پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص قیمت مصرف کننده وسهم بیمه شوندگان در پرداخت هزینه بیمه های درمانی در ایران


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قشم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد MA

رشته: مدیریت بازرگانی

گرایش: بیمه

عنوان:

بررسی رابطه بین شاخص قیمت مصرف کننده وسهم بیمه شوندگان در پرداخت هزینه بیمه های درمانی در ایران

استاد راهنما:

دکترمحمد محبی

زمستان1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوانصفجه
چکیده1
فصل اول کلیات تحقیق
1-1 مقدمه:3
2-1 بیان مسأله تحقیق:4
3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:7
1-4 اهداف تحقیق:8
1-5 سؤالات تحقیق:8
1-6  فرضیه‏های تحقیق:8
7-1 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی9
فصل دوم مروری بر ادبیات پژوهش و پیشینه تحقیق
2-1 تورم11
2-2عوامل ایجاد تورم12
2-3تأثیر تورم بر اقتصاد15
2-4راه‌های پیشگیری از تورم18
2-5راه‌های پیشگیری از تورم در بخش کشاورزی19
2-6تاریخچه بیمه های درمانی در ایران29
2-7حوزه های عدالت در سلامت:30
2-8عدالت در تامین مالی نظام سلامت:30
2-9 پیشینه تحقیق35
فصل سوم :روش اجرای تحقیق
1-3 مقدمه42
3-2 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:42
3-3  جامعه آماری و روش گردآوری داده ها43
3-4 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق43
3-5 روش تحقیق44
3-6 آزمون ساکن بودن داده های سری زمانی44
3-7 مدل تحقیق45
فصل  چهارم: تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق
4-1 مقدمه49
4-2 آمار توصیفی50
4-3آزمون ساکن پذیری متغیرها(ریشه واحد)59
4-4 تخمین مدل بر اساس روش حداقل مربعات معمولی و نتایج حاصل از آن61
فصل پنجم خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1  مقدمه65
5-2  خلاصه و نتیجه گیری65
5-3 پیشنهادات تحقیق68
5-4 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی69
5-5 موانع و محدودیت­های تحقیق70
منابع
منابع فارسی72
منابع غیرفارسی72
پیوست
جدول74
آزمون دیکی و فولر برای متغیرها76
چکیده انگلیسی80

فهرست جداول

جدول2-1 نرخ تورم ،نقدینگی وتولید ناخالص داخلی…………………………………………………………………17

جدول 4-1 آمار توصیفی مربوط به متغیر های تحقیق…………………………………………………………………..51

جدول شماره 4-2 : نتایج آزمون ساکن پذیری متغیرها در سطح  و با عرض از مبدا (متغیرها به شکل لگاریتمی هستند)……………………………………………………………………………………………………………………..60

جدول 4-3مربوط به تخمین رابطه بین تفاضل بین نزخ رشد هزینه های خانوار و نرخ تورم به عنوان متغیر وابسته و نرخ رشد درامدهای نفتی…………………………………………………………………………………….61

جدول 4-4مربوط به تخمین رابطه بین تفاضل بین نزخ رشد هزینه های خانوار و نرخ تورم به عنوان متغیر وابسته و نرخ رشد اقتصادی………………………………………………………………………………………………62

فهرست نمودارها

نمودار 1-4 : نمودار مربوط به درآمدهای نفتی…………………………………………………………………………….52

نمودار 4-2 : نمودار مربوط به تولید ناخالص داخلی……………………………………………………………………53

نمودار4-3………………………………………………………………………………………………………………………………55

نمودار4-4………………………………………………………………………………………………………………………………56

نمودار4-5………………………………………………………………………………………………………………………………58

چکیده:

یکی از راهکارهای فراروی دولتها برای کاهش فقر ، برقراری نظام تامین اجتماعی بوده است. تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین هزینه های درمانی پرداخت شده توسط مردم و یا سهم مردم از این هزینه ها و درامدهای نفتی و رشد اقتصادی  در فاصله سالهای1391-1370از روش حداقل مربعات معمولی و  استفاده از نرم افزار  eviwesپرداخته شده است. نتایج حاصل از تخمین مدلهای تحقیق نشان می دهد که افزایش درامدهای نفتی و تولید ملی تاثیر قابل توجهی بر بهبود وضعیت سلامت در ایران نداشته است.

کلمات کلیدی: تورم، درامدهای نفتی، هزینه های درمانی, OLS

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید