پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و اثر بخشی مدیران ادارات امور مالیاتی استان کردستان


دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

عنوان :

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و اثر بخشی مدیران ادارات امور مالیاتی استان کردستان

 

چکیده :

هدف از این پژوهش به تعیین رابطه بین سرمایه اجتماعی و اثر بخشی مدیران ادارات امرو مالیاتی استان کردستان پرداخته است . جامعه و نمونه آماری این پژوهش راکلیه کارکنان ادارات امور مالیاتی استان کردستان 278 نفر تشکیل داده اند تمام 278 نفر انتخاب شدند و در نهایت 278 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است در مبانی نظری این پژوهش به بحث در مورد سرمایه اجتماعی و اثر بخشی کارکرد ها و تئوری های سرمایه اجتماعی و اثر بخشی پرداخته شده است و سپس در پایان چارچوب نظری پژوهش طراحی گردیده است . ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه محقق ساخته بوده که بعد از برآورد اعتبار و پایانی در بین پاسخگویان توزیع گردید .

نتایج آزمون فرضیات بیانگر این است که بین تمام ابعاد متغیر سرمایه اجتماعی همکاران در انجام وظایف میزان مشارکت همکاران در امور اعتماد متقابل همکاران و احساس و میزان اثر بخشی مدیران ادارات امور مالیاتی استان کردستان رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. به این معنی که تغییرات در میزان سرمایه اجتماعی کارکنان باعث ایجاد نوسان در متغیر وابسته خواهد بود .

نتیجه تحلیل رگرسیون بیانگر این است که ابعاد چهار گونه سرمایه اجتماعی به طور خالص0.238 درصد از واریانس اثر بخشی مدیران در معادله را تبیین می کنند و متغیر میزان مشارکت همکاران در اداره امور تعیین کننده ترین عامل تاثیر گذار بر اثر بخشی مدیران در جامعه مورد مطالعه است این عامل به میزان 0.46 درصد از تغییرات متغیر وابسته را مورد تبیین قرار می دهد.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید