پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های شناختی با تأخیر رضامندی


دانشگاه علامه طباطبایی 

پایان نامه تحصیلی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی(M.A)

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

عنوان:

بررسی رابطه بین سبک های شناختی  (نوگریز یا پذیرنده- نو گرا یا پژوهنده)  با تأخیر رضامندی  و اهمال کاری  تحصیلی  دانش آموزان  پسر مقطع  متوسطه شهرستان آبدانان

 استاد راهنما:

جناب آقای دکتر حسن اسدزاده

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر اسماعیل سعدی‏پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین سبک های شناختی(نوگریز یا پذیرنده- نو گرا یا پژوهنده) با تأخیر رضامندی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه در سال93-92 صورت گرفته و متغیر پیش بین آن، سبک های شناختی و متغیر ملاک آن، تأخیر رضامندی و اهمال کاری  تحصیلی می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی (همبستگی) از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر در برگیرنده کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 1393-1392 در دبیرستانهای دولتی شهر آبدانان بود. با توجه به جدول مورگان  نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 270 دانش آموز بود که به صورت نمونه گیری انتخاب شدند.ابزاهای پژوهش حاضر عبارتند از: پرسشنامه سبک شناختی « KAI» (کرتون 1967)، پرسشنامه‏ی اهمال کاری تحصیلی(تاکمن، 1991) و تأخیر رضامندی تحصیلی (عنبری و همکاران ، 1392). سپس داده های جمع آوری شده را با استفاده از روش های آماری ضریب همبستگی،رگرسیون و تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج پژوهش نشان داد همزمان با افزایش سبک شناختی نوگریز یا پذیرنده ونوگرا یا پژوهنده،تأخیر رضامندی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان نیز افزایش می یابد و برعکس.

کلمات کلیدی: سبک های شناختی”نوگریز یا پذیرنده نو گرا یا پژوهنده”، تأخیر رضامندی تحصیلی، اهمال کاری تحصیلی.

فهرست مطالب

عنوان               صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1مقدمه. 12

1-2بیان مسئله. 14

1-3اهداف پژوهش : 17

1-4سوالات پژوهش….. 18

1-5فرضیه های پژوهش : 19

1-6اهمیت و ضرورت پژوهش : 20

1-7تعریف  نظری  و عملی مفاهیم : 21

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1تعریف یادگیری24

2-1-1تعریف سبک…. 26

2-1-2تعریف سبک شناختی27

2-1-3سبک های یادگیری از نظر کلب: 27

2-1-3-1سبک یادگیری واگرا 28

2-1-3-2سبک یادگیری جذب کننده 28

2-1-3-3سبک یادگیری همگرا 29

2-1-3-4سبک یادگیری انطباق یابنده 29

2-1-4-انواع سبکهای شناختی30

2-1-4-1مقاومت در برابر انعطاف پذیری30

2-1-4-2متعارف بودن در برابر فردیت…. 30

2-1-4-3سبک های مفهوم سازی30

2-1-4-4سبک های بخش بخش سازی30

2-1-4-5واگرایی در مقابل همگرایی31

2-1-4-6جذب کننده در برابر انطباق یابنده 31

2-1-4-7پردازش کننده کلامی در برابر دیداری31

2-1-4-8سبک شناختی تکانشی در مقابل تاملی31

2-1-4-9سبکهای پیچیدگی شناختی در برابر سادگی شناختی32

2-1-4-10سبکهای شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه. 32

2-2تعریف اهمال کاری34

2-2-1انواع اهمال کاران و مراتب آن.. 36

2-2-2ویژگی های اهمال کار : 37

2-2-3آثار اهمال کاری : 37

2-2-4پیامدهای  اهمال کاری : 38

2-2-5بررسی علل اساسی اهمال کاری38

2-2-6آسیب های اهمال کاری مربوط به محیط39

2-2-7درمان اهمال کاری43

2-3تعریف رضامندی45

2-4پیشینه داخلی و خارجی پژوهش….. 47

فصل سوم: روش تحقیق

3-2.روش تحقیق.. 53

3-3.قلمرو تحقیق: 54

3-3-1.قلمرو زمانی : 54

3-3-2.قلمرو مکانی: 54

3-3-3.قلمرو موضوعی: 54

3-4. جامعه آماری و نمونه آماری و روش نمونه گیری: 54

3-5.روشهای جمع آوری داده ها: 55

3-6.روش تجزیه و تحلیل داده ها: 57

3-7. روایی و پایایی پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی57

3-8.روایی و پایایی پرسشنامه سبک شناختی59

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-2.بررسی مشخصات فردی دانش آموزان: 63

4-2-1.  بررسی تحصیلات پدر افراد نمونه 63

جدول1-4:بررسی افراد گروه نمونه بر اساس تحصیلات پدر 63

نمودار4-1:نمودار دایره ای بررسی افراد نمونه بر اساس تحصیلات پدر  : 63

4-2-2. بررسی تحصیلات مادر افراد نمونه 64

جدول4-2:بررسی افراد گروه نمونه بر اساس تحصیلات مادر: 64

نمودار4-2:نمودار دایره ای بررسی افراد نمونه بر اساس تحصیلات مادر  : 64

4-2-3. بررسی وضعیت اقتصادی خانواده افراد نمونه: 65

جدول 4-3:بررسی افراد گروه نمونه بر اساس اقتصاد خانواده: 65

نمودار4-3:نمودار دایره ای بررسی افراد نمونه بر اساس اقتصادی خانواده  : 65

جدول 4-4:آمار توصیفی متغیرهای پژوهش… 66

جدول 4-5:بررسی وضعیت نرمال بودن. 66

ب)بررسی فرضیه های پژوهش: 67

فرضیه اصلی پژوهش: 67

جدول 4-6 : جدول مقایسه ای بین سبک شناختی نوگریز یا پذیرنده ونوگرا یا پژوهنده با تأخیر رضامندی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان. 67

فرضیه جزئی  اول : 68

جدول4-7: جدول مقایسه ای بین سبک شناختی نوگریز و یا پذیرنده با تأخیر رضا مندی تحصیلی در دانش آموزان  68

فرضیه جزئی  دوم: 69

جدول4-8:جدول مقایسه ای بین سبک شناختی نوگریز یا پذیرنده با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان  69

فرضیه جزئی سوم: 70

جدول4-9:جدول مقایسه ای  بین سبک شناختی نوگرا یا پژوهنده با تأخیر رضامندی تحصیلی دانش آموزان. 70

فرضیه جزئی  چهارم : 71

جدول 4-10- جدول مقایسه ای بین سبک شناختی نوگرا یا پژوهنده با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان  71

فصل پنجم:بحث ونتیجه گیری

5-2-1- نتایج مشخصات فردی گروه نمونه: 75

5-2-3- نتایج  بررسی فرضیه های پژوهش : 75

الف )بررسی فرضیه اصلی پژوهش: 75

ب)بررسی فرضیه های جزئی پژوهش : 76

5-4-محدودیت های پژوهش: 79

5-5- پیشنهادهای پژوهش: 81

پشنهادات مبتنی بر پژوهش: 81

پیشنهادات برای تحقیقات آتی: 82

منابع. 83

ضمائم: 88

پرسشنامه رضامندی تحصیلی.. 88

پرشسنامه اهمال‏کاری تحصیلی.. 90

پرسشنامه سبک شناختی..

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید