پایان نامه بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری دردانشجویان


دانشگاه آزاداسلامی

واحد علوم و تحقیقات

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه روان شناسی تربیتی و بالینی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی “M.A”

گرایش تربیتی

عنوان:

بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری در دانشجویان

استاد راهنما:

دکتر حسن اسدزاده

فهرست مطالب:

چکیده 1

فصل اول: کلیات… 2

1-مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 6

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7

1-4- اهداف پژوهش…. 8

1-5- سؤالات تحقیق: 8

1-6- فرضیه‏های تحقیق: 9

1-7- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش…. 9

فصل دوم: ادبیات پژوهش…. 11

2-1- سبک های شناختی.. 12

2-1- 1 – سبک های وابسته به زمینه و نابسته به زمینه: 13

2-1-2- سبک های تکانش و تاملی: 16

2-1-3 – سبک های یادگیری فلدر و سولمان. 16

1.فراگیرن فعال و فراگیران فکور. 16

2. فراگیران حس گرا و فراگیران شهودی.. 17

3. فراگیران بصری و فراگیران کلامی.. 17

4. فراگیران مرحله گرا و فراگیران کل گرا 17

2-1-4-  سبک یادگیری فیس چر. 17

فراگیر گام به گام. 17

فراگیر شهودی.. 17

فراگیر یک حسی.. 18

فراگیر چند حسی.. 18

فراگیر تعاملی.. 18

فراگیر ساختار روشن.. 18

فراگیر انتخابی.. 19

2-1-5- سبکهای همگرا، واگرا، جذب کننده، و انطباق یابنده 19

تجربه‌ی عینی.. 19

مشاهده‌ی تأملی.. 20

مفهوم‌سازی انتزاعی.. 20

آزمایشگری فعال. 20

2-2- یادگیری خودتنظیمی.. 25

2-2-1-  مولفه های خودتنظیمی.. 26

2-2-2- ویژگی های یادگیرنده خود تنظیم. 27

2-2-3- ریشه های خود تنظیمی و شکل گیری آن. 29

2-2-4-  نظریه های خودتنظیمی.. 30

2-2-4-الف- نظریه های کنشگر. 31

2-2-4-ب- پدیدار شناسان و خودتنظیمی.. 31

2-2-4-ج- دیدگاههای پردازش اطلاعات درباره ی یادگیری خودتنظیم. 32

2-2-4-د- نظریه اراده گرایان. 33

2-2-4-و- تقسیم بندی مبتنی بر نظریه ویگوتسکی.. 33

2-2-4-هـ نظریه شناختی- اجتماعی.. 34

2-3- پیشینه نظری دست برتری.. 37

2-4-پیشینه پژوهش…. 40

2-4-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 40

فصل سوم: روش اجرای  پژوهش…. 49

مقدمه. 51

3-1- روش پژوهش…. 51

3-2- جامعه آماری.. 51

3-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 52

3-4- ابزارهای پژوهش… 52

3-6- شیوه ی اجرا و گردآوری داده ها: 57

3-7- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها: 57

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید