیل رگرسیون براساس مدل 1 و 2. 79

جدول 4-12: ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تحلیل رگرسیون براساس مدل 1 و 2. 79

جدول 4-13: نتایج تحلیل رگرسیون براساس مدل 1 و 2. 80

جدول 4-14: ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تحلیل رگرسیون براساس مدل 1 و 2. 81

جدول 4-15: نتایج تحلیل رگرسیون براساس مدل 1 و 2. 82

جدول 4-16: ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تحلیل رگرسیون براساس مدل 1 و 2. 83

جدول 4-17: نتایج تحلیل رگرسیون براساس مدل 1 و 2. 84

جدول 4-18: ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تحلیل رگرسیون براساس مدل 1 و 2. 8

چکیده

عدالت به عنوان یک نیاز اساسی برای زندگی جمعی انسانها همیشه در طول تاریخ مطرح بوده است. امروزه با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمانها در زندگی اجتماعی انسانها نقش عدالت در ســازمانها بیش از پیش آشکارتر شده است. به همین دلیل امروزه عدالت سازمانی به مانند سایر متغیرهای مهم در رفتار سازمانی مانند تعهد سازمانی و رضایت شغلی جایگاه خاصی را در متون مدیریت پیدا کرده است. چنانچه مدیران سازمانها به دنبال پیشرفت و بهبود در سازمان هستند بایستی قادر باشند درک وجود عدالت در سازمانشان را در کارکنان بوجود آورند تا در نتیجه آن در ایفای رفتارهای شهروندی سازمانی در آنان انگیزه کافی به وجود آید.بر همین اساس این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل کننده فرهنگ سازمانی در دستگاههای اجرایی شهر کرمان در سال 1393  انجام گرفت. جامعه اماری این تحقیق کارکنان دستگاههای اجرایی شهر کرمان به تعداد 25470 و نمونه آماری 357 نفر می باشد. در این مطالعه برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است و روایی بدست آمده برای پرسشنامه های عدالت سازمانی، رفتار شهروندی و فرهنگ سازمانی به ترتیب 92/0، 89/0 و96/0  و پایایی آن931/0، 967/0 و 824/0 می باشد. نتایج نشاندهنده آن است که بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی رابطه معناداری وجود ندارد. علاوه بر این در این مطالعه مشخص شد که بین عدالت سازمانی و نگرش مدنی، جوانمردی و وظیفه شناسی رابطه معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: عدالت سازمانی، رفتار شهروندی، فرهنگ سازمانی، دستگاههای اجرایی شهر کرمان

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید