پایان نامه بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و صفات شخصیتی با تاب آوری دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر بشاگرد در سال 1392


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی(M.A)

گرایش تربیتی

موضوع:

بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و صفات شخصیتی با تاب آوری دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر بشاگرد در سال 1392

استاد راهنما:

دکتر محمد ناظر

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول – کلیات تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..

1-1بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………….

1-2 ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….
1-3 اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..
1-4 سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………
1-5 فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….

1-6 تعریف واژه ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………….
فصل دوم- مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….
2-2 اصول نظریه دلبستگی……………………………………………………………………………………………………..
2-3 دلبستگی………………………………………………………………………………………………………………………..
2-4 مراحل ارتباط عاطفی……………………………………………………………………………………………………..
2-5 ویژگی های دلبستگی……………………………………………………………………………………………………….
2-6 سبک های دلبستگی………………………………………………………………………………………………………….

2-7 ویژگی‌های نوزاد‌ان با سبک‌های د‌لبستگی مختلف …………………………………………………………………
2-8 دلبستگی درطول زندگی………………………………………………………………………………………………………..
2-9 ویژگی های طبقات دلبستگی بزرگسالان………………………………………………………………………………..
2-10 مقایسه دلبستگی کودک و بزرگسال……………………………………………………………………………………..
2-11 پیامد های دلبستگی…………………………………………………………………………………………………………..
2-12 ارتباط نظریه دلبستگی با نظریات دیگر……………………………………………………………………………………
2-12-1 نظریه روان تحلیل گری……………………………………………………………………………………………………
2-12-2 نظریه رفتار گرایی: 25

2-12-3 دیدگاه کردار شناسی: 26

2-12-4  پژوهش‌های هارلو: 27

2-13 صفات شخصیت: 28

مدل پنج عاملی شخصیت مک کری و کاستا 29

13-2-1 ثبات بین فرهنگی.. 30

2-13-2 ثبات عوامل. 31

2-13-3 همبستگی های هیجانی و رفتاری.. 32

2-13-4 تاب آوری.. 34

2-13-4-1 ویژگی های افراد تاب آور. 36

2-13-4-2 نقش صفات شخصیتی در تاب آوری.. 37

2-14 پیشینه: 39

فصل سوم- روش تحقیق

3-1 مقدمه: 42

3-2 روش و نوع پژوهش: 42

3-3  جدول متغیرها: 42

3-4 جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه گیری: 43

3-5 روش اجرای پژوهش: 43

3-6 ابزار پژوهش و ویژگی های روان سنجی آن: 43

3-7 تجزیه و تحلیل داه ها: 44

فصل چهارم- نتایج

4-1 توصیف داده ها…..

4-2 آزمون فرضیه ها…..

فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری

5-1 بحث و بررسی فرضیه های پژوهش… 54

5-2 محدودیت های پژوهش: 57

5-3 پیشنهادات پژوهش: 57

منابع

منابع فارسی……

منابع غیر فارسی…………….

چکیده انگلیسی.. Error! Bookmark not defined.

پیوست.. Error! Bookmark not defined.
فهرست جداول

جدول 4-1: شاخصهای توصیفی رگه های شخصیت و تاب آوری در نمونه های مورد مطالعه. 46

جدول 4-2: شاخصهای توصیفی سبکهای دلبستگی در نمونه های مورد مطالعه. 47

جدول 4-3: ضرایب همبستگی پیرسون رگه های شخصیت با تاب آوری در نمونه های مورد مطالعه. 48

جدول 4-4: ضرایب همبستگی پیرسون سبکهای دلبستگی با تاب آوری در نمونه های مورد مطالعه. 49

جدول 4-5: سطح معناداری و Z کولموگروف جهت بررسی نرمالیتی متغیرهای پژوهش… 50

جدول 4-6: خلاصه اطلاعات مربوط به ضرایب رگرسیون، ضریب تعیین و خطای معیار برآورد پیش بینی تاب آوری بر پایه رگه های شخصیت (به روش رگرسیون گام به گام) 51

جدول 4-7: خلاصه اطلاعات مربوط به ضرایب رگرسیون، ضریب تعیین و خطای معیار برآورد پیش بینی تاب آوری بر پایه سبکهای دلبستگی (به روش رگرسیون گام به گام) 52

چکیده:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید